Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

07
Ιουλ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Αμολοχίτη Δέσποινας- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα07/07/2021 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: Αμολοχίτη Δέσποινα

Τίτλος: Οικολογικές Γειτονιές μέσω Οργανωμένης Δόμησης 
σε Ευρωπαϊκές Χώρες της Μεσογείου

Title:Eco-Neighborhoods as part of Organized Urban Development 
in the Euro-Mediterranean Region

Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021 14.00 μμ

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια: Διμέλλη Δέσποινα  (επιβλέπουσα)
Καθηγητής :Ουγγρίνης Κωνσταντίνος - Αλκέτας  
Επίκουρη Καθηγήτρια: Γεροπάντα Βασιλική  

Περίληψη

  Αντικείμενο της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η μελέτη των οικολογικών ευρωπαϊκών γειτονιών της Μεσογείου. Συγκεκριμένα, επιδιώκεται η μελέτη παραδειγμάτων οικογειτονιών από τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες της Μεσογείου, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα ως προς τα κοινά τους χαρακτηριστικά, τον τρόπο ανάπτυξης και οργάνωσης τους αλλά και τον βαθμό πλήρωσης των κριτηρίων της αειφόρου ανάπτυξης.
  Αρχικά πραγματοποιείται μια ιστορική αναδρομή σχετικά με την γέννηση και την πορεία των αειφόρων γειτονιών ως κομμάτι της οργανωμένης δόμησης, αναλύεται η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης και της οικολογικής γειτονιάς και τονίζεται ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν για τη διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος.
  Στη συνέχεια, επιλέχθηκε από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία και τη Γαλλία ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα οικολογικής γειτονιάς με κριτήριο την ύπαρξη τόσο ομοιοτήτων (έκταση, πληθυσμός, αυτονομία) όσο και διαφορών (σκοπός δημιουργίας, χρονολογία, προφίλ κατοίκων) ανάμεσα τους και βασική προϋπόθεση την πλήρη ή κατά ένα σημαντικό τμήμα υλοποίηση τους. Οι γειτονιές αυτές εξετάστηκαν ως προς την πολεοδομική τους οργάνωση και σχεδιασμό, το κοινωνικό υπόβαθρο των κατοίκων τους και το βαθμό επίτευξης των στόχων, για τους οποίους δημιουργήθηκαν.
  Τα αποτελέσματα της ανάλυσης, παρουσιάζονται εποπτικά σε μορφή πίνακα στο τελευταίο κεφάλαιο και επιχειρείται μια συγκριτική αξιολόγηση των γειτονιών, ως προς το βαθμό ικανοποίησης των κριτηρίων της αειφόρου ανάπτυξης. Τα συμπεράσματα της αξιολόγησης περιγράφονται στο τελευταίο κεφάλαιο, επιχειρώντας μια προσέγγιση στους κανόνες που διαμορφώνουν το μεσογειακό πρότυπο μιας νότιο-ευρωπαϊκής οικογειτονιάς.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012