Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

07
Ιουλ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Μανουδάκη Νεφέλης - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα07/07/2021 18:00 - 19:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: Μανουδάκη Νεφέλη 

Τίτλος: Χωρική Αφύπνιση | Ενίσχυση της χωρικής εμπειρίας με τη χρήση εμβυθιστικών εργαλείων.
Title:Digital Awakening  | An analysis of immersive tools for awakening cultural spaces.

Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021 18.00 μ.μ.

Εξεταστική Επιτροπή

 Καθηγητής: Κωνσταντίνος - Αλκέτας Ουγγρίνης (επιβλέπων)
Επίκουρη Καθηγήτρια:Γεροπάντα Βασιλική 
Αναπληρωτής Καθηγητής: Παρτσινέβελος Παναγιώτης


Περίληψη

Η παρούσα ερευνητική εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση και ανάδειξη των χαρακτηριστικών εκείνων που αποτελούν συστατικά χωρικών εμπειριών σε τόπους μνήμης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ρόλο της περιρρέουσας ατμόσφαιρας και στον χαρακτήρα ενός τόπου που μπορούν συνδυαστικά με σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές να ενισχύσουν τη βιωματική εμπειρία. Στόχος είναι να συσταθεί μία μεθοδολογία σχεδιασμού, σύνθεσης και παραγωγής χωρικών εμπειριών μέσα από τη χρήση πολυμεσικών εργαλείων που προσδίδουν περισσότερες διαστάσεις στο χωρικό και βιωματικό αποτύπωμα ενός τόπου. Παράλληλα, διερευνάται η δυνατότητα ενσωμάτωσης τεχνολογικών εμπειριών, με την εισαγωγή καινοτόμων μεθόδων σχεδιασμού του ιστορικού υλικού και ταυτόχρονης ανάδειξης των αρχιτεκτονικών στοιχείων. Σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, σε διαφορετικά σημεία του χώρου, ο τόπος αποκτά τη δυνατότητα να αφηγείται την ιστορία του, μέσα από ειδικά ενορχηστρωμένες πολυμεσικές εγκαταστάσεις.

Abstract [προαιρετικά]

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012