Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

22
Απρ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κας Δημοπούλου Αικατερίνης, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ’ αποστάσεως - Ανοιχτή στο κοινό
Ώρα22/04/2021 09:00 - 10:00

Περιγραφή:

Τίτλος: Απομάκρυνση σπανίων γαιών από υδατικά διαλύματα με χρήση ανόργανων πολυμερών μετακαολίνη

Title: Removal of rare earth elements from solutions using metakaolin alkali activated materials

Εξεταστική Επιτροπή:
Κομνίτσας Κωνσταντίνος, Καθηγητής ΜΗΧΟΠ
Βάμβουκα Δέσποινα, Καθηγήτρια ΜΗΧΟΠ
Βαβουράκη Αικατερίνη, Δρ. ερευνήτρια στο έργο Invalor

Περίληψη:
Σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν η αξιολόγηση της ικανότητας γεωπολυμερών μετακαολίνη για την απομάκρυνση σπανίων γαιών, και πιο συγκεκριμένα σκανδίου (Sc) και νεοδυμίου (Nd) (REEs), από υδατικά διαλύματα. Τα γεωπολυμερή μετακαολίνη χαρακτηρίστηκαν με τη χρήση αναλυτικών τεχνικών, όπως η τεχνική περίθλασης ακτίνων Χ (XRD), η φασματοφωτομετρία υπέρυθρου (FTIR), και η ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM/EDX). Πραγματοποιήθηκαν κινητικά πειράματα και πειράματα ισορροπίας και τα αποτελέσματα σχολιάστηκαν και αξιολογήθηκαν. Για τα κινητικά δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν τα μοντέλα ψευδο-πρώτης και ψευδο-δεύτερης τάξης Lagergren και στην ισορροπία, μελετήθηκαν τα μοντέλα ισόθερμων Langmuir και Freundlich.

Abstract:
The aim of this diploma thesis was to evaluate the removal capacity of metakaolin based inorganic polymers (IPs) for the removal of Rare Earth Elements (REEs) scandium (Sc) and neodymium (Nd) from aqueous solutions. Analytical techniques involving XRD, FTIR and SEM/EDS were used for the characterization and morphology of the produced metakaolin IPs. Kinetic and equilibrium experiments were performed and the results were evaluated. Lagergren pseudo-first and pseudo-second order kinetic models were used, while at equilibrium the Langmuir and Freundlich isotherm models were evaluated.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012