Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

08
Δεκ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Χατζηδάκη Ειρήνης - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα08/12/2021 17:00 - 18:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ

Τίτλος:Βιώσιμη κινητικότητα σε ιστορικά αστικά σύνολα| Ευρωπαϊκές πρακτικές | Η περίπτωση της Αθήνας
Τitle:Sustainable mobility in historic urban areas | European practices |The case of Athens

Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021, 17:00 μ.μ.

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διμέλλη Δέσποινα (επιβλέπουσα)
Επίκουρη Καθηγήτρια Γεροπάντα Βασιλική
Καθηγητής Τσούτσος Θεοχάρης 


Περίληψη

Από τα μέσα του 20ου αι. κατέστη εμφανές πως η εξάπλωση των μηχανοκίνητων μέσων επηρέασε όχι μόνο την καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών αλλά και σε μεγάλο βαθμό την διαμόρφωση του αστικού ιστού των πόλεων. Σύντομα έγιναν αντιληπτές οι επιπτώσεις της ταχείας εξάπλωσης της μηχανοκίνησης στο περιβάλλον καθώς και η επιρροή που αυτή είχε στην λειτουργία των πόλεων.
Στην προκείμενη εργασία διερευνώνται οι πολιτικές Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια για την επίλυση των ζητημάτων που έχουν προκληθεί από τον τομέα των μεταφορών, με έμφαση στις περιπτώσεις ιστορικών κέντρων Ευρωπαϊκών πόλεων και πιο συγκεκριμένα της Αθήνας. 
Σε αρχικό στάδιο μελετάται το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο βασίζεται η έννοια της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (BAK), μέσω ανάλυσης όλων των παραγόντων και των εργαλείων που την διέπουν. Στην συνέχεια αναφέρονται οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι περιπτώσεις των σύγχρονων ιστορικών πόλεων ως προς την υλοποίηση πρακτικών βιώσιμης κινητικότητας. Σε δεύτερο στάδιο, αναλύονται ως μελέτες περίπτωσης οι ιστορικές πόλεις της Βαρκελώνης και της Μπολόνια. Η μελέτη βασίζεται ως επί το πλείστων στις παθογένειες του προϋφιστάμενου κυκλοφοριακού συστήματος των ιστορικών πόλεων , στις πρακτικές Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας που έχουν εφαρμοστεί και στα αποτελέσματα που αυτές έχουν επιφέρει.
Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην περίπτωση της κινητικότητας του ιστορικού κέντρου της Αθήνας. Μελετάται η διαχρονική εξέλιξη του τομέα μεταφορών της πόλης, ενώ παράλληλα εξετάζονται και αξιολογούνται αντικειμενικά οι εφαρμοσμένες πολιτικές στον τομέα των μεταφορών καθώς και παρατίθενται τα μελλοντικά κυκλοφοριακά σχέδια της πόλης.

Abstract 

From the middle of the 20th century, it became clear that the proliferation of motor vehicles affected not only the daily lives of European citizens, but also the shaping of the urban fabric of cities to a large extent. The effects of the rapid spread of motorization on the environment and its influence on the operation of cities were soon realized.
This paper examines the Sustainable Urban Mobility (SUM) policies implemented in recent years to address the issues posed by the transport sector, with an emphasis on the cases of historic centers of European cities and more specifically of Athens.
At the beginning, the theoretical framework on which the concept of Sustainable Urban Mobility is based, is studied through the analysis of all the factors and tools that govern it. Then, the peculiarities of the cases of modern historic cities are reported in terms of the implementation of sustainable mobility practices. Secondly, the historic cities of Barcelona and Bologna are analyzed as case studies. The study is based mostly on the pathogenesis of the pre-existing circulatory system of historic cities, the Sustainable Urban Mobility practices that have been implemented and the results that they have brought.
Finally, special emphasis is given to the mobility of the historic center of Athens. The evolution of the transport sector of the city is studied over time. At the same time the implemented policies in the transport sector are objectively examined and evaluated as well as the future traffic plans of the city are presented.


 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012