Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

09
Ιουλ

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διατριβής κ. Δασκαλάκη Αριστείδη, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ’ αποστάσεως - Ανοιχτή στο κοινό
Ώρα09/07/2021 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

Τίτλος: Εφαρμογή Μοντέλου Ολικής Παραγωγικής συντήρησης (TMP) στο πλαίσιο Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (TQM) σε εργοστάσιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Εξεταστική επιτροπή:
Γαλετάκης Μιχαήλ, Καθηγητής ΜΗΧΟΠ (Επιβλέπων)
Κομνίτσας Κωνσταντίνος, Καθηγητής ΜΗΧΟΠ
Βάμβουκα Δέσποινα, Καθηγήτρια ΜΗΧΟΠ

Περίληψη: 
Η Ολική Παραγωγική Συντήρηση (Total Productive Maintenance, TPM) είναι μια φιλοσοφία συντήρησης ή διαφορετικά μια προσέγγιση της συντήρησης που έχει ως βάση της την ομαδική προσπάθεια και συνεργασία του ανθρώπινου δυναμικού μιας επιχείρησης με σκοπό να διασφαλιστεί η ποιότητα του τεχνολογικού της εξοπλισμού  και η βέλτιστη συντήρησή του, βελτιώνοντας έτσι την παραγωγικότητά της με ταυτόχρονη μείωση των διακοπών λειτουργίας των γραμμών παραγωγής της. Στα πλαίσια εφαρμογής της TPM υπολογίζονται μια σειρά από μεγέθη και δείκτες όπως, η Συνολική Αποτελεσματικότητα του Εξοπλισμού (Overall Equipment Effectiveness ή OEE) και δείκτες αξιοπιστίας, απόδοσης, οικονομικότητας (Reliability, Efficiency and Performance Indicators) του εξοπλισμού. Η ολική παραγωγική συντήρηση θέτει σαν πρωταρχικό στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας με παράλληλη μείωση των απωλειών χρόνων παραγωγής ,αυξάνοντας έτσι την διαθεσιμότητα του χρόνου παραγωγικής λειτουργίας   καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο μια επιχείρηση ή μια βιομηχανική μονάδα βιώσιμη και ανταγωνιστική.

Στην παρούσα εργασία έγινε εφαρμογή του μοντέλου ολικής παραγωγικής συντήρησης στο πλαίσιο διοίκησης ολικής ποιότητας σε εργοστάσιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εκτενής αναφορά στην έννοια της ποιότητας και την ιστορική εξέλιξη προς την διοίκηση ολικής ποιότητας όπου εξετάστηκε η φιλοσοφία, οι αρχές που την διέπουν και τα εργαλεία εφαρμογής ενός τέτοιου μοντέλου. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην πολιτική της Ολικής Παραγωγικής Συντήρησης (TPM). Αναπτύσσονται οι βασικές αρχές, οι στόχοι, τα πλεονεκτήματα καθώς και τα βασικά εργαλεία ελέγχου (δείκτες αξιοπιστίας, απόδοσης, οικονομικότητας και συνολικής αποτελεσματικότητας του εξοπλισμού - Overall Equipment Effectiveness). Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια παρουσίαση της γραμμής παραγωγής και του διαγράμματος ροής μέσω SCADA, καθώς και το πλάνου συντήρησης του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης του Νομού Χανίων. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση των στοιχείων που συλλέχθηκαν και των αποτελεσμάτων που προέκυψαν. Γίνεται υπολογισμός και σχολιασμός των σχετικών δεικτών σύμφωνα με τα δεδομένα και τα καταγεγραμμένα στοιχεία της παραγωγής του εργοστασίου για τα έτη 2019-20 όπως αυτά προσαρμόσθηκαν και επεξεργάστηκαν στο πλαίσιο του  TPM που αναπτύχθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο. Τέλος στο τελευταίο και πέμπτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζονται συνοπτικά  τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή του μοντέλου της Ολικής Παραγωγικής Συντήρησης (TPM).

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012