Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

07
Απρ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Φερτάκη Ντάγιας-Ελένης κ.Μωραϊτη Ερμίνας- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα07/04/2021 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: ΕΡΜΙΝΑ ΜΩΡΑΪΤΗ ΝΤΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΦΕΡΤΗ

Τίτλος: ΕΡΕΙΠΙΑ: ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΑΦΟΜΟΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ

Title:RUINS: GRADATIONS OF ASSIMILATIONAND INFLUENCE 
IN THE AREA OF METAXOURGEIO

Τετάρτη 7 Απριλίου 2021, 13.00 μ.μ.

Εξεταστική Επιτροπή
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια:  Aμαλία Κωτσάκη (επιβλέπουσα)
Επίκουρη Καθηγήτρια: Παναγιώτα Καραμανέα 
Αναπληρωτής Καθηγητής: Θανάσης Μουτσόπουλος 

Περίληψη

Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της διαδικασίας αφομοίωσης του ερειπίου στο σύγχρονο αστικό ιστό και η επιρροή του σ’αυτόν ως αποτέλεσμα διαβαθμισμένων κατά περίπτωση επεμβάσεων στο ερειπωμένο κτίσμα. Ως   μελέτη περίπτωσης επελέγη η ιστορική  γειτονιά του Μεταξουργείου στην Αθήνα. Συγκεκριμένα πρόκειται για τα οικοδομικά τετράγωνα εντός των οδών, Πειραιώς, Δεληγιώργη, Αχιλλέως, Κωνσταντινουπόλεως και Ιεράς Οδού.
Αντικείμενο της εργασίας αποτελούν  πέντε χαρακτηριστικές περιπτώσεις αφομοίωσης εγκαταλελειμμένων κτιρίων-ερειπίων στο Μεταξουργείο, που συνέβαλαν στην εξέλιξη της φυσιογνωμίας της γειτονιάς. Οι πέντε αυτές περιπτώσεις ερειπίων επιλέχθηκαν καθότι εκφράζουν τρείς διαφορετικές περιπτώσεις διαβαθμισμένης επέμβασης στο ερείπιο με τις υποδιαιρέσεις τους. 

1. Το ερειπίου ως εικόνα κενού.

2. Το ενεργό ερείπιο.

i. Εικόνα ερειπίου στην πόλη - Ελάχιστη λειτουργική  επέμβαση.

ii. Εικόνα ερειπίου ως μέρος λειτουργικού συνόλου.

iii. Εικόνα ερειπίου στην πόλη- Εσωτερική  λειτουργική επέμβαση.

3.  Η αναίρεση του ερειπίου.
 
Στην εργασία αυτή γίνεται η ιστορική περιγραφή κατά περίπτωση των εγκαταλελειμμένων κτιρίων, καθώς και της σημερινής κατάστασης τους, όπου αυτά έχουν αφομοιωθεί με τρόπους ποικίλους και διαβαθμισμένες επεμβάσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο ζήτημα των νέων χρήσεων που δόθηκαν σε κάποια εγκαταλελειμμένα κτίσματα – ερείπια  και η επιρροή τους ευρύτερα στη φυσιογνωμία της περιοχής.

Abstract 

The purpose of this paper is to explore the process of assimilation of the ruins in the modern urban fabric and its influence on it, as a result of various degrees of interventions on the abandoned building. The historical area of Metaxourgeio in Athens was chosen as a case study. More specifically, the area studied includes the building blocks between the streets Piraeus, Deligiorgi, Achilleos, Constantinoupoleos and Iera Odos. The main object of the paper is to study five typical cases of assimilation of abandoned buildings-ruins in Metaxourgeio, which have contributed to the evolution of the special character on this neighborhood. These five cases of ruins were selected as they represent three different cases of graded intervention as well as their subdivisions in the ruin.
 1. The ruin as an image of vacuum. 
2. The active ruin.
 i. Picture of a ruin in the city - Minimal functional intervention.
 ii. Image of a ruin as part of a functional ensemble.
 iii. Picture of a ruin in the city - Internal functional intervention.
 3. The undoing of the ruin. 
What is being presented in this paper is a historical description of each case of the abandoned buildings, as well as their current condition, where each of them have been assimilated in various ways and have received various degrees of interventions. Special emphasis is given to the notion of a new use for some abandoned buildings-ruins, as well as their influence on the broader character of the area.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012