02
Σεπ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ. Κανάκη Παρασκευής - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΜέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα02/09/2020 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: Παρασκευή Κανάκη

Τίτλος: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΚΟΥΠΟΛΕΩΝ
Πολιτικές στέγασης στον αναπτυσσόμενο κόσμο

Title: Slums: housing policies in the developing world

Τετάρτη 2/9/2020 

μέσω τηλεδιάσκεψης


Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρωτής Καθηγητής: Διμέλλη Δέσποινα (επιβλέπουσα)
Επίκουρη Καθηγήτρια: Καραμανέα Παναγιώτα 
Αναπληρωτής Καθηγητής: Ουγγρίνης Κωνσταντίνος - Αλκέτας 


Περίληψη

Η παρούσα ερευνητική εργασία επιχειρεί να μελετήσει το φαινόμενο των παραγκουπόλεων με κύριο άξονα τις πολιτικές στέγασης που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα για την αντιμετώπισή του. Η εργασία διαρθρώνεται σε τρία βασικά μέρη. Αρχικά, η μελέτη εστιάζει στoν προσδιορισμό του φαινομένου των παραγκουπόλεων μέσα από μια αναδρομή στην ιστορική τους εξέλιξη και μέσω της ανάλυσης των βασικών τους χαρακτηριστικών, των προϋποθέσεων που συντελούν στην εμφάνισή τους και των κατηγοριών στις οποίες κατατάσσονται. Ακόμα, μελετώνται οι βασικές πολιτικές στέγασης που έχουν υιοθετηθεί μέχρι σήμερα, ώστε να γίνει κατανοητή η σχέση του κοινωνικού αυτού φαινομένου με τη πόλη. Στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται 6 παραδείγματα τρόπων αντιμετώπισης των παραγκουπόλεων από διαφορετικές περιοχές του κόσμου, κατανεμημένα σε τρεις κατηγορίες επεμβάσεων, την εκκαθάριση, την μετεγκατάσταση και την αναβάθμιση. Η περιγραφή του κάθε παραδείγματος περιλαμβάνει ένα σύντομο πολιτικοοικονομικό πλαίσιο της εκάστοτε χώρας, την ανάλυση της επέμβασης και τα αποτελέσματα της στην κοινωνία και την πόλη. Τέλος, μέσα από την εξέταση και τη σύγκριση των παραδειγμάτων αυτών, επιδιώκεται η εξαγωγή συμπερασμάτων για την αξιολόγηση των πολιτικών στέγασης όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους στην αντιμετώπιση του φαινομένου των παραγκουπόλεων.

Abstract 

The main goal of this report is to study the slum phenomenon focusing on the sheltering policies that have been set in place to combat it. The research is comprised of three main parts.
Ιn the first part, it attempts to define the meaning of slums through their historical development and the analysis of their main characteristics, the conditions that contribute to their appearance and the categories into which they can be divided. Furthermore, it examines the main sheltering policies that have been adopted, till present, in order to analyse the relationship between this social phenomenon and the city. 
Continuing with the second part of the research, six examples will be presented as possible solutions to the slum issue in different parts of the world. These examples will be divided into three intervention categories; the clean-up, the relocation and the upgrade. The description of each example will include a summary of the political-economic environment of each country, the breakdown of the intervention and its effects on the societies and the cities. 
Last but not least, each of the presented solutions will be evaluated by examining and comparing the above-mentioned examples, in order to determine how the slum phenomenon can be dealt with effectively.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012