Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

07
Οκτ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Ρασούλη Αγγελικής, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα07/10/2021 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   Ρασούλη Αγγελική

Αριθμός Μητρώου:              2014010111

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:            Σχεδιασμός και τοποθέτηση ανεμογεννήτριας σε υφιστάμενο ανεμόμυλο για την λειτουργία παραδοσιακής τουριστικής κατοικίας

Τίτλος στα Αγγλικά: Design and installation of a wind    turbine in an existing windmill    for the operation of a traditional tourist residence

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Μπιλάλης Νικόλαος

Πρώτο Μέλος:            Σταυρουλάκης Γεώργιος

Δεύτερο Μέλος:          Κουλουριδάκης Παύλος

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:          

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό την ανάδειξη του μυλότοπου στο Σελί Αμπέλου του οροπεδίου Λασιθίου, μέσω της επαναλειτουργία ενός πρώην αλεστικού μύλου, ως παραδοσιακή τουριστική κατοικία. Η κατοικία αυτή, θα είναι πλήρως  αυτόνομή με την βοήθεια μιας σύγχρονης ανεμογεννήτριας, η οποία θα σχεδιαστεί ακριβώς για της ανάγκες του κτίσματος, εφόσον θα τοποθετηθεί στο εσωτερικό του, στην θέση του άλλοτε ξύλινου μηχανισμού άλεσης. Η σύγχρονη αυτή ανεμογεννήτρια, ονομαστικής ισχύς 5kw και θα είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες της κατοικίας σε ηλεκτρική ενέργεια, καθώς το αιολικό δυναμικό τόπου, καθιστά την περιοχή του οροπεδίου, άκρως αποδοτική.

Πιο αναλυτικά, στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ιστορία των μύλων και πώς με την πάροδο του χρόνου, εξελίχθηκαν στις ανεμογεννήτριες που γνωρίζουμε σήμερα, όπως την ανεμογεννήτρια που χρησιμοποιήθηκε στην εργασία. Οι πρώτοι μύλοι, είχαν κυρίως αλεστικό και αντλητικό σκοπό και έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξή της γεωργίας. Σήμερα, οι ανεμογεννήτριες χρησιμοποιούνται κατά κόρον για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς είναι μια από τις πιο διαδεδομένες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με πληθώρα μορφών και μεγεθών  στην αγορά. Έπειτα παρατίθενται τα στοιχεία ηλεκτρικής κατανάλωσης για το τουριστικό κατάλυμα. Ενώ τέλος παρουσιάζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Windspot 3.5, που χρησιμοποιήθηκε στην εργασία.

 Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρατίθεται η ιστορία και τα χαρακτηριστικά του Σελί Αμπέλου. Ο τόπος είναι γνωστός για την παράδοση του, στην κατασκευή και χρήση μύλων, καθώς οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο οροπέδιο και οι ταχύτητες των ανέμων, ώθησαν τους κατοίκους από νωρίς να εκμεταλλευτούν τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά προς όφελος τους. Ακόμη, παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του μύλου στον οποίον έγινε η προσθήκη μαζί με τα σχέδια της στατικής αποκατάστασης του.

            Το τρίτο κεφάλαιο αφορά την 3D σχεδίαση της ανεμογεννήτριας που έγινε στο περιβάλλον του Solidworks 2017. Πιο συγκεκριμένα, βλέπουμε τις μεθοδολογίας σχεδίασης και συναρμολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν για την περάτωση της εργασίας, το δένδρο συναρμολόγησης όπως και τα σχέδια της τελικής διάταξης.

