Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

02
Δεκ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Γρίβα Μαρία-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα02/12/2021 15:30 - 16:30

Περιγραφή:

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Γρίβα Μαρία

Α.Μ.: 2016050024

Ημερομηνία Παρουσίασης: Πέμπτη 2/12/2021

Ώρα: 15:30

Αίθουσα: Ηλεκτρονικά

Θέμα ΔE « Ανάλυση Χωρικής Πλυμμηρικής Επικινδυνότητας στη περιοχή Τυμπακίου Κρήτης»

Title «Spatial Flood Risk Analysis in the Tympaki area of Crete»

Επιβλέπων: Καθηγητής Δρ. Γεώργιος Καρατζάς

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1 Καθηγητής Δρ. Γεώργιος Καρατζάς

2 Καθηγητής Δρ. Νικόλαος Νικολαΐδης

3 Καθηγητής Δρ. Νικόλαος Παρχανυχιανάκης

Περίληψη:

Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στην εκτίμηση της πλημμυρικής επικινδυνότητας στην περιοχή του Τυμπακίου, με τη χρήση πολυκριτηριακής ανάλυσης σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). Για την χωρική εκτίμηση της πλημμυρικής επικινδυνότητας πραγματοποιήθηκε χαρτογράφηση και απεικόνιση έξι ποσοτικών θεματικών χαρτών raster (καννάβου), οι οποίοι συνδυάστηκαν χωρικά με σκοπό τη δημιουργία του χάρτη συνολικής πλημμυρικής επικινδυνότητας της περιοχής μελέτης. Οι έξι παράγοντες που βασίστηκε η μελέτη μας και επηρεάζουν την επιρρέπεια μιας περιοχής στη πρόκληση πλημμυρικού φαινομένου είναι: α) το Υψόμετρο, β) η Κλίση, γ) η Συγκέντρωση Ροής, δ) η Υδρογεωλογία, ε) οι Χρήσεις Γης και στ) η Ένταση της Βροχόπτωσης. Η πλημμυρική επικινδυνότητα κατηγοριοποιήθηκε, για κάθε ένα από τους παράγοντες, σε πέντε κλάσεις: Πολύ Χαμηλή (1), Χαμηλή (2), Μέτρια (5), Υψηλή (8) και Πολύ Υψηλή (10), με βάση την μέθοδο Natural Breaks (Jenks). Κατόπιν, ακολουθώντας την κατάλληλη μεθοδολογία και με τη χρήση των συντελεστών βαρύτητας, που προέκυψαν από την ποσοτικοποίηση της επίδρασης του εκάστοτε παράγοντα στην συνολική πλημμυρική επικινδυνότητα, κατασκευάστηκε ο τελικός χάρτης πλημμυρικής επικινδυνότητας της περιοχής μελέτης. Τα αποτελέσματα από την μελέτη που υλοποιήθηκε αποδεικνύουν ό,τι η περιοχή του Τυμπακίου χαρακτηρίζεται από υψηλό πλημμυρικό κίνδυνο στο μεγαλύτερο μέρος της. Η αξιοπιστία του τελικού χάρτη πλημμυρικής επικινδυνότητας επαληθεύεται μέσω μελέτης που έχει πραγματοποιηθεί και προσδιορίζει την περιοχή μελέτης ως ζώνη δυνητικά υψηλού πλημμυρικού κινδύνου. Επίσης, η μελέτη δεν περιορίστηκε μόνο στο προσδιορισμό του πλημμυρικού κινδύνου  σύμφωνα τα τωρινά δεδομένα που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή αλλά διαμορφώθηκαν δύο επιπλέον σενάρια βασισμένα στην αλλαγή των χρήσεων γης, με σκοπό την πρόβλεψη της μελλοντικής πλημμυρικής επικινδυνότητας. Στο πρώτο σενάριο τα σύνθετα συστήματα καλλιεργειών μετατράπηκαν σε άνυδρες καλλιέργειες, μειώνοντας με αυτό τον τρόπο πλημμυρικό κίνδυνο, ενώ στο δεύτερο σενάριο κατασκευάστηκε μια αστική ζώνη στο παραλιακό μέτωπο της περιοχής με στόχο να επιφέρει τα αντίθετα αποτελέσματα. Για τα δύο σενάρια δημιουργήθηκαν θεματικοί χάρτης χρήσεων γης και χάρτες συνολικής πλημμυρικής επικινδυνότητας, ώστε να ερευνηθεί η επίδραση τους στην δημιουργία πλημμυρικών φαινομένων.

Abstract:

This thesis focuses on the assessment of flood risk in the Tympakiou area, using multi-criteria analysis in a Geographic Information Systems (GIS) environment. For the spatial assessment of flood risk, six quantitative raster thematic maps were mapped and visualized, which were spatially combined to create the overall flood risk map of the area in study. The six (6) factors that our study was based on and influence the susceptibility of an area to flooding are: a) Elevation, b) Slope, c) Flow Concentration, d) Hydrogeology, e) Land Use, and f) Rainfall Intensity. Flood risk was categorized, for each of the factors, into five different classes: very low (1), low (2), moderate (5), high (8), and very high (10), based on the Natural Breaks (Jenks) method. Then, following the appropriate methodology and using the weighting coefficients resulting from the quantification of the impact of each factor on the overall flood risk, the final flood risk map of the study area was constructed. The results of the study carried out prove that the Tympakiou area is characterized by a high flood risk in most of its part. The reliability of the final flood risk map is verified through a study that has been carried out and identifies the study area as a potentially high floor risk zone. Moreover, the study was not limited to the determination of the flood risk according to the current data prevailing in the wider area, but two additional scenarios based on land use change were formulated, with the aim of predicting the future flood risk. In the first scenario, the complex crop systems were converted to arid crops, thus reducing flood risk, while in the second scenario, an urban zone was constructed on the coastal front of the area to achieve the opposite effect. For both scenarios, thematic land use maps and overall flood risk maps were created to investigate their influence on the generation of flood events.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012