Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

15
Οκτ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Νικολουδάκης Χρήστος-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα15/10/2021 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Διπλωματικής

Ονοματεπώνυμο Φοιτητή: Νικολουδάκης Χρήστος

Α.Μ.: 2015050017

Ημερομηνία Παρουσίασης: 15/10/2021

Ώρα: 11:00

Αίθουσα:

https://tuc-gr.zoom.us/j/94494505256?pwd=emZQZi9ValBNaTVyaHg4LzNSVXd1QT09

Θέμα «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη φόρτωση/εκφόρτωση πλοίων: Η περίπτωση του λιμένα της Σούδας»

Title «Assessment of the environmental impact of ship loading/unloading: The case of the port of Souda»

Επιβλέπων: Καθ. Θεοχάρης Τσούτσος

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1 Καθ. Θεοχάρης Τσούτσος

2 Καθ. Μιχαήλ Λαζαρίδης

3 Αν. Καθ. Τρύφων Δάρας

Περίληψη:

Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία γίνεται εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη φορτοεκφόρτωση πλοίων στον λιμένα της Σούδας. Το πρόβλημα της βιωσιμότητας των λιμένων δεν εμφανίστηκε πρόσφατα. Σύμφωνα με τη περιβαλλοντική έκθεση του ESPO το 2020, από το 2013 και μετά η ποιότητα του αέρα αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα των Ευρωπαϊκών λιμένων. Σκοπός της μελέτης είναι η αξιολόγηση της ποιότητας του αέρα και της ηχορύπανσης του λιμένα.

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση, δημιουργήθηκε ένα πρωτόκολλο μετρήσεων για τη συλλογή δεδομένων των συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων(PM2.5,PM10), αέριων ρύπων(CO, CO2, NO, NO2), του επιπέδου θορύβου(dB), των κλιματικών δεδομένων και της επιβατικής κίνησης του λιμένα. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε σημείο εντός του λιμένα κατά την άφιξη και αναχώρηση των πλοίων για τρείς εποχές(Χειμώνα, Άνοιξη, Καλοκαίρι) του 2021. Συγκεκριμένα , τα δεδομένα συλλέχθηκαν σε τρείς ημέρες της εβδομάδας, για δύο εβδομάδες ανά εποχή. Το χρονικό διάστημα της εκάστοτε μέτρησης ήταν μία ώρα. Από την επεξεργασία των αριθμητικών δεδομένων των μετρήσεων κατασκευάστηκαν διαγράμματα διασποράς, box-plots και συνδυαστικά διαγράμματα.

Από την ανάλυση των διαγραμμάτων, προκύπτουν τα συμπεράσματα για τη ποιότητα του αέρα και του θορύβου. Οι συγκεντρώσεις των σωματιδιακών ρύπων για όλες τις εποχές ήταν εντός των ορίων που ορίζει η νομοθεσία. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση καταγράφηκε κατά τη θερινή περίοδο, όπου ο λιμένας σημειώνει μεγάλη επιβατική κίνηση. Όσο για τα επίπεδα θορύβου ξεπέρασαν τις οριακές τιμές της νομοθεσίας την Άνοιξη και το Καλοκαίρι. Τα κλιματικά δεδομένα ήταν φυσιολογικά για την εποχή τους. Τέλος, προτείνονται λύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και τη μείωση του επίπεδου θορύβου.

Λέξεις κλειδιά: ποιότητα αέρα λιμένα, επίπεδα θορύβου , ηχορύπανση, λιμένες, περιβαλλοντικές επιπτώσεις, πλοία, εκπομπές πλοίων, εκπομπές λιμένα, βιωσιμότητα λιμένα

Abstract:

This thesis assesses the environmental impact of ships loading and unloading in the port of Souda. The problem of port sustainability has not arisen recently. According to the ESPO environmental report in 2020, from 2013 onwards air quality is the highest priority of European ports. The purpose of the study is to evaluate the air quality and noise pollution of the port.

In order to carry out the evaluation, a measurement protocol was created to collect data on the concentrations of particulate matter (PM2.5, PM10), gaseous pollutants (CO, CO2, NO, NO2), noise level (dB), climate data and passenger traffic of the port. The measurements were carried out at a point within the port on the arrival and departure of ships for three seasons (Winter, Spring, Summer) of 2021. Specifically, the data were collected three days a week, for two weeks per season. The duration of each measurement was one hour. From the processing of the numerical data of the measurements, scatter diagrams, box-plots and combination diagrams were constructed.

From the analysis of the diagrams, conclusions are drawn about air quality and noise. Concentrations of particulate pollutants for all seasons were within the limits set by law. The highest concentration was recorded during the summer season, when the port has a large passenger traffic. As for the noise levels, they exceeded the limit values ​​of the legislation in Spring and Summer. Climate data range was normal for the period measured. Finally, solutions are proposed to improve air quality and reduce noise levels.

Keywords: port air quality, noise levels, noise pollution, ports, environmental impact, ships, ship emissions, port emissions, port sustainability

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012