Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

25
Μαϊ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Στεργίου Μάριου- Σχολή ΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης.
Ώρα25/05/2021 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Στεργίου Μάριος

Α.Μ.: 2015050033

Ημερομηνία Παρουσίασης:25/05/2021

Ώρα: 2:00 μ.μ

Αίθουσα:  https://tuc-gr.zoom.us/j/82295600247?pwd=TTAyK2hNZlVxai96TkhUa3VlYUZKdz09

                Meeting ID: 822 9560 0247

                Password: 602495

 

Θέμα «Προσομοίωση της υπόγειας ροής στην περιοχή Τυμπακίου Κρήτης, με χρήση του μοντέλου FEFLOW»

 

Title «Simulation of the underground flow at the region of Timpaki Crete, using the FEFLOW model»

 

 

Επιβλέπων: ΚαθηγητήςΚαρατζάς Γεώργιος

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1 Καθηγητής Καρατζάς Γεώργιος

2 Καθηγητής Νικολαΐδης Νικόλαος

3 Δρ. Τριχάκης Ιωάννης

 

Περίληψη:

Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζεται η προσομοίωση της υπόγειας ροής με τη χρήση του μοντέλου προσομοίωσης πεπερασμένων στοιχείων FEFLOW. Η προσομοίωση έγινε για την περιοχή του Τυμπακίου και πιο συγκεκριμένα για την κοιλάδα της Μεσσαράς. Η Μεσσαρά βρίσκεται στο νότιο τμήμα του νομού Ηρακλείου και αποτελεί την μεγαλύτερη πεδιάδα της Κρήτης, όπου εκεί παράγεται το μεγαλύτερο ποσοστό οπωροκηπευτικών του νησιού. Με βάση τα παραπάνω η περιοχή αυτή έχει μεγάλες απαιτήσεις σε νερό, οι οποίες κυρίως καλύπτονται μέσω άντλησης από τους υπόγειους υδροφορείς.

Για να μπορέσει να γίνει σωστά η προσομοίωση των υπογείων υδάτων ήταν απαραίτητη η επεξεργασία των δεδομένων που είχαμε πριν εισαχθούν στο FEFLOW. Για την επεξεργασία αυτή χρησιμοποιήθηκαν και άλλα προγράμματα με πιο σημαντικά το ArcGIS και το Microsoft Excel, όπου έγινε και μεγάλο μέρος της προεπεξεργασίας των δεδομένων. Στο ArcGIS έγινε κατά κύριο λόγο η επεξεργασία των χαρτών. Όμως χρησιμοποιήθηκε και για την εισαγωγή δεδομένων στο FEFLOW με την μορφή πινάκων. Στο Microsoft Excel έγινε η επεξεργασία των δεδομένων παρατήρησης αλλά και των προσομοιωμένων τιμών που εξήχθησαν από το FEFLOW. Τα αποτελέσματα και τα δεδομένα ήταν σε μορφή πινάκων και για αυτό επιλέχθηκε να γίνει η επεξεργασία τους στο Microsoft Excel. Στο FEFLOW εισήχθησαν 5 πηγάδια παρατήρησης με παρατηρημένες τιμές από το 2004 έως το 2020. Τα πηγάδια αυτά αποτελούν πηγάδια του ΙΓΜΕ (Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών). Έπειτα εισήχθησαν οι τιμές της υδραυλικής αγωγιμότητας για κάθε έναν από τους γεωλογικούς σχηματισμούς καθώς και το ακριβές υψόμετρο της περιοχής. Επίσης εισήχθησαν οι τιμές της βροχόπτωσης με βάση τους μετεωρολογικούς σταθμούς της περιοχής καθώς και τα πηγάδια άντλησης. Στην συνέχεια τοποθετήθηκαν και οι οριακές συνθήκες περιμετρικά της περιοχής μελέτης. Οι οριακές συνθήκες ήταν δύο ειδών, αυτές του σταθερού υδραυλικού ύψους και αυτές της παροχής. Από τις συνολικά τέσσερις οριακές συνθήκες, οι τρείς αφορούσαν συνθήκες παροχής ενώ η τέταρτη αφορούσε συνθήκη σταθερού υδραυλικού ύψους. Οι δύο κύριες συνθήκες παροχής, για την φόρτιση του υδροφορέα, τοποθετήθηκαν, η μία στο βόρειο τμήμα από όπου εισρέει το νερό που έρχεται από τον ορεινό όγκο του Ψηλορείτη, η άλλη στο νότιο όπου βρίσκεται ο ποταμός Γεροπόταμος. Η τρίτη η οποία αφορούσε την εκφόρτιση του, τοποθετήθηκε στο ανατολικό τμήμα ενώ η οριακή συνθήκη σταθερού υδραυλικού ύψους τοποθετήθηκε στην ακτογραμμή όπου και υπάρχει εκφόρτιση του υδροφορέα προς την θάλασσα.

