Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

23
Νοε

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Μανούση Ολυμπίας, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα23/11/2021 11:45 - 12:45

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   Μανούση Ολυμπία

Αριθμός Μητρώου:  2018019003

 

Θέμα 

Τίτλος στα Ελληνικά:            Διαχείριση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης στον αεροπορικό τομέα

Τίτλος στα Αγγλικά:            Management of emergency situations in the aviation domain

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων:     Κοντογιάννης Θωμάς

Πρώτο Μέλος:            Μουστάκης Βασίλειος

Δεύτερο Μέλος: Τσαφαράκης Στυλιανός

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:          

Η ικανότητα διαχείρισης έκτακτης ανάγκης θεωρείται ως ο πιο σημαντικός παράγοντας για τη μέτρηση του επιπέδου ικανότητας και για τη διαπίστωση των προβλημάτων που υπάρχουν στον κλάδο των αερομεταφορών.

Σκοπός της παρούσης διπλωματικής είναι η Διαχείριση Καταστάσεων Εκτάκτου Ανάγκης στον αεροπορικό τομέα σε σχέση με την απόκριση των επαγγελματιών που συμμετέχουν, την ασφάλεια ανθρώπινου και μη δυναμικού και τις αποφάσεις που παίρνονται μέσα σε αυτό το δυναμικό περιβάλλον. Κύρια επιδίωξη είναι η παρουσίαση του τομέα διαχείρισης εκτάκτων περιστατικών και ειδικά στο αεροπορικό πεδίο, με γνώμονα τη διαχείριση της ασφάλειας και την ορθότητα στη λήψη αποφάσεων με απώτερο σκοπό την αποτροπή ή πρόληψη των επιβλαβών επιπτώσεων ενός συμβάντος.

Για την καλύτερη κατανόηση του θέματος εφαρμόζονται οι μέθοδοι Δομημένης Ανάλυσης και Σχεδιασμού Λειτουργιών (Structured Analysis and Design Technique- SADT) και Εφαρμοσμένη Ανάλυση Νοητικών Εργασιών (Applied Cognitive Task Analysis- ACTA) στην αντιμετώπιση περιστατικού έκτακτης ανάγκης αεροσκάφους. Πιο συγκεκριμένα οι ανωτέρω μέθοδοι θα εφαρμοστούν στην διαδικασία απόκρισης εκτάκτου περιστατικού αεροσκάφους όπως αυτή προσομοιώθηκε σε περιφερειακό αεροδρόμιο της χώρας. Τα στοιχεία προέκυψαν από τα πρακτικά του φορέα διαχείρισης του αεροδρομίου και από συνεντεύξεις με ειδικούς.

Η διάρθρωση της εργασίας γίνεται αρχικά με μια εννοιολογική προσέγγιση σε ευρύτερο φάσμα της διαχείρισης έκτακτης ανάγκης καθώς και των τεσσάρων φάσεων  που την περιγράφουν. Όμοια αναλύεται και το περιεχόμενο του Σχεδίου έκτακτης ανάγκης όπως αυτό απαιτείται για κάθε οργανισμό. Στη συνέχεια, προσεγγίζεται η διαχείριση έκτακτης ανάγκης μέσα από το αεροπορικό πρίσμα, εστιάζοντας στο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας ως κύριο πυλώνα κάθε δράσης και απόφασης αλλά και σαν γνώμονα για το περιεχόμενο του Σχεδίου Αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης στον εκάστοτε αερολιμένα. Ακολουθεί μια ανάλυση της σπουδαιότητας του Ανθρώπινου παράγοντα στις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης αλλά και στη διαδικασία λήψης απόφασης μέσα σε ένα δυναμικό και απρόβλεπτο περιβάλλον όπως αυτό ενός έκτακτου περιστατικού. Οι μέθοδοι Δομημένης Ανάλυσης και Σχεδιασμού Λειτουργιών (Structured Analysis and Design Technique- SADT) και Εφαρμοσμένη Ανάλυση Νοητικών Εργασιών (Applied Cognitive Task Analysis- ACTA) αναλύονται εκτενώς καθώς και οι λόγοι που καθιστούν την εφαρμογή τους αξιοποιήσιμη στο χώρο της διαχείρισης κρίσεων . Τέλος, μέσω της μελέτης περίπτωσης απεικονίζεται και στην πράξη όλη η θεωρητική προσέγγιση του θέματος εργασίας και των προηγούμενων κεφαλαίων αλλά δίνεται και το βήμα για την ανάπτυξη χρήσιμων συμπερασμάτων.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:          

Emergency management capability considers as the most important factor to measure the capability level and to find out the problems existing in the aviation industry.

This thesis research explores the area of Management of Emergency situations in the aviation domain in relation with the response of the personnel are taking part, the safety of human and no human power and the decisions that need to be taken in a such dynamic environment. We will focus on the presentation of Emergency Management sector in the aviation field in order to prevent or   anticipate the harmful consequences of emergency based on safety management and correctness in decision making.

For a better understanding of the subject, Structured Analysis and Design Technique- SADT and Applied Cognitive Task Analysis- ACTA methods are applied.  In particular the above methods will be applied in the response process of an aircraft emergency situation as this had been simulated in a peripheral airport. All the data collected from the minutes of the airport management body as well as after the interviews with the specialists.

At the beginning, the structure of thesis consists of a conceptual approach to a wider range of the emergency management and the four phases of it. In a similar way, the content of Emergency Response Plan (ERP) is analyzed as it is required for every organization. Then, we focus on the Safety Management System as the main pillar of any action and decision as well as a guide of the content of ERP in every airport. After, we analyze the importance of human factor in emergency situations and on decision making in a dynamic and unpredictable environment as this of an emergency. The methods SADT and ACTA are analyzed further as well as the reasons that make their application usable in the field of crisis management. At the end, the case of study depicts all the aforementioned theory in practice and give us the step for the development of useful conclusions.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:             23/11/2021

Ώρα:                       11.45-12.45

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:      

 

 

 

 

Κτίριο:    ………………………………………

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012