Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

13
Ιουλ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Ευάγγελου Ντουσάκη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα13/07/2021 12:00 - 12:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΟΥΣΑΚΗΣ

Αριθμός Μητρώου:              2016010085

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου – αισθητήρων για «έξυπνα» θερμοκήπια, με βάση τεχνολογίες Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT).

Τίτλος στα Αγγλικά: Design and Implementation of Integrated Control System – Sensors for “Smart” Greenhouses, based on Internet of Things (IoT) Technologies

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων:                 ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ, Αναπλ. Καθηγητής

Πρώτο Μέλος:            ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΝΣΟΛΑΚΗΣ, Αναπλ. Καθηγητής

Δεύτερο Μέλος:          ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΨΑΚΗΣ, Επίκ. Καθηγητής

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:          

Η παρούσα εργασία προτείνει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου «έξυπνου» θερμοκηπίου. Το σύστημα θα περιέχει αισθητήρες για τη συνεχή συλλογή δεδομένων όπως: κλιματικές μεταβλητές (θερμοκρασία, σχετική υγρασία, υγρασία εδάφους) και συγκέντρωση CO-CO2. Οι μετρήσεις θα χρησιμοποιούνται για τη αξιολόγηση της ποιότητας, ευαισθησίας και αντοχής των αισθητήρων, καθώς και της σταθερότητας και ποιότητας παραγωγής του θερμοκηπίου. Με βάση τις περιβαλλοντικές μετρήσεις, οι μικρό-ελεγκτές του συστήματος θα ενεργοποιούν τα αντίστοιχα συστήματα (θέρμανσης, άρδευσης και αερισμού) για τη διαμόρφωση των ιδανικών κλιματικών συνθηκών. Επιπλέον, με βάση το Διαδίκτυο των πραγμάτων, η ασύρματη συνδεσιμότητα των εξαρτημάτων θα παρέχει απομακρυσμένη πρόσβαση στο περιβάλλον και στον εξοπλισμό του θερμοκηπίου σε πραγματικό χρόνο. Αυτού του είδους ο αυτοματισμός θα μειώνει την ποσότητα της ενέργειας που απαιτείται για την παρακολούθηση, τον έλεγχο κατά τη διαδικασία ανάπτυξης των φυτών. Επιπλέον, λιγότερη ενέργεια και λιγότεροι πόροι θα σπαταλούνται, καθώς οι ενεργοποιητές θα τίθενται σε λειτουργία μόνο όταν υποδεικνύεται από τους αισθητήρες. Τέλος, ένα πρωτότυπο μοντέλο του συστήματος θα υλοποιηθεί σε πειραματικό θερμοκήπιο εσωτερικού χώρου, για να επιβεβαιωθούν η λειτουργία και τα αποτελέσματά του. Ολόκληρο το σύστημα θα σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα πραγματικό θερμοκήπιο, ανεξάρτητα από τις διαστάσεις του καθώς και να αναβαθμιστεί ανάλογα με τις ανάγκες για μελλοντικές εργασίες και τροποποιήσεις.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:

The present thesis proposes an integrated smart greenhouse control system. The system will contain sensors for continuous data collection, such as climatic variables (temperature, relative humidity, soil moisture) and CO-CO2 concentration. The measurements will be used to evaluate the quality, sensitivity, and durability of the sensors, as well as the stability and quality of greenhouse production. Based on the environmental measurements, each microcontroller will activate the systems (heating, irrigation, and ventilation) for the configuration of the optimal climatic conditions. Furthermore, based on the Internet of Things, wireless connectivity of components will provide real-time remote access to the environment and greenhouse equipment. This type of automation will reduce the amount of energy required for monitoring, control during the plant growth process. In addition, less energy and fewer resources will be wasted, as the actuators will only be activated when indicated by the sensors. Finally, an original model of the system will be implemented in an experimental indoor greenhouse to cross-check its operation and results. The entire system will be designed in such a way that it can be adapted to a real greenhouse regardless of dimensions and upgrade according to the needs for future work and modifications.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:             13/07/2021

Ώρα:                                      12:00

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:               Δ5.103 Εργαστήριο ελέγχου βιομηχανικών συστημάτων

Κτίριο:    Δ5

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012