Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

12
Ιουλ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Κιούφη Μάριου - Ιωάννη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα12/07/2021 13:00 - 13:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   Κιούφης Μάριος - Ιωάννης

Αριθμός Μητρώου: 2016010070

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:  Δομή και Εφαρμογή Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης για Διαρροή Τοξικού Νέφους Υδροφθορίου από Μονάδα Αλκυλίωσης.

Τίτλος στα Αγγλικά: Structure and Implementation of Emergency Response Plans for HF cloud releases in an Alkylation Unit.

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων:     Κοντογιάννης Θωμάς

Πρώτο Μέλος:               Παπαδάκης Γεώργιος

Δεύτερο Μέλος:   Αντωνιάδης Αριστομένης

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: 

            Η παρούσα εργασία αφορά στη μελέτη στην ανάλυση και στην κατασκευή μοντέλων για σενάρια διαρροής της τοξικής χημικής ένωσης του Υδροφθορίου {HF}, το οποίο χρησιμοποιείται ως καταλύτης στις διεργασίες της Αλκυλίωσης, από τις οποίες παράγονται συστατικά βενζινών. Οι διαρροές τέτοιου τύπου είναι σπάνιες αλλά εν δυνάμει μπορεί να συμβούν και πρέπει να έχουν  εκ των προτέρων μελετηθεί όσον αφορά την αντιμετώπισή τους, λόγω του αυξημένου κινδύνου και των επιπτώσεων στον άνθρωπο.

Τα σενάρια που εξετάστηκαν είναι τρία (3), σε διακριτά σημεία της διεργασίας με διαφορετικές συστάσεις και περιεκτικότητα σε HF, τα οποία οδηγούν σε κλιμακωτή ανάλυση σεναρίων μικρού, μεσαίου και μεγάλου κινδύνου. Ο κίνδυνος συναρτάται και αποτυπώνεται στο μέγεθος και τη δυναμική απόκριση της διασποράς, η οποία εξαρτάται  από τις καιρικές συνθήκες αλλά και τα μέσα και μέτρα περιορισμού της εξάπλωσης που εφαρμόζονται. 

Τα σενάρια βασίστηκαν σε πραγματικά δεδομένα τα οποία προέρχονται από υπάρχουσα μονάδα Αλκυλίωσης σε Διυλιστήριο. Για κάθε σενάριο αποτυπώθηκε η δυναμική απόκριση της διασποράς του νέφους HF για διάφορες κλιματολογικές συνθήκες και σε συνάρτηση με το χρόνο από την έναρξη της διαρροής. Επίσης μελετήθηκαν και καταγράφηκαν τα υφιστάμενα Σχέδια Δράσης εκτάκτου ανάγκης (ERP- Emergency Response Plans)  καθώς και οι διαδικασίες λειτουργίας για τον περιορισμό της διαρροής.

Έγινε επίσης ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής των σχεδίων δράσης και ανάλυση του συντονισμού των δράσεων που προβλέπονται στο Σχέδιο Έκτακτης ανάγκης (ΣΕΑ) του Διυλιστηρίου (βλέπε κεφάλαιο 3).

Η δημιουργία μοντέλων δυναμικής απόκρισης και αποτύπωσης τέτοιων συμβάντων αποτελεί τη βάση δεδομένων για την αποτελεσματική ανάπτυξη σχεδίων δράσης με αποτέλεσμα την ταχεία και στοχευμένη κίνηση για τον άμεσο περιορισμό του ατυχήματος.

Στην παρούσα εργασία τα σενάρια αναλύονται βάσει κριτηρίων επικινδυνότητας- κινητοποίησης και καταδεικνύονται οι απαραίτητες ενέργειες ανά παράγοντα και σενάριο διασποράς. Προτείνονται δε ενέργειες, συστήματα περιορισμού της διασποράς και διαχείριση του συμβάντος με βάση αλλά και πλέον των υφιστάμενων εγκατεστημένων συστημάτων και διαδικασιών.

Συμπερασματικά επιβεβαιώνεται η επικινδυνότητα των σεναρίων διαρροής  HF και η  αποτελεσματική δυνατότητα αντιμετώπισής τους με τα υφιστάμενα μέσα. Επίσης καταγράφονται σχετικές βελτιωτικές προτάσεις για δημιουργία πρόσθετων ζωνών αναχαίτισης της διαρροής και μέσων προστασίας των εργαζομένων έναντι της τοξικότητας του HF . 

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:

This thesis refers to the design, the analysis and the construction of models for leakage scenarios of the chemical toxic bond of Hydrogen Fluoride (HF), which is use as catalyst in the Alkylation processes, and during these processes, some petrol’s components are produced. This kind of leakage are rare, but they still may take place and for this reason, they must be studied, a priori, for their damage control, because of the increased danger and their consequences on the human.

The examined scenarios are three (3), in distinguishable points of the process with different composition and HF content, which lead to the graduate analysis of scenarios with low, medium and high level of danger. The danger is related and captured on the size and the dynamic of the reply of the cluster, which depends on the weather conditions and on the means and measures implemented for the limitation of the spreading.

The scenarios are on the real-time data, whose source is the existent Alkylation facility of an Oil Refinery. In each scenario, it is imprinted the dynamic reply of the HF cloud’s expansion for different weather conditions, according to the time, when the leakage started. Also, the current Emergency Response Plans (ERP) of the facility are examined and imprinted, as well as the functional procedures for a potential leakage limitation.

Moreover, the architecture of the ERP is developed and the analysis of the coordination of the action, which are included in the Overall Emergency Plan (OEP) of the company.

The development of the dynamic response and depiction models of this kind of events constitute the data base for the effective deployment of action plans and as a result the rapid and purposeful reaction for the immediate control of the accident.

In the present assignment the scenarios’ analysis is based on the risk-reaction criteria and the appropriate actions are presented according to each factor and spreading scenario.  Specific actions, executive systems for leakage and incident control are proposed, according and additional to the current systems and procedures.

To conclude, the danger of these HF leakage situations and their effectiveness confrontation with the existing means, is ascertained. Additionally, the proposals, for the improved creation of additional restrain zones and means of protection for the staff, because of the toxicity of the HF, are recorded.

 

​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 12/07/2021         

Ώρα: 13:00

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:               -

Κτίριο:    -

Zoom Meeting: (id) https://tuc-gr.zoom.us/j/99376156489?pwd=WVUzQzRxM1crUXJnb0M3dHZua3g5UT09

 Meeting ID: 993 7615 6489

Password: 625092

 

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012