Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

29
Ιουν

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Κονιδάκης Στέφανος-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα29/06/2021 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Διπλωματικής

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Κονιδάκης Στέφανος

Α.Μ.:2015050014

Ημερομηνία Παρουσίασης:29/06/2021

Ώρα:12:00-13:00

Αίθουσα:

 

Θέμα «Ενεργειακή αξιολόγηση και αναβάθμιση του λιμένα Ηρακλείου με χρήση Α.Π.Ε και της μεθόδου ενεργειακού συμψηφισμού (net metering)»

Title «Ενεργειακή αξιολόγηση και αναβάθμιση του λιμένος Ηρακλείου»

Επιβλέπων:Θεοχάρης Τσούτσος

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1: Θεoχάρης Τσούτσος

2: Κολοκοτσά Διονυσία

3: Λαζαρίδης Μηχαήλ

Περίληψη:

Η ενεργειακή αναβάθμιση των λιμένων και η βιώσιμη ανάπτυξη τους αποτελεί έναν τομέα που απαιτεί άμεση προσοχή σε παγκόσμια κλίμακα. Στις πλείστες των περιπτώσεων ο εξοπλισμός με τον οποίο λειτουργούν είναι παρωχημένος οδηγώντας έτσι σε αυξημένες καταναλώσεις και ανεξέλεγκτους εκλυόμενους ρύπους κάθε είδους.  Γι’ αυτό τον λόγο είναι απαραίτητη μια στρατηγική κατεύθυνσης ώστε να μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις όσον το δυνατό περισσότερο, συνυπολογίζοντας τον οικονομικό τομέα και την κοινωνική αποδοχή.

Στη παρούσα διπλωματική εργασία εξετάστηκε το εγχείρημα εκσυγχρονισμού του λιμένος Ηρακλείου, που βασίζεται σε παρωχημένη τεχνολογία και στα συμβατικά μέσα παραγωγής ενέργειας που προσφέρει το νησί, σε έναν καινοτόμο, ανεξάρτητο από το κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο της πόλης με μηδενικό οικολογικό αποτύπωμα λιμένα. Κατόπιν μελέτης, εμβάθυνσης και αξιολόγησης των διαφόρων ενεργοβόρων τμημάτων του, καθώς και των συστημάτων παραγωγής και διαχείρισης ενέργειας του νησιού, αναλύθηκαν σε βάθος συνολικά 8 μοντελοποιημένα σενάρια με το κατάλληλο λογισμικό. Για το κάθε ένα από αυτά τα σενάρια διαστασιολογήθηκαν ανανεώσιμες πηγές για την παραγωγή ενέργειας(φωτοβολταϊκά πλαίσια και ανεμογεννήτριες), συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες) και η μέθοδος του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (Virtual Net Metering), λαμβάνοντας υπόψιν τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής. Οι παράμετροι που τα χαρακτηρίζουν είναι η αυτονομία 24 και 48 ωρών, η πώληση της περίσσειας ενέργειας που δεν αποθηκεύεται στο κεντρικό δίκτυο της πόλης για τις δύο προαναφερθείσες κατηγορίες καθώς και ενεργειακή κατάσταση του φωτισμού του πριν και μετά την αναβάθμιση του.

Μέσω της ανάλυσης και σύγκρισης των αποτελεσμάτων, απεφάνθη το συμπέρασμα ότι το τρέχων σύστημα δεν είναι βέλτιστο, δεν συνάδει με την τεχνολογική πρόοδο της εποχής και χρήζει άμεσης αντικατάστασης. Έπειτα, επιλέχθηκε το σενάριο αυτό που θεωρείται το πιο ισορροπημένο και ικανό να καλύψει όλες απαιτήσεις του λιμένα στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Συγκεκριμένα, το επιλεχθέν βέλτιστο σενάριο, επιτυγχάνει σχεδόν πλήρη ανεξαρτητοποίηση από το κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο της πόλης, μειώνοντας παράλληλα την κατανάλωση του εξωτερικού φωτισμού κατά σχεδόν 56%.

Abstract:

The energy enhancement of ports and their sustainable development is an area that requires immediate attention on a global scale. In most cases, the equipment which they operate is obsolete, thus leading to increased consumption and uncontrolled emissions of any kind. That is why a directional strategy is needed to reduce the environmental impact as much as possible, taking into consideration the economic sector and social acceptance.

In the present dissertation, the project of modernization of the port of Heraklion was examined, based on outdated technology and the conventional methods of energy production offered by the island, in an innovative, independent by the central electricity network of the city with zero ecological footprint. After studying and evaluating the various energy-intensive sectors, as well as the energy production and management systems of the island, a total of 8 modeled scenarios were analyzed in depth with the appropriate software. For each of these scenarios, renewable energy sources (photovoltaic panels and wind turbines), energy storage systems (batteries) and the method of Virtual Net Metering) were dimensioned, taking into account the climatic conditions of the area. The parameters that characterize them are the 24 and 48 hour autonomy offered, the sale of the excess, not stored energy in the central network of the city for the two aforementioned categories as well as the energy state of its lighting before and after its upgrade.

Through the analysis and comparison of the results, it was concluded that the current system is not optimal, is not in line with the technological progress of the time and needs immediate replacement. Then, a scenario was chosen which is considered the most balanced and able to meet all the requirements of the port as much as possible. Specifically, the selected optimal scenario achieves almost complete independence from the main electricity network of the city, while reducing the consumption of outdoor lighting by almost 56%.

Link:

https://tuc-gr.zoom.us/j/93349294094?pwd=Tk9Yek5lZTcvWFRrOUl1UE1oU29nZz09

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012