Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

09
Απρ

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διατριβής -Μωραϊτάκη Χριστίνη-Σχολή ΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα09/04/2021 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ»

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Όνοματεπώνυμο Μεταπτυχιακού Φοιτητή:     Μωραϊτάκη Χριστίνη

Α.Μ.:   2017057460 

Ημερομηνία Παρουσίασης:   09 Απριλίου 2021 

Ώρα:    12:00 

Αίθουσα:

 https://tuc-gr.zoom.us/j/81961219795?pwd=NzZOZ013cWM2N1FWVWN6MXFnSEtwUT09

Meeting ID: 819 6121 9795

Password: 320180 

Θέμα ΔΜΣ «Η πολιτική ανακύκλωσης πλαστικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως αντίδραση στις πρόσφατες αλλαγές στην πολιτική εισαγωγών από την Κίνα»

Title MSc «Plastic recycling policy in the European Union in reaction to response to the recent changes in China' s imports policy»

Επιβλέπων:  κ. Γκίκας Πέτρος -Αναπλ. Καθηγητής

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1  κ. Γκίκας Πέτρος -Αναπλ. Καθηγητής

2  κ. Καλογεράκης Νικόλαος -Καθηγητής

3  Δρ. Χαλαράκης Ελευθέριος 

Περίληψη:

(Ελληνικά)

Στις μέρες μας, η ευρεία χρήση του πλαστικού υλικού σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας αποτελεί απόδειξη των εξαιρετικών και μοναδικών ιδιοτήτων του. Ωστόσο, η αλματώδης παραγωγή και απόρριψη των πλαστικών τα τελευταία 70 χρόνια δημιούργησε σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα και αποτέλεσε πρόκληση για τα συστήματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, στρέφοντας το ενδιαφέρον όλων των ανεπτυγμένων κρατών στην ανακύκλωση. Παρά τα υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης που επιτυγχάνονται παγκοσμίως, μόνο ένα μικρό ποσοστό των υλικών πόρων που χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη προέρχεται από ανακυκλωμένα προϊόντα και ανακτημένα υλικά. Λύση στο πρόβλημα της διαχείρισης των πλαστικών απορριμμάτων έδωσε η Κίνα, η οποία για δεκαετίες απορροφούσε τα πλαστικά απόβλητα όλου του πλανήτη (το 45,1% του συνόλου των εισαγωγών από το 1992). Το 2013 όμως, η Κίνα εισήγαγε έναν προσωρινό περιορισμό στις εισαγωγές πλαστικών αποβλήτων, που απαιτούσε σημαντικά λιγότερη ρύπανση των απορριμμάτων. Λίγο αργότερα, το 2017 η Κίνα εφάρμοσε μια νέα πολιτική εισαγωγής που απαγόρευε μόνιμα την εισαγωγή μη βιομηχανικών πλαστικών απορριμμάτων. Μετά από αυτήν τη νέα εκστρατεία απαγόρευσης, τα πλαστικά απόβλητα  άρχισαν να συσσωρεύονται σε πόλεις της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ή μεταφέρθηκαν σε άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Αυτή η παγκόσμια κρίση των πλαστικών οδήγησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2015 στην έκδοση ενός σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία. Η νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Πλαστικά υιοθέτησε μια δέσμη μέτρων για να κάνει την ανακύκλωση κερδοφόρα για τις επιχειρήσεις, να περιορίσει τα πλαστικά απορρίμματα και την απόρριψη πλαστικών στη θάλασσα, να προωθήσει τις επενδύσεις και την αλλαγή σε όλο τον κόσμο. Στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής ιδρύθηκε το 2018 η Circular Plastics Alliance για να βοηθήσει τις αλυσίδες αξίας πλαστικών να ενισχύσουν την αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανακυκλωμένα πλαστικά σε 10 εκατομμύρια τόνους έως το 2025. Στο τελευταίο μέρος της παρούσας διατριβής αναλύονται και συγκρίνονται οι τέσσερις βασικές τεχνικές ανακύκλωσης, η πρωτογενής, η δευτερογενής, η τριτογενής και η τεταρτογενής ανακύκλωση.

Συμπερασματικά, θα μπορουσαμε να αναφέρουμε ότι αν και παγκόσμιο εμπόριο πλαστικών απορριμμάτων στηρίχθηκε για δεκαετίες στην εκμετάλλευση των φτωχών αναπτυσσόμενων χωρών της Ασίας από την πλούσια Δύση, η νέα πολιτική εισαγωγών που εφαρμόστηκε από την Κίνα αποτέλεσε την καλύτερη αφορμή για την Ευρώπη για να αναλάβει δράση, να νομοθετήσει κανονισμούς, να απαγορεύσει την χρήση πολλών προιόντων μίας χρήσης και να επενδύσει στην καινοτομία των τεχνικών ανακύκλωσης πλαστικών αποβλήτων.

Abstract:

(Αγγλικά)

Nowadays, the widespread use of plastics in all areas of everyday life is the proof of their exceptional and unique properties. However, the rapid production and disposal of plastics over the last 70 years has created serious environmental problems and challenged the solid waste management systems, turning the attention of all developed countries to recycling. Despite the high recycling rates achieved worldwide, only a small percentage of the material resources used in Europe comes from recycled products and recycled materials. The solution to the problem of plastic waste management was provided by China, which for decades absorbed the plastic waste worldwide (45.1% of total imports since 1992). In 2013, however, China introduced a temporary restriction on imports of plastic waste, which required significantly less waste pollution. Shortly afterwards, in 2017, China implemented a new import policy that permanently banned the import of non-industrial plastic waste. Following this new ban campaign, plastic waste began to accumulate in many cities of Europe and of the United States of America or was transported to other Southeast Asian countries.

This global plastic crisis led the European Commission in 2015 to adopt a circular economy package. The new European Plastic Strategy has presented a package of measures to make recycling profitable for businesses, to restrict plastic waste and discharge of plastics to the sea, to promote investment and change around the world. In this context, the Circular Plastics Alliance was established in 2018 to help plastic value chains strengthen the European Union market for recycled plastics to 10 million tonnes by 2025. In the last part of this dissertation, the four key recycling techniques, primary, secondary, tertiary and quaternary recycling, are analyzed and compared

In conclusion, it should be mentioned that although global trade in plastic waste relied for decades on the exploitation of the poorly developing countries in Asia by the Rich West, the new import policy implemented by China was the best occasion for Europe to take action, to make regulations, to prohibit the use of many single-use plastic products and to invest in the innovation of plastic waste recycling techniques.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012