Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

02
Ιουν

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Μουσαβερέ Αγγελικής - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα02/06/2021 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

 

Ονοματεπώνυμο: Αγγελική Μουσαβερέ

Τίτλος :Νησιωτικότητα και έξυπνες στρατηγικές σε μικρού και μεσαίου μεγέθους νησιά της Ευρώπης
Title:nsularity and smart strategies on small and medium-sized islands of Europe

Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021, 14.00 μ.μ.


Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια: Δέσποινα Διμέλλη (επιβλέπουσα)
Καθηγητής :Νικόλαος Σκουτέλης 
Επίκουρη Καθηγήτρια: Βασιλική Γεροπάντα 


Περίληψη

Στην παρούσα εργασία στόχος ήταν η διερεύνηση του συσχετισμού της νησιωτικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης μικρού και μεσαίου μεγέθους νησιών της Ευρώπης. Αρχικά, αναλύθηκε η έννοια της
νησιωτικότητας και τα χαρακτηριστικά του νησιωτικού χώρου. Στη συνέχεια, μελετήθηκαν 10 περιπτώσεις νησιών, 6 διαφορετικών χωρών, τα οποία έχουν αναπτύξει ένα σύνολο έξυπνων στρατηγικών και έργων, με σκοπό την περιβαλλοντική προστασία και τη βελτίωση των χαρακτηριστικών που σχετίζονται με το διαρκές φαινόμενο της γεωγραφικής ασυνέχειας και την έλλειψη σταθερής σύνδεσης με την ηπειρωτική χώρα. Στο τέλος της εργασίας, έγινε αξιολόγηση και κατάταξη των έργων σε κατηγορίες με βάσει το βαθμό ανάπτυξής τους και το βαθμό αντιμετώπισης των προβλημάτων της νησιωτικότητας.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012