02
Σεπ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ. Κρητικάκη Κυριακής - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΜέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα02/09/2020 15:00 - 16:00

Περιγραφή:

Ονοματεπωνυμο: Κρητικάκη Κυριακή 

Τίτλος: Υπόσκαφη Αρχιτεκτονική_ Με Αφορμή Την Σύγχρονη Κατοίκηση
Title: Underground Architecture_ Motivated by Modern Housing

Τετάρτη 2 /9 2020 15.00 μ.μ.

Εξεταστική Επιτροπή

Επίκουρη Καθηγητής: Καραμανέα Παναγιώτα (επιβλέπων)
Αναπληρωτής Καθηγηγητής: Ουγγρίνης Κωνσταντίνος - Αλκέτας 
Καθηγητής: Παρθένιος Παναγιώτης 

Περίληψη

Αντικείμενο της ερευνητικής αυτής αποτελεί η αρχιτεκτονική υπόσκαφων κατοικιών, της οποίας το κύριο εργαλείο είναι το έδαφος και η τοπογραφία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μελετώνται ανώνυμες υπόσκαφες κατασκευές ως ιστορική αναδρομή, που εμφανίζονται στο βάθος των χρονών, με ανώνυμους αλλά αξιοθαύμαστους κτίστες. Ποιοί είναι οι λόγοι εμφάνισης των ανώνυμων υπόκωφων δομών, ποιά τα χαρακτηριστικά και ποιές οι αρχές σχεδιασμού που παρουσιάζουν; Κατόπιν ως κύριο θέμα της έρευνας παρουσιάζονται σύγχρονα παραδείγματα της τελευταίας εικοσαετίας, υπόσκαφων παραθεριστικών κατοικιών που αλληλοεπιδρούν με το έδαφος και γίνοντας αντιληπτές ως ένα με αυτό. Στη συνέχεια επιχειρούνται κατηγοριοποιήσεις ως προς τη δομή των κατασκευών, ανιχνεύοντας έτσι ομοιότητες και διαφορές από το χθες στο σήμερα. Πόσο μοιάζουν ή πόσο διαφέρουν τα σημερινά μοντέλα με αυτά των ανώνυμων κτιστών; Ποιοί οι λόγοι όπου οι σύγχρονοι άνθρωποι επιλέγουν να κατοικήσουν κάτω από το έδαφος; Με ποιούς τρόπους η σύγχρονη κατοικία χειρίζεται το έδαφος και καταφέρνει να γίνεται ένα με την τοπογραφία και τη τοποθεσία; Ποιές οι ανάγκες δημιουργίας μίας αφαιρετικής και όχι μίας προσθετικής αρχιτεκτονικής; Η παρούσα ερευνητική εργασία επιχειρεί να απαντήσει σε αυτό το σύνολο ερωτημάτων.

Abstract 

The subject of this research is the architecture of underground houses, whose basic tool is the ground and topography. In this frame, anonymous underground civil constructions are studied throw out the years. This constructions who which were built by anonymous but admirable buildings have appeared since the dawn of civilisation. What are the reasons for the emergence of anonymous underground structures, what are the characteristic and what are the design principles which are been illustrated? More over the main subject of this research is the presentation of modern buildings during the last twenty years, modern examples of undergrounds holiday houses constriction which reciprocate with the ground and are perceived as one with this. Then classifications in term of structure are attempted by detecting similarities and differences from the past up to modern days. How much do they look alike or how much they differ from the current models with those of the anonymous builders? Which are the reasons that modern people choose to live underground? In which ways modern architecture handles the ground and manages to be a solid one with topography and the location? Which are the needs of creating one ablative architecture and not a prosthetic one? This research paper attempts to find answers to these questions.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012