Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

15
Οκτ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Παπαδόπουλος Στυλιανός-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα15/10/2021 17:00 - 18:00

Περιγραφή:

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Παπαδόπουλος Στυλιανός

Α.Μ.: 2016050006

Ημερομηνία Παρουσίασης: 15/10/2021

Ώρα: 17:00 – 18:00

Αίθουσα: Zoom Meeting

https://tuc-gr.zoom.us/j/94494505256?pwd=emZQZi9ValBNaTVyaHg4LzNSVXd1QT09

Meeting ID: 944 9450 5256

Password: 425933

Θέμα ΔE «Μελέτη οπτικής όχλησης από υπεράκτια αιολικά πάρκα»

Title «Visual impact assessment on off-shore wind parks»

Επιβλέπων: Τσούτσος Θεοχάρης

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1 Τσούτσος Θεοχάρης

2 Δάρας Τρύφωνας

3 Ουγγρίνης Κωνσταντίνος

Περίληψη:

Τα αιολικά πάρκα έχουν πρωταγωνιστήσει τις τελευταίες δεκαετίες στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η συνεχή αύξηση σε ανάγκες παροχής ενέργειας, παράλληλα με την εξέλιξη της τεχνολογίας, έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη του κλάδου, με την εμφάνιση όλο και μεγαλύτερων σε ισχύ και μέγεθος ανεμογεννητριών. Για να μην χρησιμοποιείται επίσης πολύτιμη ελεύθερη έκταση γης, ξεκίνησε η εμφάνιση αιολικών πάρκων εγκαταστημένα μέσα σε θαλάσσιες εκτάσεις, γνωστά και ως παράκτια (off-shore) αιολικά πάρκα.

Ένα από τα μείζονα θέματα των αιολικών πάρκων είναι η οπτική όχληση που προξενείται από αυτά από την αλλοίωση του φυσικού τοπίου στο οποίο εγκαθίστανται. Ενώ έχουν γίνει κάποιες έρευνες για την μελέτη της οπτικής όχλησης στις επίγειες εγκαταστάσεις, δεν έχει εγκαθιδρυθεί ακόμα κάποια μέθοδος που να χρησιμοποιείται σε διεθνές επίπεδο. Οι διαθέσιμες μελέτες είναι ακόμα λιγότερες στην περίπτωση των παράκτιων αιολικών εγκαταστάσεων και έτσι δεν είναι δυνατή η πρόβλεψη του βαθμού όχλησης που θα αισθανθεί ο πληθυσμός μια περιοχής από την εγκατάσταση ενός αιολικού πάρκου.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι μελέτη της οπτικής όχλησης που προξενείται από μια παράκτια αιολική εγκατάσταση και παράλληλα η δημιουργία μιας μεθόδου που να μπορεί να προβλέψει το μέγεθός της. Για την επίτευξη αυτού, δοκιμάστηκε αρχικά η Ισπανική Μέθοδος, μια μέθοδος που έχει δημιουργηθεί για επίγειες εγκαταστάσεις. Από την έρευνα προέκυψε ότι η μέθοδος αυτή δεν είναι ικανή να προβλέψει τον βαθμό όχλησης που προκαλείται. Έτσι έγιναν αλλαγές, τόσο από την βιβλιογραφία, όσο και πρωτότυπες, οι οποίες παρόλο που βελτίωσαν σε μεγάλο βαθμό την μέθοδο, δεν ήταν αρκετές για να την ολοκληρώσουν. Παράλληλα δημιουργήθηκε και μια νέα μέθοδος, ονομαζόμενη Ελληνική Μέθοδος, αποτελούμενη από νέους πρωτότυπους συντελεστές. Η μέθοδος αυτή αποδείχθηκε η πιο αποτελεσματική στον υπολογισμό του βαθμού οπτικής όχλησης, έχοντας ακόμα περιθώρια για βελτιώσεις.

Abstract:

             Wind parks have played a huge role in energy production from renewable energy sources, the past decades. The continuous increase in energy needs, in parallel with technology advances, has led to the growth of this area, with the creation of larger and more powerful wind turbines. In order to prevent the seizure of free land, off-shore wind parks began to emerge.

             One of the most serious issues with wind parks is the visual impact that they cause from the deterioration of the natural scenery they are placed at. While there have been some researches on visual impact assessment of on-shore wind parks, an international method for measuring visual impact hasn't been established yet. The accessible researches were even fewer for the off-shore wind parks and hence, it isn't possible to predict the visual impact upon the population of the area in which the wind park would be installed.

             The aim of the present paper is the assessment of the visual impact that it's being caused by an off-shore wind park and at the same time the creation of a method which will be able to predict the size of the impact. In order to achieve this, the first part was to test Spanish Method, a method which was created for on-shore wind parks. From the research there has been established that this method isn't capable to predict the size of the visual impact that's being caused. Therefore, there have been some changes, both from other researches and original ones, which improved the method, but still weren't able to fully complete it. In the same time, a new method was created named Greek Method and it was consisted from new original coefficients. This method was found to be the most accurate in the estimation of visual impact, but it still has some space left for improvements.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012