Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

09
Απρ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Μπουραΐμη Φώτιου - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα09/04/2021 12:30 - 14:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΠΟΥΡΑΪΜΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

θέμα
Αναπαράσταση Περιγραφών OpenAPI σε Οντολογία Υπηρεσιών REST
Instantiating OpenAPI Descriptions to the REST Services Ontology

Εξεταστική Επιτροπή
Καθηγητής Πετράκης Ευριπίδης (επιβλέπων)
Αναπληρωτής Καθηγητής Σαμολαδάς Βασίλειος 
Αναπληρωτής Καθηγητής Λαγουδάκης Μιχαήλ

Περίληψη
Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις αρχιτεκτονικές Υπηρεσιών Ιστού τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει στον πολλαπλασιασμό των πλεονεκτημάτων τους για όλο το διαδίκτυο. Κατά συνέπεια, η ανάγκη για έναν αποτελεσματικό και ακριβή τρόπο ανακάλυψης υπηρεσιών με βάση τις ανάγκες των χρηστών έχει γίνει μια σημαντική πρόκληση. Προκειμένου οι υπηρεσίες να γίνουν κατανοητές και να εντοπίζονται από ανθρώπους και υπολογιστικές μηχανές, πρέπει να περιγραφούν με τρόπο πλήρως καθορισμένο. Στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας, υιοθετούμε το OpenAPI Specification (OAS) ως μια γλώσσα περιγραφής των REST APIs. Οι OpenAPI περιγραφές είναι κατανοητές κυρίως από ανθρώπους. Ωστόσο, οι περιγραφές θα πρέπει επίσης να είναι κατανοητές και από υπολογιστικές μηχανές έτσι ώστε να μπορεί να επιτευχθεί η αναζήτηση και η χρησιμοποίηση τους και από άλλες υπηρεσίες. Για να μπορέσει μία περιγραφή να γίνει machine-understandable πρέπει να είναι πλήρως καθορισμένη και το περιεχόμενό της να είναι σημασιολογικά εμπλουτισμένο με τρόπο τέτοιο ώστε να περιορίζονται οι αμφισημίες. Λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα του OpenAPI 3.0, προτείνουμε ότι για να εξαλειφθούν οι ασάφειες στις περιγραφές του OpenAPI, οι ιδιότητες του OpenAPI πρέπει να ενισχυθούν σημασιολογικά. Με βάση την τελευταία έκδοση του OpenAPI και αξιοποιώντας το Semantic OpenAPI (SOAS 3.0), αυτή η εργασία παρέχει έναν πλήρη μηχανισμό για τη μετατροπή των περιγραφών του OpenAPI σε οντολογίες.  Με αυτόν τον τρόπο, εκμεταλλευόμαστε όλα τα πλεονεκτήματα των οντολογιών, όπως τη χρήση γλώσσας SPARQL για διατύπωση ερωτημάτων, καθώς και τη χρήση εργαλείων reasoning για εύρεση αντιφάσεων (inconsistencies) και «κρυμμένων» σχέσεων στις SOAS περιγραφές.

Abstract
The increasing interest in Web Service architectures over the past years has led to the proliferation of Web Service offerings over the internet. Consequently, the need for efficient and accurate service discovery based on user needs has become a significant challenge. In order for services to become understandable and discoverable by humans and machines they need to be formally described. In this work, we use the OpenAPI Specification (OAS), a widely used specification for the description of REST APIs. OpenAPI descriptions are mainly understandable by humans. However, OpenAPI descriptions need to be also understandable by machines so that, the services can be searched, discovered and used by other services. In order for a machine to understand the meaning of OpenAPI, service descriptions need to be formally defined and their content be semantically enriched in a way that eliminates ambiguities. Taking into consideration the advantages of OpenAPI 3.0, our approach suggests that in order to eliminate ambiguities in OpenAPI descriptions, OpenAPI properties must be semantically annotated. Building-upon the latest version of OpenAPI and taking advantage of Semantic OpenAPI (SOAS 3.0) this work provides a complete mechanism to transform OpenAPI descriptions to ontologies. As a result, the ontology will make service discovery possible with the application of query languages (e.g., SPARQL) and reasoning tools for detecting inconsistencies and inferred relationships in SOAS descriptions.


Meeting ID: 613 764 0471
Password: 582678

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012