Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

15
Οκτ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Σκινήτη Γεωργία-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα15/10/2021 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Διπλωματικής

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Σκινήτη Γεωργία

Α.Μ.: 2016050063

Ημερομηνία Παρουσίασης: 15/10/2021

Ώρα: 13:00

Αίθουσα:https://tuc-gr.zoom.us/j/94494505256?pwd=emZQZi9ValBNaTVyaHg4LzNSVXd1QT09

Θέμα «Αξιολόγηση της κοινωνικής αποδοχής για την ανάπτυξη των Αιολικών Πάρκων»

Title « Social acceptance and contribution in Wind energy projects »

Επιβλέπων: Καθ. Θεοχάρης Τσούτσος

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1 Καθ. Θεοχάρης Τσούτσος

2 Καθ. Διονυσία Κολοκοτσά

3 Καθ. Tρύφωνας Δάρας

Περίληψη:

Το αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας, ήταν η κοινωνική αποδοχή ως βασικός παράγοντας επιρροής για την ανάπτυξη των αιολικών πάρκων. Κύριο στόχο αποτέλεσε η κατανόηση της στάσης των ατόμων απέναντι στα αιολικά και η απάντηση δύο σημαντικών ερωτήσεων: «Ποια η πηγή του προβλήματος, δηλαδή, των αντιρρήσεων απέναντι στις αιολικές εγκαταστάσεις;» και «Με ποιους τρόπους αυτές οι αντιρρήσεις δύνανται να αμβλυνθούν;». Η ερευνητική προσέγγιση που επιλέχθηκε ήταν έρευνα με ερωτηματολόγια (περίπου 600), τα οποία δημιουργήθηκαν ύστερα από βιβλιογραφική έρευνα. Στη συνέχεια, τα δεδομένα των ερωτηματολογίων αναλύθηκαν στο SPSS σε τρία επίπεδα, 1) έγινε περιγραφική ανάλυση, δηλαδή ανάλυση συχνοτήτων των απαντήσεων και συσχετίσεις μεταξύ των ερωτήσεων, 2) πραγματοποιήθηκε λογιστική παλινδρόμηση για τη διεξαγωγή εξίσωσης που συνδέει τη στάση απέναντι στα αιολικά, με τους κύριους παράγοντες που την επηρεάζουν και 3) παραγοντική ανάλυση για την ομαδοποίηση των παραγόντων που επηρεάζουν την άποψη των ατόμων για τις ανεμογεννήτριες.

Το πλήθος των δεδομένων αλλά και των μορφών επεξεργασίας, έδωσαν πληθώρα απαντήσεων στα παραπάνω ερωτήματα, από τις οποίες αναφέρονται οι σημαντικότερες. Αρχικά, ένα από τα ευρήματα της εργασίας, ήταν η κατάρριψη της συμβολής του πολυσυζητημένου φαινόμενου NIMBY στη στάση των ατόμων απέναντι στα αιολικά έργα. Ενώ στη συνέχεια, διεξήχθη το συμπέρασμα πως ο σημαντικότερος παράγοντας στη στάση του ατόμου απέναντι στα αιολικά είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Τέλος, κρίνεται απαραίτητη τόσο η συμπληρωματική ανάλυση των δεδομένων με διαφορετικές μεθόδους, όσο και η μελλοντική έρευνα σχετικά με την άποψη των επενδυτών, με στόχο τη συνδυαστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων και τη γεφύρωση του ενδεχόμενου χάσματος μεταξύ των δύο πλευρών.

Λέξεις κλειδιά: Η κοινωνία στην Ενεργειακή Μετάβαση, Ενεργειακή Δικαιoσύνη, Κοινωνική αποδοχή, Αιολική Ενέργεια

Abstract:

Τhe object of study of this research was Society’s acceptance, as an important influencing factor in wind energy projects. The main aim was to identify people’s attitude towards wind farms, as well as answering two important questions: “What is the root of the problem, i.e., the objections to wind energy facilities?” and “In which ways can these protests fade out?”. The method chosen was survey research with questionnaires (approximately 600), which were based on a literature review. Afterwards, the selected data were analyzed via SPSS in three levels:1) by descriptive statistics, i.e., frequencies and crosstabs, 2) Binominal logistic regression, in order to create a model which relates the attitude towards wind farms, with the main factors causing it and 3) factor analysis with the intention of classifying the factors that influence people’s thoughts on windmills.

The number of data and their different forms of processing, offered plenty of answers to the above questions, from which, the most important are mentioned. First of all, one of the survey’s findings was the overthrow of the talked-about phenomenon NIMBY, on the subject of people’s attitude towards windfarms. Consequently, a conclusion was conducted, that the main factor affecting this attitude is the formation of new job positions. Finally, it is considered necessary to conduct a complementary data analysis by using different methods, as also for a future study focusing on investors, to be held, so that a combination processing of the data can take place and any possible chasm will be mitigated.

 

Keywords: Society in Energy Transition; Energy justice; Social acceptance; Wind energy

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012