Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

02
Νοε

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Κουτσούδη Σμαράγδας- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα02/11/2022 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Κουτσούδη Σμαράγδα

Τίτλος:«Aνάγκη Κόσμων, η επιβίωση ιδιότυπων συγκατοικήσεων, η περίπτωση των Χανίων»
Title:«Need for worlds, the survival of idiosyncratic cohabitation, the case of Chania»
 

Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022, 12.00 π.μ.

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρωτής Καθηγητής Αθανάσιος Μουτσόπουλος (επιβλέπων)
Επίκουρος Καθηγητής  Δημήτριος Ρότσιος 
Επίκουρος Καθηγητής Νεκτάριος Κεφαλογιάννης 
 


Περίληψη

Η παρούσα ερευνητική εργασία εξερευνεί τις διαφαινόμενες πρακτικές και εμπειρίες του χώρου που πραγματώνονται σε «μικρές συγκατοικήσεις», σε νεαρό ηλικιακό φάσμα, στη σύγχρονη συνθήκη της κατοίκησης και επικεντρώνεται στην πόλη των Χανίων. Θέτει το ερώτημα του πως η αρχιτεκτονική θα ανταποκριθεί στα μεταβαλλόμενα πολιτικά, πολιτιστικά, κοινωνικά και οικονομικά συμβάντα της εποχής, ενώ το πλαίσιο της συλλογικής κατοίκησης παρατηρείται ότι διαδίδεται όλο και περισσότερο σαν πρακτική, προσφέροντας λύση στο ζήτημα της στέγασης. 
Μέσα στη διαδικασία της κοινωνικής παραγωγής παράγεται και ο χώρος, κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας ο άνθρωπος μετασχηματίζει τον εαυτό του, τη συνείδησή του και την κοινωνία. Κάθε διαδικασία παραγωγής είναι εν γένει διαδικασία μάθησης. Αν λάβουμε υπόψη πως η αρχιτεκτονική παράγεται για τους χρήστες της είναι εύλογο να παρατηρήσουμε τη συμπεριφορά τους, τις πρακτικές τους και τον τρόπο χρησιμοποίησης του χώρου για να  αποκρυπτογραφήσουμε ανάγκες και επιθυμίες και πιθανώς να μάθουμε νέους  τρόπους να ζούμε μαζί και να σχεδιάσουμε νέα μοντέλα κατοίκησης για τις νέες και συνεχώς μεταλλασσόμενες συνθήκες.
Στόχος  της   ερευνητικής   εργασίας   αποτελεί  η   μελέτη  της  επιβίωσης  των  αντισυμβατικών ή ιδιότυπων μοντέλων συγκατοίκησης καθώς και του κοινωνικού πλαισίου στο οποίο αυτές εντοπίζονται, με στόχο την κατανόηση και ανάλυση ώστε αυτά τα μοντέλα κατοίκησης να συμβάλλουν στην μελέτη του οικείου χώρου, τόσο στην υλική του διάσταση όσο και στην ανίχνευση των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των χρηστών.
Οι συμμέτοχοι των συγκατοικήσεων αποτελούν τους ενεργούς χρήστες του χώρου και μέσα από την αντίληψή τους γι’ αυτόν μπορούμε να κατανοήσουμε την χωρική πρακτική και την καθημερινότητά τους ως ένα ζωντανό συνεχώς δημιουργούμενο και διαπλεκόμενο ενέργημα που μεταφράζεται σε υλική πραγματικότητα.  

Λέξεις κλειδιά.
συλλογική κατοικία, κοινωνική κατοικία, χωρικές πρακτικές, παραγωγή του χώρου, μελέτη της καθημερινής ζωής.
Abstract 

This research paper explores the looming practices and experiences of the space that take place in "small co-housing", in a young age range, in the modern condition of living and focuses on the city of Chania. It raises the question of how architecture will respond to the changing political, cultural, social and economic events of the time, while the context of collective dwelling is seen to be spreading more and more as a practice, offering a solution to the issue of housing.
Within the process of social production, space is also produced, during this process man transforms himself, his consciousness and society. Every production process is generally a learning process. If we consider that architecture is produced for its users it is reasonable to observe their behavior, their practices and the way they use space to decipher needs and desires and possibly learn new ways of living together and design new models of habitation for the new and constantly changing conditions.
The aim of the research work is to study the survival of unconventional or idiosyncratic models of cohabitation as well as the social context in which they are located, with the aim of understanding and analyzing so that these models of habitation contribute to the study of the familiar space, both in its material dimension and and in detecting the relationships that develop between users.
The participants of the co-housing are the active users of the space and through their perception of it we can understand their spatial practice and daily life as a living, continuously created and intertwined action that is translated into material reality.

Keywords.
collective housing, social housing, spatial practices, production of space, study of everyday life.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012