Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

02
Ιουν

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Αναστασιάδη Αικατερίνης - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα02/06/2021 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: Αικατερίνη Αναστασιάδη

Τίτλος: Εργαλεία σχεδιασμού:
Για την αρχιτεκτονική με θετικό αντίκτυπο για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Title: Designing tools towards a positive environmental and social impact of architecture.


Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021, 13.00 μ.μ.
 

Εξεταστική Επιτροπή

Καθηγητής :Κωνσταντίνος - Αλκέτας Ουγγρίνης (επιβλέπων)
Αναπληρωτής Καθηγητής: Βαζάκας Αλέξανδρος Θεοχάρης
Αναπληρωτής Καθηγητής: Τσάρας Γιάννης-Νίκος


Περίληψη

Η παρούσα εργασία αφορά την μελέτη της σχεδιαστικής διαδικασίας, (επεξεργασία, ανάπτυξη λύσεων και επέμβαση στο περιβάλλον διαβίωσης) ως φορέα δραστηριοποίησης, συνεργασίας και ανάπτυξης ικανοτήτων που θα οδηγήσουν σε έμπρακτη δράση και ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων από και προς τις κοινότητες που τις αναζητούν.
Στόχος, είναι η διερεύνηση των σχεδιαστικών αρχών και της μεθοδολογίας που θα μπορέσει να αποτελέσει οδηγό για το στάδιο σχεδιασμού των αρχιτεκτονικών έργων, τα οποία μέσω της υλοποίησης και λειτουργίας τους επιθυμούν να αποτελέσουν παράγοντα θετικής αλλαγής για την κοινωνία και το περιβάλλον.
Παρουσιάζεται η μελέτη προσεγγίσεων που εμφανίστηκαν ως απάντηση στην τρέχουσα περιβαλλοντική κρίση, καθώς και μεθόδων κατανόησης (Systems Thinking),συλλογής πληροφοριών, αλλά και σχεδιαστικών εργαλείων (Design Thinking) για την καλύτερη κατανόηση των υφιστάμενων σχέσεων αλληλοσύνδεσης, την αναγνώριση και πιθανών σημείων επέμβασης και της επιρροής αυτών στο ευρύτερο κοινωνικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο.
Λέξεις κλειδιά: σχεδιαστικές προσεγγίσεις, αντίκτυπος, βιωσιμότητα, συμμετοχικότητα, ανταπόκριση


Abstract 

The focus of this thesis the study of the design process (research/understanding, development of solutions and implementation in theliving environment) as a means for facilitating action, collaboration and skill development that can lead to practical action and the development of sustainable solutions that come from and are directed towards the communities that are seeking them.
The main objective is the investigation of the design principles and methodology which can be used as a guide for the design stages of architecture projects, which through their construction and later use aim to contribute towards a positive social and environmental change.
First, an overview of different approaches that have risen as a response to the current environmental crisis are presented, followed by an introduction of Systems Thinking and Design thinking as a tools for understanding and collecting information contribute towards a better understanding of existing interconnected relations and the recognition of possible intervention points and the way these affect the social and environmental context.

Key words: design approaches, impact, sustainability, participation, responce
 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012