Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

01
Οκτ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Πρόδρομου Πετρίδη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα01/10/2021 11:45 - 12:45

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   Πρόδρομος Πετρίδης

Αριθμός Μητρώου: 2016010134

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: 

Επίλυση και βελτιστοποίηση προβλήματος χρονοπρογραμματισμού ροής εργασιών χωρίς αναμονή σε ορισμένους χρόνους εκτέλεσης.

Τίτλος στα Αγγλικά

Solving and optimizing a no-wait flow-shop scheduling problem at certain execution times.

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων: Ιωάννης Μαρινάκης

Πρώτο Μέλος:            Μαγδαληνή Μαρινάκη

Δεύτερο Μέλος: Νικόλαος Ματσατσίνης

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:          

            Εντός ενός συστήματος παραγωγής, ο προγραμματισμός της γραμμής παραγωγής επηρεάζει άμεσα τη ροή των οικονομικών εισροών. Η επιτυχημένη εφαρμογή του χρονικού προγραμματισμού αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την αύξηση των οικονομικών αποτελεσμάτων. Αντίθετα, μεγάλες αναμονές σε ένα σύστημα παραγωγής αποτελούν τροχοπέδη για τα οικονομικά αποτελέσματα. Πρακτικά, οι αντικειμενικοί στόχοι του χρονικού προγραμματισμού της παραγωγής είναι: η αποτελεσματική αξιοποίηση μηχανών και προσωπικού, δηλαδή των παραγωγικών μέσων της παραγωγικής διαδικασίας, και η ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου ολοκλήρωσης της εκάστοτε παραγγελίας, μειώνοντας σημαντικά την αναμονή των πελατών για ικανοποίηση της απαιτούμενης ζήτησης.

            Ο χρονικός προγραμματισμός παραγωγής σε περιβάλλον ροής εργασιών χωρίς αναμονή αποτελεί μια ειδική περίπτωση ενός συστήματος παραγωγής τύπου ροής εργασιών (flow shop), όπου τα προβλήματα που εμφανίζονται διέπονται από μεγάλο βαθμό πολυπλοκότητας, σε σημείο που σε ορισμένες περιπτώσεις τα καθιστά δυσχερή στην αναζήτηση και εν τέλει εξεύρεση της βέλτιστης λύσης. Έτσι, κάνουν την εμφάνισή τους οι εφαρμογές/τεχνικές της επιχειρησιακής έρευνας, στον κλάδο του διοικητικού προγραμματισμού με την ευρεία χρήση μοντέλων γραμμικού ή μη προγραμματισμού. Πιο συγκεκριμένα, καθοριστικοί παράγοντες στο πρόβλημα του χρονικού προγραμματισμού παραγωγής είναι οι περιορισμοί και οι αρχές που διέπουν το σύστημα, οι οποίες αφορούν στη δυναμικότητα του διαθέσιμου παραγωγικού εξοπλισμού, στις απαιτήσεις των παραγωγικών μέσων της παραγωγής, του ανθρώπινου δυναμικού και των αποθεμάτων, στην εκπλήρωση των απαιτήσεων που ορίζει η εκάστοτε τεχνολογία και τα δεδομένα του προγράμματος παραγωγής για το συνολικό επίπεδο της παραγωγής. Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, πραγματοποιείται μία εξειδικευμένη επίλυση και βελτιστοποίηση ενός προβλήματος χρονοπρογραμματισμού ροής εργασιών χωρίς αναμονή με ορισμένους χρόνους εκτέλεσης, μέσω περιορισμών που αφορούν τη προτεραιότητα εκτέλεσης των εργασιών και των ελάχιστων ρυθμών παραγωγής ανά εργασία. Τέλος, χρησιμοποιώντας τον βέλτιστο αριθμό ανθρωπίνου δυναμικού, τοποθετήθηκε με βάση την βέλτιστη λύση σε συγκεκριμένες θέσεις εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος, το οποίο τέθηκε για ολοκλήρωση της παραγγελίας, προσφέροντας ταυτόχρονα την μέγιστη δυνατή απόδοση χρήσης του.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:

            Within a production system, planning the production line inluences directly the flow of financial inputs. The successful implementation of scheduling is an important element to increase financial results. On the contrary, waiting for so long in a production system are a burrier to economic results. Practically, the objectives of operations scheduling are the following: the efficient utilization of machines and staff, the productive means of the production process, and the minimization of the total completion time of the order, significantly reducing the expectation of customers to satisfaction the required demand.

            Scheduling production in a workflow without waiting is a special case of a flowshop system, because problems are not only difficult to search but also to find the best solution for them. Thus, research applications/techniques make the appearance in the field of management planning with the widespread use of linear and nonlinear programming models. More specifically, the key factors in the problem of production scheduling are the restriction and rules that system, which is about to the capacity of the available production equipment, the requirements of production resources, human resources and inventories, the fulfillment of the requirements set by the technology concerned and the production plan data for the overall level of production. In the context of the present diplomatic work, is being actualized a specialized solution and optimization of a problem in scheduling work flow is carried out with certain lead times without waiting, through constraints relating to task precedence and minimum production rates per job. Last but not least, using the optimum number of people, they was placed based on the optimum solution in specific locations within the specified time period, which was set for the completion of the order, while offering the maximum possible performance of its use.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 01/10/2021

Ώρα: 11:45

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/93818023874?pwd=dWpNeG9mWFdIOGdObXpNRnFvaWVhUT09

Κτίριο: ΜΠΔ

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012