Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

07
Ιουλ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Ισταυρίδη Χριστίνας- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα07/07/2021 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: Χριστίνα Ισταυρίδη


Τίτλος: Οίκο-Λογική κρίση και κατοίκηση: περιβαλλοντικός σχεδιασμός και σύγχρονες τεχνολογίες 
για τη δημιουργία βιώσιμων 
αυτοανατροφοδοτούμενων οικιστικών μοντέλων

Title: Eco-Logical crisis and housing: environmental design and technologies for sustainable residential models
 
Τετάρτη 10 Ιουνίου 2016, 12 μ.μ.


Εξεταστική Επιτροπή

Επίκουρος Καθηγητής: Αλέξανδρος Βαζάκας  (επιβλέπων)
Επίκουρη Καθηγήτρια: Μαρία Μανδαλάκη 
Επίκουρη καθηγήτρια:Βαλίνα Γεροπάντα 


Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση ενεργειακά κυκλικών μοντέλων ανθρώπινης διαβίωσης και η ανάδειξη σύγχρονων εργαλείων σχεδιασμού που μπορούν να συντελέσουν στην επίτευξη ενός ολιστικού τρόπου κατοίκησης. Η ανθρώπινη δραστηριότητα οφείλει να κατευθύνεται με σκοπό την ανάπτυξη και ευημερία τόσο του ανθρώπου, όσο και των φυσικών οικοσυστημάτων που υποστηρίζουν και πλαισιώνουν την επιβίωση και τις δράσεις του στον πλανήτη Γη.
Σύμφωνα με την έρευνα, ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός και οι πρακτικές βιωσιμότητας των πόλεων όπως αναδεικνύονται μέσα από τους τομείς της Βιώσιμης ανάπτυξης και της Περμακουλτούρας, διαθέτουν συμπνέοντα και πολύτιμα σχεδιαστικά εργαλεία για τον Αρχιτέκτονα. Βασικό σημείο τομής αυτών είναι η κυκλική διαχείριση πόρων με σκοπό την επίτευξη αυτοανατροφοδοτούμενων ανθρώπινων οικοσυστημάτων, τα οποία σχεδιάζονται με την παράλληλη συνεισφορά των σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών, καθιστώντας ικανή τη δημιουργία μοντέλων κατοίκησης που εκπληρώνουν τους αειφορικούς στόχους των δύο τομέων. Τα μοντέλα του Τσιβαρά και του ‘Regen village’ αποτελούν δύο παραδείγματα αειφορικού σχεδιασμού τα οποία εξετάζονται στην παρούσα εργασία.

Abstract 

The purpose of this study is the investigation of circular energy models referring to human habitation and the emergence of modern designing tools that can contribute to a sustainable way of living. Human activity must be directed towards the development and prosperity of both human and natural ecosystems that support and create a framework of his survival and actions on planet Earth. According to this study, the environmental design and sustainability of the cities, as they emerge through the areas of Sustainable Development and Permaculture, have been inspiring and valuable design tools for the Architect. A key point of intersection is the circular resources management in order to achieve self-feed human ecosystems, which are designed with the contribution of modern technological applications, enabling the creation of habitation models that meet the sustainable goals of both sectors. Tsivaras and ‘Regen village’ are both examples of sustainable design which have been examined in the present study.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012