Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

26
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Καρακουλάκ Σπυρίδων-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα26/07/2021 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Διπλωματικής

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Καρακουλάκ Σπυρίδων

Α.Μ.:  2013050040

Ημερομηνία Παρουσίασης: 26.07.2021

Ώρα: 13:00

Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/92419346076?pwd=cUZpbTlMS0tCM1NmS2VsRmJEMEVtZz09
Meeting ID: 924 1934 6076
Password: 153643

Θέμα «Βιοαποδομηση μικροπλαστικών (pellets ) γηρασμένου πολυπροπυλενίου σε μικροκόσμους θαλάσσιου περιβάλλοντος»

Title «Biodegradation of weathered polypropylene microplastic (pellets) in marine microcosm environment»

Επιβλέπων: Νικόλαος Καλογεράκης

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1. Νικόλαος Καλογεράκης,  Καθηγητής

2. Δανάη Βενιέρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

3. Ευδοκία Συρανίδου, Μεταδιδάκτωρ

Περίληψη:

Η χρήση πλαστικών προϊόντων έχει καταλάβει τα τελευταία χρόνια μεγάλο κομμάτι των αγαθών της καθημερινότητας μας, με αποτέλεσμα τα απόβλητα που δημιουργούνται από τη χρήση αυτών, επί το πλείστων, να καταλήγουν σε υδάτινους αποδέκτες και κυρίως τον ωκεανό. Με αποτέλεσμα να υποβαθμίζονται αισθητικά και λειτουργικά τα οικοσυστήματα που είναι αποδεκτής τους, θέτοντας τα έτσι σε κίνδυνο. Μία από τις συνηθέστερες μορφές πλαστικών που συναντά κάποιος στις ακτογραμμές και τους ωκεανούς είναι τα μικροσφαιρίδια (pellets),  αυτό εξαιτίας του μεγάλου ρόλο τους στη βιομηχανία πλαστικών. Τα pellets κατά τη διάρκεια έκθεσης τους στο περιβάλλον υπόκεινται αλλαγές στα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά τους και στις μηχανικές τους ιδιότητες, γνωστό και ως φαινόμενο γήρανσης (weathering), γεγονός που τα καθιστά ευάλωτα στη δράση των μικροοργανισμών.

Σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της επίδρασης των μικροβιακών κοινοτήτων της θαλάσσιας περιοχής του κόλπου της Σούδας είτε ξεχωριστά είτε σε συνεργασία με τον μύκητα Acremonium tubakii στα γηρασμένα μικροσφαιρίδια (pellets) πολυπροπυλενίου, σε προσομοιωμένο θαλάσσιο περιβάλλον μορφής batch reactor, όπου πηγή υδατάνθρακα αποτελούν η γλυκόζη και τα γηρασμένα μικροσφαιρίδια.

Τα γηρασμένα κατά 4 μήνες από UV ακτινοβολία μικροσφαιρίδια τοποθετήθηκαν σε αποστειρωμένες κωνικές φιάλες, στη συνέχεια προστέθηκε αποστειρωμένo θαλασσινό νερό, χαλκός και γλυκόζη, και τέλος έγινε εμβολιασμός με τη μικροβιακή κοινοτήτα. Στη συνέχεια, τοποθετήθηκαν σε συσκευή ανάδευσης στις 100 στροφές το λεπτό για 2 μήνες. Σε διαστήματα των 15 ημερών πραγματοποιούνταν δειγματοληψία για την εκτίμηση της απώλειας βάρους των μικροσφαριδίων, την ανίχνευση του ενζύμου της λακκάσης, του ανάγλυφου των μικροσφαιριδίων, των ολικών πρωτεϊνών του βιοφίλμ, του ολικού διαλυμένου άνθρακα καθώς και του βιοφίλμ που είχε προσκοληθεί στα pellets. Από τις παραπάνω μετρήσεις συμπεράναμε ότι υπήρξε αισθητή μείωση του βάρους στα pellet που οφείλεται στη ενεργητικότητα των μικροοργανισμών στα αντιδραστήρια των 100ml που εξετάστηκαν και είχαν ως πηγή άνθρακα τα μικροσφαιρίδια και ποσότητα γλυκόζης 0,1gr που προστέθηκε τη πρώτη μέρα και τη 30η ημέρα.

Abstract:

The usage of plastic products has overtaken the last years a big portion of goods we use in our daily life, as a result waste is produced from their usage, in many cases those wastes end up in aqueous recipient and mostly the ocean. This results in the aesthetic and functional downgrading of the recipient ecosystem thus endangering it. One of the most common types of plastic that someone can encounter in the coastlines and the ocean is microbeads (pellets), due to their important role in the industry of plastics. During their exposure to the environment pellets undergo alteration of their physicochemical and mechanical characteristics, also known as weathering/aging, which makes the vulnerable against microorganism attack.

The purpose of this research is the study of the effects of microbial communities from the coastal area of gulf of Souda either combined with the fungi Acremonium tubakii on pellets of polypropylene, in simulated marine environment in a batch reactor, where glucose and weathered microbeads are the carbon sources.

The microbeads were previously exposed for 4 months to UV radiation, then they were placed in sterilized flasks. Sterile seawater was added to the flasks as well as Copper (Cu) and Glucose, and the microbial community. Then we placed the flasks on stirring devices at 100rpm for 2 months. We had sampling at intervals of 15 days for the estimation of the weight loss of the pellets, measuring the activity of laccase enzyme, monitoring the surface of the microbeads, the total proteins within the biofilm, the total dissolved carbon as well as the biofilm attached to the microbeads. From the above results we came into a conclusion that there was a significance change in the reduction of weight of the pellets, that the microorganisms in the bioreactors of 100ml that was monitored are responsible and that the source of carbon they had access to was the microplastic pellet and 0,1gr of Glucose that was injected in the first and the 30th day.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012