Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

08
Δεκ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Γρηγορίου Μιχαήλ - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα08/12/2021 15:00 - 16:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 

Τίτλος :Η Αρχιτεκτονική μέσα από τα μάτια των πολεμικών τεχνών 
“Σχεδιάζοντας μέσα από την κίνηση”

Title: Architecture through the eyes of martial arts
"Drawing through movement"

Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021, 15.00 μ.μ.
Μέσω τηλεδιάσκεψης

Εξεταστική Επιτροπή
    
Αναπληρωτής Καθηγητής Αλέξανδρος Βαζάκας 
Αναπληρωτής Καθηγητής  Αθανάσιος Μουτσόπουλος 
Αναπληρωτής Καθηγητής  Γιάννης-Νίκος Τσάρας 


Περίληψη

Οι πολεμικές τέχνες, πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως μεταφορά για την κατανόηση της Αρχιτεκτονικής. Αυτή θεωρείται μια απλή προσέγγιση για να κατανοήσουμε μια μορφή τέχνης μέσω μιας άλλης. Βοηθά να δούμε την Αρχιτεκτονική από μια νέα γωνία. 
Στο πλαίσιο αυτής της ερευνητικής εργασίας, έχει παρατηρηθεί μια ενδιαφέρουσα πορεία για την περαιτέρω κατανόηση των άυλων πτυχών της Αρχιτεκτονικής δημιουργίας μέσω της πολεμικής τέχνης. Παρατηρείται ότι, ανεξάρτητα από το πόσο διαφορετικό είναι το τελικό προϊόν, οι πολεμικές τέχνες και η Αρχιτεκτονική εξαπλώνονται σε μεγάλο εύρος, μιας και οι αρχές που μοιράζονται από κοινού πηγάζουν το δίχως άλλο, από τις έννοιες του χώρου και του σώματος. Επίσης, ως μεθοδολογικά εργαλεία θα χρησιμοποιηθούν ο χορός και η έννοια της ισορροπίας. Ο χορός ως μια αδιαμφησβήτητη μορφή τέχνης, η οποία συσχετίζει το σώμα, την κίνηση και τον χώρο, και το δίπολο φως – σκιάς από την επίδραση που έχει στον ανθρώπινο ψυχισμό, υποθέτουμε ότι μπορούν να μας δώσουν τα εργαλεία με τα οποία μπορούμε να θεωρήσουμε και τις πολεμικές τέχνες ως τέχνες.
Συνεπώς, η προσωρινή μετακίνηση σε κάποιο άλλο πεδίο έρευνας, όπως οι πολεμικές τέχνες, το οποίο εξίσου πραγματεύεται, διαμορφώνει και μεταπλάθει το χώρο και το σώμα συνίσταται αναγκαία, προκειμένου να χαραχτούν νέες πορείες και να εξαχθούν συμπεράσματα.


Abstract 

Martial arts are to be used as a metaphor for understanding Architecture. This is considered a simple approach to understanding one art form through another. It helps to look at Architecture from a new angle.
In the context of this research work, an interesting path has been observed for the further understanding of the intangible aspects of Architectural creation through martial arts. It is observed that, no matter how different the final product is, martial arts and Architecture spread to a wide extent, since the principles that are shared together stem from the concepts of space and body. Also, dance and the concept of balance will be used as methodological tools. Dance as an indisputable art form, which correlates the body, movement and space, and the dipole light-shadow from the effect it has on the human psyche, we assume that they can give us the tools with which we can consider and martial arts as arts.
Therefore, the temporary move to another field of research, such as martial arts, which equally deals with, shapes and transforms space and the body, is necessary in order to chart new paths and draw conclusions.


 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012