Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

08
Νοε

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Μπούρα Δανάη-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα08/11/2021 10:30 - 11:30

Περιγραφή:

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Μπούρα Δανάη..

Α.Μ.:2009050003.

Ημερομηνία Παρουσίασης:8/11/2021

Ώρα:10.30 πμ

Αίθουσα: https://us05web.zoom.us/j/81718773982?pwd=VHE4QTQvYzRQdUw2SEcxOURnbTlCdz09

Θέμα ΔE «Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στους τύπους κλιμάτων (ταξινόμηση κατά Koppen -- Geiger), των χωρών της λεκάνης της Μεσογείου»

Title «The impact of climate change on climate types (classification by Koppen -- Geiger), of the countries of the Mediterranean basin»

Επιβλέπων:Δάρας Τρύφων

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1 Βουλγαράκης Απόστολος

2 Μανουσάκης Αντώνης

3 Πετράκης Μίνως (αναπλητωματικός)

Περίληψη:

Το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής αποτελεί ένα γεγονός, με την αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας να δημιουργεί όλο και περισσότερα προβλήματα στο περιβάλλον και στον άνθρωπο. Η βασική αιτία της κλιματικής αλλαγής είναι η ανθρώπινη δραστηριότητα, μέσω των αυξημένων εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα και της αλλαγής των χρήσεων γης. Στην παρούσα εργασία μελετάται, ιστορικά και μελλοντικά, υπό δύο σενάρια (το σενάριο χαμηλών εκπομπών - rcp2.6 και το σενάριο υψηλών εκπομπών - rcp8.5), η επίδραση της παρατηρούμενης αλλαγής στους κλιματικούς τύπους, με βάση την ταξινόμηση κλιμάτων Köppen – Geiger, των χωρών περιμετρικά της Μεσογείου. Το στατιστικό υπόβαθρο της κλιματικής ταξινόμησης, σε συνδυασμό με τα δεδομένα θερμοκρασίας και βροχόπτωσης για το χρονικό διάστημα 1901-2016 και 2020-2099, μέσω προγραμματισμού σε Python, αποτέλεσαν το υπόβαθρο της μελέτης. Τα αποτελέσματα έδειξαν μια γενικευμένη αύξηση της θερμοκρασίας και μείωση των βροχοπτώσεων για όλες της μεσογειακές χώρες, οδηγώντας την ευρύτερη περιοχή σε πιο ξηρά, ερημικά και ημιερημικά (στεπικά) κλίματα, για το σενάριο rcp8.5, ενώ για το σενάριο rcp2.6 παρατηρήθηκε μια ελαφριά μείωση της μέσης θερμοκρασίας και μικρότερη μείωση των βροχοπτώσεων για τα πρώτα 40 χρόνια και μετέπειτα σταθεροποίηση και εξομάλυνση των μετεωρολογικών παραμέτρων για τις περισσότερες υπό μελέτη χώρες. Τα αποτελέσματα της υιοθέτησης του rcp8.5 προβλέπονται καταστροφικά για τη χλωρίδα και πανίδα της Μεσογείου, καθώς τομείς όπως η γεωργία/κτηνοτροφία, η αλιεία αλλά και οικονομικοί τομείς όπως ο τουρισμός και οι κατασκευές, θα πληγούν ανεπανόρθωτα. Ο αναγνώστης δεν χρειάζεται να κατέχει ιδιαίτερες γνώσεις κλιματολογίας, στατιστικής ή /και προγραμματισμού για να αντιληφθεί το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία της εργασίας, αφού γίνεται πλήρης ανάπτυξη των παραπάνω και λεπτομερής επεξήγηση των απαιτούμενων γνώσεων και τύπων για την κατανόηση του θέματος. Στο παράρτημα της εργασίας παρατίθενται όλα τα δεδομένα που υπολογίστηκαν στη μελέτη, από τους κώδικες της Python και οι κώδικες.

Abstract:

The problem of climate change is a fact, which affects the rise of the global temperature creating more problems for the environment and for humans. The main cause of this change is human activity, which leads to rising levels of greenhouse gases in the atmosphere and the change of land uses. In this paper, it is studied, historical and future (under two scenarios, a low emissions scenario – rcp2.6 and a high emissions– rcp8.5) impacts of the observed change in the climate types, based on the climate classification of Köppen – Geiger, for the countries around Mediterranean Sea. The statistical basis of the classification in combination with temperature and rainfall data, for 1901-2016 and 2020-2099, through Python coding, were the foundation of the evaluating process. The results showed a general rise of temperature and decrease of rainfalls for the majority of the countries, leading the whole area towards drier, desert and semi desert (steppe) climates, for the rcp8.5, while rcp2.6, showed a decrease in average temperature and decrease in rainfall for the first 40 years and then stabilization and resolution of the meteorological parameters for the countries. The results in case of adopting rcp8.5, are considered as dangerous and devastating for the flora and fauna, while sectors as farming, agriculture and fishing as well as sectors like tourism and building, will be affected irreparably. The reader does not need to have deep climatology, statistics and/or programming knowledge, to fully understand the context and the methodology of the paper, as the needed knowledge and types of the above scientific domains are fully and detailedly explained, for the better understanding of the topic. In the annex can also be found all the data sheets that were calculated in the paper, from the Python codes and the codes.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012