Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

04
Ιουν

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Κατσάνου Χρήστου, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ’ αποστάσεως - Ανοιχτή στο κοινό
Ώρα04/06/2021 09:15 - 10:15

Περιγραφή:

Τίτλος: Κατασκευή προγράμματος Η/Υ για το σχεδιασμό ανατινάξεων σε υπόγεια  μέτωπα μορφής στοάς

Εξεταστική Επιτροπή: 
Εξαδάκτυλος Γεώργιος, Καθηγητής ΜΗΧΟΠ
Γαλετάκης Μιχαήλ, Καθηγητής ΜΗΧΟΠ
Λιόλιος Παντελής, ΕΔΙΠ ΜΗΧΟΠ

Περίληψη:
      Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία ενός προγράμματος Η/Υ ,σε γλώσσα προγραμματισμού Python για το βέλτιστο σχεδιασμό ανατίναξης υπογείου μετώπου με τη μορφή στοάς με τη μέθοδο Holmberg. Αν αναλογισθεί κανείς ότι στις υπόγειες εκμεταλλεύσεις μεταλλείων το 25% αποτελούν στοές ανάπτυξης συν τις στοές προσπέλασης, μεταφοράς και αερισμού τότε γίνεται αντιληπτό γιατί η αποδοτική όρυξη στοών με την υβριδική τεχνική διάτρησης-ανατίναξης είναι ένα σημαντικό τεχνικό πρόβλημα.
      Λαμβάνοντας υπ’όψην όλους τους περιορισμούς του σημαντικού αυτού τεχνικού προβλήματος όπως είναι οι σχεδιαστικοί περιορισμοί και οι περιορισμοί ή στόχοι της απόδοσης της εξόρυξης, εφαρμόστηκε η μέθοδος του Holmberg η οποία και προγραμματίστηκε σε γλώσσα προγραμματισμού Python για την επίλυσή του. Το αποτέλεσμα περιλαμβάνει τον τελικό πίνακα των εκρηκτικών και των υλικών έναυσης, το σχεδιασμό των διατρημάτων και τη σειρά πυροδότησης των υπονόμων για τη βέλτιστη διάτρηση και ανατίναξή της. Το τελικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τη χρήση δύο αρχείων. Το πρώτο είναι σε μορφή .json που αφορά τις αρχικές γεωμετρικές παραμέτρους της στοάς και καθορίζεται από τον εκάστοτε χειριστή. Το δεύτερο αρχείο είναι της μορφής .py (Code_Blasting.py) το οποίο περιλαμβάνει τη μέθοδο Holmberg που υλοποιήθηκε σε γλώσσα προγραμματισμού Python. Ο χειριστής καλείται να θέσει τις αρχικές παραμέτρους στο αρχείο config.json και με βάση αυτές, το αρχείο-πρόγραμμα Code_Blasting.py θα υπολογίσει μέσω του κώδικα το βέλτιστο σχεδιασμό της ανατίναξης.
       Στη συγκεκριμένη εργασία, για λόγους ασφαλείας προ-επιλέγεται η χρήση εκρηκτικού γαλακτώματος EM-EX σε φυσίγγια διαφορετικής διαμέτρου και μήκους. Στο κεντρικό παράδειγμα εφαρμογής της μεθόδου, η στοά που πρόκειται να διατρηθεί έχει ύψος 4 m και πλάτος 4.5 m με αψίδα ύψους 0.5 m. Κατόπιν η εφαρμοσιμότητα του αλγορίθμου ελέγχεται σε διάφορες γεωμετρίες διατομών στοών. Στο τέλος, γίνεται αξιολόγηση και σχολιασμός των αποτελεσμάτων.

Summary:
        The purpose of the dissertation is to create a computer program, in Python programming language for the optimal design of underground façade blasting in the form of a gallery with the Holmberg method. If one considers that in the underground mines 25% are development galleries plus the access, transport and ventilation galleries then it is understood why the efficient digging of galleries with the hybrid drilling-blasting technique is a significant technical problem.
        Taking into account all the limitations of this important technical problem such as design limitations and the limitations or objectives of mining performance, the Holmberg method was applied in Python programming language to solve it. The result includes the final table of explosives and ignition materials, the design of the boreholes and the firing order of the sewers for optimal drilling and blasting. The final program involves the use of two files. The first is in .json format which concerns the initial geometric parameters of the gallery and is determined by the respective operator. The second file is in .py format (Code_Blasting.py) which includes the Holmberg method implemented in Python programming language. The operator is asked to set the initial parameters in the config.json file and based on these, the program-program Code_Blasting.py will calculate through the code the optimal design of the blast.
         In this work, for safety reasons, the use of EM-EX explosive emulsion in cartridges of different diameters and lengths is pre-selected. In the central example of application of the method, the gallery to be drilled is 4 m high and 4.5 m wide with an arch 0.5 m high. The applicability of the algorithm is then checked in various gallery cross-section geometries. At the end, the results are evaluated and commented.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012