Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

03
Νοε

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Λάμπρη Αικατερίνης - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα03/11/2021 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΜΠΡΗ

Τίτλος:Αρχιτεκτονική πλαισίωση του φυσικού κάλλους ως συνθετικό εικονογραφικό στοιχείο. Αναζητήσεις στα εσωτερικά των εξοχικών κατοικιών του μεταπολεμικού μοντερνισμού στην Ελλάδα.
Title:Architectural framing of natural beauty as a synthetic iconographic element. Searches in the interiors of holiday homes of post-war modernism in Greece.

Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021   11.00πμ


Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια  Αμαλία Κωτσάκη (επιβλέπουσα)
Αναπληρωτής καθηγητής Βαζάκας Αλέξανδρος
Αναπληρωτής καθηγητήςΤσακαλάκης Δημήτριος


Περίληψη
Σκοπός της ερευνητικής εργασίας είναι η διερεύνηση της πλαισίωσης θεάσεων του φυσικού κάλλους, ως συνθετικό εικονογραφικό στοιχείο στα εσωτερικά των κατοικιών του μεταπολεμικού μοντερνισμού στην Ελλάδα. Παράλληλα θα επιχειρηθεί ο συσχετισμός της,  με τοπιακές τοιχογραφίες σε προγενέστερες περιόδους της αρχιτεκτονικής.  Αντικείμενο της εργασίας αποτελούν οι εσωτερικοί χώροι των κατοικιών του ελληνικού μεταπολεμικού μοντερνισμού, όπου το φυσικό τοπίο, έχει αντιμετωπισθεί ως συνθετικό εικονογραφικό στοιχείο. Ειδικότερα, επιχειρείται η μελέτη τους, σε εξοχικές κατοικίες, σχεδιασμένες από Έλληνες μοντερνιστές αρχιτέκτονες. Ο Νίκος Βαλσαμάκης, ο Κωνσταντίνος Δεκαβάλλας, ο Τάκης Ζενέτος, κ.α. είναι κάποιοι, των οποίων το έργο τους θα αναλυθεί έπειτα. Επίσης, θα μελετηθούν κάποιες περιπτώσεις τοπιακών τοιχογραφιών, πλαισιωμένων με ψευδαισθητικά αρχιτεκτονικά στοιχεία, από τους Ρωμαϊκούς χρόνους και την Αναγέννηση. Τα ερευνητικά ερωτήματα που θα επιχειρήσει να απαντήσει η εργασία είναι τα παρακάτω: -Με ποιον τρόπο συμμετέχει η φύση στο εσωτερικό των κατοικιών κατά τους Ρωμαϊκούς  Χρόνους και την εποχή της Αναγέννησης; -Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην ζωγραφική αναπαράσταση του φυσικού τοπίου μέσω των τοιχογραφιών; -Με ποιον τρόπο οι μοντέρνοι αρχιτέκτονες πλαισίωσαν συνθετικά το φυσικό τοπίο στα έργα τους; -Πώς συνδιαλέγονται τα τοπιακά έργα τέχνης με την αρχιτεκτονική πλαισίωση του φυσικού τοπίου στο εσωτερικό των κατοικιών; -Πώς διαχειρίστηκαν την έννοια της ιδιωτικότητας, λόγω των μεγάλων γυάλινων επιφανειών; -Προέκυψαν διαφορές στο αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο και σε επίπεδο κατόψεων; -Ποια είναι τα συναισθήματα που δημιουργούνται στον θεατή κατά την ενατένιση ενός φυσικού τοπίου από το εσωτερικό της κατοικίας του και από τι εξαρτάται;

Abstract
The aim of the research project is to explore the siding of views of natural beauty, as a synthetic iconographic element in the interior of the houses of post-war modernism in Greece. At the same time, it will be attempted to associate it with local frescoes in earlier periods of architecture. The object of the work is the interiors of the houses of Greek post-war modernism, where the natural landscape has been treated as a synthetic pictorial element. In particular, an attempt is made to study them, in country houses, designed by Greek modernist architects. Nikos Valsamakis, Konstantinos Dekavallas, Takis Zenetos, etc. there are some whose work will be analyzed next. Also, some cases of local frescoes, framed with illusionistic architectural elements, from the Roman times and the Renaissance will be studied. The research questions that the paper will attempt to answer are the following: -How does nature participate in the interior of houses during the Roman Times and the Renaissance era? -What reasons led to the painting representation of the natural landscape through the murals? -How did modern architects frame the natural landscape in their works? -How do local artworks converge with the architectural framing of the natural landscape in the interior of the houses? -How did they manage the concept of privacy because of large glass surfaces? -Did differences arise in architectural vocabulary and in floor plans? -What are the feelings that are created to the viewer when viewing a natural landscape from the inside of his residence and on what depends?
 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012