Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

10
Ιουν

Σχολή Xημ.Μηχ.& Μηχ.Περ.-Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Τσαρκιάς Νικόλαος
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα10/06/2021 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Διπλωματικής

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Τσαρκνιάς Νικόλαος

Α.Μ.: 2016050104

Ημερομηνία Παρουσίασης: 10/6/2021

Ώρα: 11:00 π.μ.

Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/85331150160?pwd=d3dFYXZ4R3QyNkwvSDZNZXloUW1vdz09

Meeting ID: 853 3115 0160

Password: 848313

Θέμα «Βιώσιμη χωροθέτηση  και ενεργειακή αξιολόγηση πλωτών αιολικών πάρκων στην Κρήτη»

Title «Sustainable siting and energy assessment of floating wind farms in Crete»

Επιβλέπων: Καθ. Θεοχάρης Τσούτσος

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1 Καθ. Θεοχάρης Τσούτσος

2 Καθ. Διονυσία Κολοκοτσά

3 Επ. Καθ. Ανδονίκη Τσουχλαράκη

Περίληψη:

(Ελληνικά)

Η αιολική ενέργεια αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας στην πορεία της απεξάρτησης της ανθρωπότητας από τα ορυκτά καύσιμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2020, το 11% της ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης παράγεται από αιολικά σε μια περίοδο που το ενδιαφέρον για επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια αυξάνεται συνεχώς. Παρόλα αυτά, το μεγαλύτερο μέρος του αιολικού δυναμικού βρίσκεται στην θάλασσα και κυρίως σε περιοχές με μεγάλο βάθος όπου η εγκατάσταση σταθερών ανεμογεννητριών καθίσταται αδύνατη. Η τεχνολογία των πλωτών αιολικών πάρκων, τα οποία μπορούν να εγκατασταθούν σε μεγάλα βάθη, έρχεται να εκμεταλλευτεί το υψηλό αυτό δυναμικό για την παραγωγή καθαρής ενέργειας.

Στόχος της εργασίας είναι ο καθορισμός των καταλληλότερων περιοχών για την εγκατάσταση πλωτών αιολικών πάρκων στην θαλάσσια περιοχή της Κρήτης και η αξιολόγηση τους βάσει των ενεργειακών τους χαρακτηριστικών. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού αναπτύσσεται μια μεθοδολογία η οποία βασίζεται στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ).

Σύμφωνα με την μεθοδολογία αυτή, ορίζονται αρχικά οι διαθέσιμες περιοχές για χωροθέτηση. Οι περιοχές αυτές προκύπτουν μετά την εξαίρεση εκτάσεων βάσει κριτηρίων τα οποία προκύπτουν από το ελληνικό νομικό πλαίσιο και τη διεθνή βιβλιογραφία, τα κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται η εξαίρεση των περιοχών ονομάζονται κριτήρια αποκλεισμού. Ακολούθως οι διαθέσιμες περιοχές αξιολογούνται βάσει κριτηρίων που σχετίζονται με ενεργειακούς, τεχνοοικονομικούς, περιβαλλοντικούς, παράγοντες ασφαλείας και παράγοντες όχλησης του έργου, με σκοπό τον καθορισμό των καταλληλότερων περιοχών για χωροθέτηση. Ως καταλληλότερες ορίζονται τρείς περιοχές οι οποίες όλες εντοπίζονται στην ΠΕ Λασιθίου, επιβεβαιώνοντας έτσι τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η συγκεκριμένη περιοχή στην παραγωγή καθαρής ενέργειας. Τέλος προσδιορίζονται τα ενεργειακά χαρακτηριστικά των τριών καταλληλότερων περιοχών, με σκοπό την ενεργειακή τους αξιολόγηση.

Η μελέτη βάσει της συγκεκριμένης μεθοδολογίας επιτυγχάνει τον καθορισμό της καταλληλότητας όλων των θαλάσσιων περιοχών της περιφέρειας Κρήτης όσον αφορά την εγκατάσταση πλωτών αιολικών πάρκων. Επιπλέον, τονίζεται ο σημαντικός ενεργειακός ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν τα πλωτά αιολικά στην περίπτωση της Κρήτης, καθώς μόνο με τη χρήση των τριών καταλληλότερων περιοχών μπορεί να καλυφθεί έως και το 56% των ενεργειακών αναγκών του νησιού.

Λέξεις κλειδιά: Πλωτά αιολικά πάρκα, Χωροθέτηση ΑΠΕ, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ), Θαλάσσια ενέργεια, Κρήτη

Abstract:

(Αγγλικά)

Wind energy is a promising renewable energy source, in the way towards human dependence from fossil fuels. According to 2020 data, 11% of EU’s electric energy is produced from the wind at a time when interest in investing in green energy is constantly growing. However, most of wind potential is located at the sea and mainly in great depth areas where the installation of fixed wind turbines is unfeasible. Floating wind farms technology, which can be deployed at deep waters, could take advantage of this high potential in order to produce clean energy.

The aim of this study is to define the most suitable areas for the installation of floating wind farms in the sea of Crete and to evaluate them according to their energy characteristics. To achieve this goal a methodology based on Geographic Information Systems (GIS) is developed.

According to the developed methodology, available areas for installation are initially defined. These locations are determined after the exclusion of areas based on criteria that arise from the Greek framework and the state of the art. The criteria used for the elimination of unsuitable locations are called exclusion criteria. Available areas are further evaluated based on criteria related to energy, techno-economic, environmental, safety and project nuisance factors, in order to determine the most suitable areas for the installation of floating wind farms. Three areas are defined as the most suitable, all of which are located in the Lassithi Regional Unit, confirming the important role that this area can play in the production of clean energy. Finally, the energy characteristics of the three most suitable areas are determined for the purpose of energy evaluation.

The study, based on the developed methodology, achieves to determine the suitability of all marine areas of the region of Crete regarding the installation of floating wind farms. In addition, the important energy role that floating wind farms can play in the case of Crete is emphasized, as the use of only the most suitable areas can cover up to 56% of the energy needs of the island.

Keywords: Floating wind farms, RES Sitting, Geographic Information Systems (GIS), Marine energy, Crete

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012