Στην συνέχεια εξετάστηκαν πέντε σενάρια μεταβολής της παροχής των πηγαδιών άντλησης. Το κάθε σενάριο αφορούσε την μείωση της παροχής άντλησης κατά 10% επιπλέον από το προηγούμενο. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο σενάριο αφορούσε την μείωση της άντλησης κατά 10%, το δεύτερο κατά 20%, το τρίτο κατά 30%, το τέταρτο κατά 40% και τέλος το πέμπτο κατά 50%. Η προσομοίωση των σεναρίων έγινε και αυτή με την χρήση του προγράμματος FEFLOW. Στα πέντε αυτά σενάρια δεν αλλάχθηκε κάποια άλλη παράμετρος εκτός από την παροχή άντλησης. Τα σενάρια αυτά επιλέχθηκαν ώστε να δούμε το μέγεθος της αύξησης του υδραυλικού ύψους του υδροφορέα, σε περίπτωση μείωσης του ρυθμού άντλησης διότι στην περιοχή έχει κατασκευαστεί ένα νέο φράγμα (φράγμα Φανερωμένης), το νερό από το οποίο μπορεί να καλύψει μέρος των αρδευτικών αναγκών της περιοχής μελέτης.

 

Abstract:

In the present bachelor thesis, the simulation of the groundwater flow will be examined using the simulation model finite element FEFLOW. The simulation performed for the area of Tympaki and more specifically for the Messara valley. Messara is located in the south part of Heraklion, constitutes the largest plain area of Crete where the vast percentage of fruits and vegetables of the island is produced. Based on the above, this area shows great demands of water supply, fulfilled mainly via pumping from aquifers.

To provide an accurate simulation of the groundwaters, data processing was necessary prior to the utilisation of FEFLOW. The data processing conducted using some other software with the most important being the ArcGIS and Microsoft excel where the bulk processing occurred. ArcGIS was used mainly for the processing of the maps. Moreover, it was implemented to insert data on the FEFLOW under tables format. Microsoft Excel used for processing of observation and simulation data exported from FEFLOW. The results and the data were obtained in a table format and for that reason, the chosen software was the Microsoft Excel. On FEFLOW, 5 observation wells were imported with observed values from 2004 to 2020. These wells constitute wells of IGME (Institute of Geology & Mineral Exploration). Afterwards, the values of hydraulic conductivity were imported for each of the geological formations together with the exact altitude of the area. Moreover, the values of the rainfall obtained from the meteorological stations of the area and the pumping wells were imported too. Following that, the boundary conditions on the perimeter of the area were placed. The boundary conditions were of two kinds, those of steady hydraulic head and those of the supply. From the total of four boundary conditions, three of them concerned the supply conditions while the fourth one concerned the condition of the steady hydraulic head. The two main supply conditions for the inflow of the aquifer were placed the first on the north part where the water coming from Psiloritis mountain inflows and the second one on the south part where the river Geropotamos is located. The third one, concerning the outflow of the aquifer was placed on the east side while the boundary condition of the steady hydraulic head was placed on the shoreline where the emptying of the aquifer to the sea takes place.

Once all the data were in place, the five change of pumping scenarios through the wells of the area were examined. Each scenario, dedicated to the reduction of the pumping level by 10% from the previous one. More specifically, the first scenario referred to a 10% pumping reduction, the second to a 20%, the third to a 30%, the fourth to a 40% and finally the fifth to a 50% reduction. The simulation of the above scenarios was also performed using the FEFLOW software. The only variable between the five scenarios was the level of pumping. Those five cases were chosen to demonstrate the amount of increase of the hydraulic head of the aquifer in the case of pumping reduction as a new dam (Faneromeni dam) has been constructed in this area which can provide water to cover part of the irrigation demands of the study area.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012