Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

15
Οκτ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Σπυρόπουλος Αλέξανδρος-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα15/10/2021 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Αλέξανδρος Σπυρόπουλος

Α.Μ.: 2014050071

Ημερομηνία Παρουσίασης: Παρασκευή 15/10/2021

Ώρα: 12:00

Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/96371852141?pwd=YmtwU2NxTUFKMXQzeEFJaktVZ2VuUT09

Θέμα ΔE «Αξιολόγηση δράσεων αστικής κινητικότητας στο πλαίσιο των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας: Η περίπτωση του Μεγάλου Περίπατου στο δήμο Αθηναίων»

Title «Evaluation of urban mobility actions in the framework of Sustainable Urban Mobility Plans: The Case of the Great Walk in the municipality of Athens»

Επιβλέπων: Στυλιανός Ροζάκης

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1.Στυλιανός Ροζάκης

2.Δέσποινα Διμέλλη

3.Θεοχάρης Τσούτσος

Περίληψη:

Η διαχείριση της αστικής κινητικότητας παρουσιάζεται ως μία σημαντική αλλά και μεγάλη πρόκληση για την ανάπτυξη των πόλεων. Καθώς η μετάβαση προς την επίτευξη της βιωσιμότητας αποτελεί μία πολύπλοκη και μακροχρόνια διεργασία, συχνά κατά τις σχεδιαστικές διαδικασίες οι τοπικές διοικητικές αρχές και οι υπεύθυνοι φορείς, έρχονται αντιμέτωπες με πολλά προβλήματα, τα περισσότερα εκ των οποίων σχετίζονται με την έλλειψη ξεκάθαρων στρατηγικών στόχων και αποτελεσματικών στρατηγικών εργαλείων. Προκειμένου να υπερκεράσει αυτά τα εμπόδια, η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί ενεργά την τελευταία δεκαετία τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), τα οποία υιοθετούνται από διάφορες δημοτικές αρχές για την επιτυχή μετάβαση σε ένα σύστημα μεταφορών και μετακινήσεων με επίκεντρο τον άνθρωπο και στηριγμένο στους τρεις πυλώνες της αειφορίας (περιβάλλον, κοινωνία, οικονομία).

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη μίας βελτιωτικής δράσης της αστικής κινητικότητας ενταγμένης στα πλαίσια της πολιτικής βιώσιμης κινητικότητας, εξετάζοντας τα δυνατά και αδύναμα σημεία καθώς και τις ευκαιρίες και τις απειλές του σχεδίου του Δήμου Αθηναίων για την εγκαθίδρυση του Μεγάλου Περιπάτου με τη χρήση της ανάλυσης SWOT. Ο προσδιορισμός των παραγόντων SWOT πραγματοποιήθηκε με την κατάρτιση ενός ερωτηματολογίου και τη συμπλήρωσή του από εκπροσώπους εμπλεκόμενων φορέων που δραστηριοποιούνται στην εγγύς περιοχή καθώς και εμπειρογνώμονες στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, την τοπική διακυβέρνηση, τους τομείς της συγκοινωνιολογίας, πολεοδομίας και υποδομών. Έπειτα, με το συνδυασμό της ανάλυσης SWOT και της μεθόδου AHP (Αναλυτική Μέθοδος Ιεράρχησης) έλαβε χώρα η σύγκριση ανά ζεύγη των επιμέρους στοιχείων κάθε παράγοντα, σκοπεύοντας στον προσδιορισμό των ισχυρότερων ενθαρρυντικών (Δυνατά Σημεία και Ευκαιρίες) και ανασταλτικών παραγόντων (Αδύναμα Σημεία και Απειλές) για την επίτευξη της βιωσιμότητας του Μεγάλου Περιπάτου. Ακολούθως, με το συνδυασμό των παραγόντων αυτών, καθορίστηκαν οι προτεραιότητες και τελικά αναδείχθηκαν προτάσεις ικανές να συνδράμουν στην κατάρτιση ενός βιώσιμου στρατηγικού σχεδίου για το Μεγάλο Περίπατο. Οι στρατηγικές και πολιτικές που προτάθηκαν αφορούν κατά κύριο λόγο τη βελτίωση του θεσμικού και οργανωτικού πλαισίου και την ένταξη του έργου στα πλαίσια ενός στρατηγικού σχεδίου όπως το ΣΒΑΚ καθώς και στην αξιοποίηση της καινοτομίας και τη σταδιακή υιοθέτηση αειφόρων πρακτικών.

Abstract:

Urban mobility management presents great potential for the development of cities but can also be proven to be a major challenge. As the transition towards sustainability is a rather complex as well as long-term process, often during the planning process, local authorities and stakeholders are confronted with many problems, most of which are related to the lack of clear strategic objectives and effective strategic tools. In order to overcome these obstacles, the European Union has been actively promoting Sustainable Urban Mobility Plans (SUMPs) over the last decade, which are being adopted by various municipalities to achieve a successful transition to a people-centred transport and mobility system based on the three pillars of sustainability (environment, society, economy).

The aim of this thesis is to evaluate an improvement action of urban mobility integrated in the framework of sustainable mobility policy, examining the strengths and weaknesses as well as the opportunities and threats of the plan of the Municipality of Athens for the establishment of the Great Walk using SWOT analysis.  The identification of the SWOT factors was carried out through the implementation of a questionnaire and its completion by stakeholders operating in the nearby area as well as experts in decision-making processes, local governance, transport, urban planning and infrastructure sectors. Afterwards, by combining the SWOT analysis and the AHP (Analytical Hierarchy Method), a pairwise comparison of the individual elements of each factor took place, aiming at identifying the strongest encouraging (Strengths and Opportunities) and hindering factors (Weaknesses and Threats) to achieve the sustainability of the Great Walk. Subsequently, by combining these factors, priorities were identified and finally proposals were highlighted that could contribute to the development of a sustainable strategic plan for the Great Walk. The strategies and policies proposed mainly concern the improvement of the institutional and organisational framework and the integration of the project within the framework of a strategic plan such as the SUMP, as well as the use of innovation and the gradual adoption of sustainable practices.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012