Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

11
Οκτ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Σπυριδάκης Γεώργιος-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα11/10/2021 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος,
Πολυτεχνειούπολη, Χανιά 73100

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Σπυριδάκης Γεώργιος

Α.Μ.: 2013050086

Ημερομηνία Παρουσίασης: 11/10/2021

Ώρα: 14:00

Zoom Link:

https://tuc-gr.zoom.us/j/98526574890?pwd=QWJxZGF0SjJSb3g1c2RhZmk0cGw5UT09

Θέμα ΔE «ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ»

Title «ANALYSIS OF THE CORRELATION AMONG THE ENERGY EFFICIENCY METHODS FOR BUILDINGS»

Επιβλέπων:Κολοκοτσά Διονυσία

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1.Καθηγήτρια Κολοκοτσά Διονυσία

2.Καθηγητής Θεοχάρης Τσούτσος

3.Δρ.Νικόλαος Καμπέλης

Περίληψη:

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σαν κύριους στόχους: (α) Να αναδείξει τη συνεργατικότητα μεταξύ των διαφόρων μετασκευαστικών μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα. Ο αρχικός στόχος επικεντρώνεται στη σύγκριση απόδοσης των μεθόδων αυτών, όταν συνδυάζονται με επιπλέον μετασκευές. (β) Να προτείνει βέλτιστους τρόπους μετασκευής κτιρίων, συνιστώντας συγκεκριμένες μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας. Ο δευτερεύων στόχος επικεντρώνεται στην ανάλυση της εξοικονόμησης ενέργειας κάθε μεθόδου και συνδυασμού μεθόδων με σκοπό να γίνει πρόταση της βέλτιστης λύσης, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις εξοικονομήσεις κι όχι άλλους παράγοντες, όπως είναι ο χρόνος και το κόστος.

Ως μελέτη περίπτωσης χρησιμοποιήθηκε το κτίριο Κ1 του Πολυτεχνείου Κρήτης στα Χανιά. Το εργαλείο μοντελοποίησης που χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή των αποτελεσμάτων αποτελεί το OpenStudio. Με βάση το εργαλείο αυτό, έγινε ανάλυση του συσχετισμού απόδοσης μεταξύ διαφόρων μετασκευαστικών μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας. Η απόδοση αυτή υπολογίστηκε με τη βοήθεια ενός δείκτη (δείκτης UI) , ο οποίος ορίζεται ως η αναλογία των εξοικονομήσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή πολλαπλών μεθόδων ενεργειακής αναβάθμισης προς το άθροισμα των εξοικονομήσεων των ίδιων μεθόδων όταν αυτές εφαρμόζονται   ξεχωριστά. Ο δείκτης αυτός αποτελεί επιπλέον κριτήριο εφαρμογής συνδυασμού μετασκευαστικών μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας κι αυτό αναδεικνύει τη σημαντικότητά του.

Abstract:

The main objectives of this particular thesis are: (a) To highlight the utilizability of combined  retrofitting solutions. In other words, the primary objective is to compare the efficiency of different energy saving methods, when combined with each other. (b) To suggest optimal retrofitting solutions, in order to achieve maximum efficiency. The secondary objective focuses on analysing the energy savings of each retrofitting method and each effectiveness when combined, in order to propose the best outcome, while taking into account the energy savings of each method and not other factors, such as time and cost of the implementation.

In this study a campus building of the Technical University of Crete is used (K1 building). The modeling software used for data collection modeling is OpenStudio. This simulation tool is used to evaluate the building’s performance and the overlapping and synergistic effects when multiple retrofitting scenarios are being applied. The Utilizability Index is employed for the analysis of these effects in buildings and is defined as the ratio of energy savings derived from applying combined solutions to a building over the sum of individual energy     savings from applying the same solutions individually. The analysis on the utilizability value provides a selection criterion for retrofitting solution selection, which indicates the importance of this concept.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012