            Τέλος στο 4ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις επιδιώξεις της διπλωματικής αυτής θέσης. Αυτές είναι, αρχικά οι οικονομικές απολαβές που θα έχει το εν λόγω εγχείρημα σε συνδυασμό με το θετικό αντίκτυπο που μπορεί να προκαλέσει αυτό, στο γενικό σύνολο της περιοχής μέσω του αγροτουρισμού. Οι πολιτιστικοί στόχοι,  που οδήγησαν στην συγκεκριμένη επιλογή τοποθέτησης της σύγχρονης ανεμογεννήτριας εντός του παραδοσιακού ανεμόμυλου, με σκοπό,  αφενός να διαφοροποιηθεί σαφώς από το υφιστάμενο κτίσμα και αφ’ ετέρου να προσδώσει μια νεωτερική αξία με αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Οι σχεδιαστικοί στόχοι, που αφορούν την ορθή τοποθέτηση της ανεμογεννήτριας στο κτίσμα. Ενώ τέλος παρατίθενται οι περιβαλλοντικές επιδιώξεις της εν λόγω εργασίας.  

 

 Η πρόταση αυτή έρχεται ως μια μετεξέλιξη της μεταπτυχιακής διατριβής του συναδέρφου Νύκταρη Γαβριήλ «Δομική αποκατάσταση και πρόταση επανάχρησης ανεμόμυλου από φέρουσα λιθοδομή Σελί Αμπέλου – Οροπέδιο Λασιθίου», στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος της Σχολής αρχιτεκτόνων μηχανικών του πολυτεχνείου Κρήτης «Χώρος σχεδιασμός και δομημένο περιβάλλον “Ολοκληρωμένος σχεδιασμός σε ιστορικό δομημένο περιβάλλον με προηγμένες τεχνολογίες και υλικά”».

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:

 The present dissertation aims to highlight the mill site in Seli Ampelos of the Lassithi plateau, through the reopening of a former mill, as a traditional tourist residence. This house will be fully autonomous with the help of a modern wind turbine, which will be designed exactly for the needs of the building, if it is placed inside, in place of the former wooden milling mechanism. This modern wind turbine, rated power 5kw will be able to meet the needs of the house in electricity, as the wind potential of the place, makes the area of ​​the plateau, highly efficient.

In more detail, in the first chapter, are being presented the history of the mills and the way they evolved into wind turbines, trough out the time, as we know them, nowadays, similarly to the wind turbine that we used in this project. The first mills had mainly grinding and pumping purpose and played a very important role in the development of agriculture. Today, wind turbines are widely used to generate electricity, as they are a widespread renewable energy source, with a variety of shapes and sizes on the market. Finally, the technical characteristics of Windspot 3.5, which was used in the work, are presented.

In the second chapter, the history and characteristics of Seli Ambelos are being referred. The place is well known for its tradition in the construction and use of mills, as the prevailing weather conditions on the plateau and the velocities of the wind, pushed the inhabitants to take advantage of these special features for their own privilege. Also, the characteristics of the mill into which the wind turbine was added, are presented together with the plans of its static restoration.

The third chapter concerns the 3D design of the wind turbine, in the Solidworks 2017 program environment. More specifically, we see the design and assembly methodology used to complete the work, the assembly tree as well as the drawings of the final lay out.

Finally, in the 4th chapter, reference is made to the aspirations of this diplomatic position. These are, firstly, the financial benefits, that this project will have, combined with the positive impact that this can cause, on the general area as a whole through agrotourism. The cultural objectives that led to the specific choice of placing the modern wind turbine within the traditional windmill, in order, on the one hand, to be clearly differentiated from the existing building and on the other hand to give a modern value with architectural interest. The design objectives, which concern the proper placement of the wind turbine in the building. Finally, the environmental objectives of this work are set out.

This proposal comes as an evolution of the postgraduate dissertation of my colleague Nyktaris Gabriel «Structural restoration and proposal of reuse of a windmill from a stone structure Seli Ampelou - Lassithi Plateau», within the postgraduate program of the School of Architecture Engineers of the Technical University of Crete "Integrated design in a historically built environment with advanced technologies and materials".

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:             7/10/2021

Ώρα:                                      14:00

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:
https://tuc-gr.zoom.us/j/82997435102?pwd=dGtqNnpuMUhzR0k1Y3FNbVdjaytmZz09
Meeting ID: 829 9743 5102
Password: 527896

Κτίριο:                   ΜΠΔ

 

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012