Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

03
Νοε

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Βασιλακάκη Ειρήνη κΜουντοκαλάκη - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα03/11/2021 20:00 - 21:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Βασιλακάκη Ειρήνη Μουντοκαλάκη Ιωάννα

Τίτλος:Πολυρρήνια Κισάμου
Title:Προσεγγίζοντας τα ζητήματα προστασίας ενός παραδοσιακού συνόλου. 

Polyrrinia, Kisamos Discussing the issues of protection of a traditional settlement.

Τετάρτη 3 -11- 2021 20.00 μ.μ.

Εξεταστική Επιτροπή

Επίκουρος Καθηγητής Ασλανίδης Κλήμης(Επιβλέπων)
Καθηγητής Σκουτέλης Νικόλαος
Αναπληρωτής Καθηγητής Τζομπανάκης Αλέξιος


Περίληψη

|Πολυρρήνια Κισάμου|
Προσεγγίζοντας τα ζητήματα προστασίας ενός παραδοσιακού συνόλου. 

Στόχος της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η προβολή της αξίας των οικισμών με ιστορικό χαρακτήρα, η κατανόηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και η διατύπωση γενικών αρχών και μεθοδολογίας για την ολοκληρωμένη προστασία  και τη βιώσιμη ανάπτυξη τους. 
Αντικείμενο της μελέτης αποτέλεσε ο οικισμός της Πολυρρήνιας. Ο συνεκτικός πολεοδομικός ιστός, ο αρχαιολογικός χώρος και η πληθώρα αυθεντικών στοιχείων της τοπικής λαϊκής αρχιτεκτονικής συντηρούν ζωντανή την ιστορική μνήμη του οικισμού. Πραγματοποιήθηκε ανάλυση και μελέτη του οικιστικού συνόλου, μέσω της καταγραφής της παλαιότητας, των υψών και της κατάστασης διατήρησης όλων των κτιρίων.
Έπειτα από επιτόπιες καταγραφές στον οικισμό έγινε αναγνώριση των κατασκευαστικών και μορφολογικών στοιχείων των κτιρίων του οικισμού, καθώς επίσης, παρατηρήθηκαν και οι διαφορές τους από το παρελθόν έως και σήμερα. Στο δημόσιο χώρο επιχειρήθηκε η αναγνώριση του πολεοδομικού ιστού και των χαρακτηριστικών του δημόσιου χώρου, όπως πλατείες, πλατώματα, λιθόστρωτα επιστρώσεις, δίκτυα και αστικός εξοπλισμός, με σκοπό να γίνουν κατανοητά τα στάδια της εξέλιξης του.
Η υφιστάμενη κατάσταση στην Πολυρρήνια αποκαλύπτει τον επείγοντα χαρακτήρα που έχει σήμερα το ζήτημα της διατήρησης ιστορικών τόπων και παραδοσιακών οικισμών σε ένα κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται. Σκοπός είναι ο γενικότερος προβληματισμός ο οποίος γεννά τα εξής ερωτήματα: Η διατήρηση των οικισμών μπορεί να περιοριστεί στην προστασία των μορφολογικών στοιχείων τους; Μέσα από ποιο θεσμικό πλαίσιο θα μπορέσει να ενεργοποιηθεί και να ευαισθητοποιηθεί η τοπική κοινωνία;
Όπως διαπιστώνεται στα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας, η κινητοποίηση των πολιτών και η συνεργασία με αρμόδιους φορείς μπορεί αλλά και πρέπει να δώσει έγκυρες και ουσιαστικές λύσεις στα σημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πολιτιστική μας κληρονομιά.

| Polyrrinia, Kisamos |Discussing the issues of protection of a traditional settlement.
The purpose of this thesis is to showcase the value of settlements with a historical character, to understand the problems they face and to formulate general principles and methodology for their integrated protection and sustainable development.
The object of the study was the settlement of Polyrrinia. The cohesive urban fabric, the archeological site and the abundance of authentic elements of the local folk architecture keep alive the historical memory of the settlement. An analysis and study of the residential complex was carried out, through the recording of the age, the heights and the maintenance condition of all the buildings.
After conducting on-site recordings in the settlement, the constructional and morphological elements of the buildings of the settlement were identified, as well as their differences from the past to the present. in order to understand the stages of the public space development, the identification of the urban fabric and the characteristics of the public space took place, such as squares, plateaus, paving, networks and urban equipment.
The current situation in Polyrrhenia reveals the urgency of the issue of preserving historic sites and traditional settlements in a world that is constantly evolving. The purpose is forming a general reflection which raises the following questions: Can the preservation of settlements be limited to the protection of their morphological elements? Through which institutional framework will the local community be able to be activated and sensitized?
As observed in the conclusions of this work, the mobilization of citizens and cooperation with competent bodies can and must provide valid and effective solutions to the current problems facing our cultural heritage.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012