Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

16
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Γκιώνη Γκαμπριέλα-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα16/07/2021 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Διπλωματικής

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Γκαμπριέλα Γκιώνη

Α.Μ.: 2009050053

Ημερομηνία Παρουσίασης: 16/07/2021

Ώρα: 13:00

Αίθουσα: link

Θέμα «Χρονικός προγραμματισμός και κοστολόγηση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Άνοιξη, Αττικής με τη μέθοδο PERT και CPM»

Title « Time Management and Costing of sewage network in the area of Anoixi, Attica with PERT and CPM method»

Επιβλέπων: Στυλιανός Ροζάκης

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1 Στυλιανός Ροζάκης

2 Ιωάννης Τσομπανάκης

3 Νικόλαος Νικολαϊδης

Περίληψη:

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διαχείριση και ο χρονικός προγραμματισμός κατασκευαστικού έργου αποχέτευσης. Αρχικά γίνεται αναφορά  στις βασικές έννοιες ενός υδραυλικού έργου δικτύου  αποχέτευσης ακαθάρτων, καθώς και παρουσίαση  των σημαντικότερων σημείων του Κανονισμού της Αποχέτευσης και του υφιστάμενου  Ειδικού Κανονισμού. Αναλύεται επίσης και η σημαντικότητα της συμβολής του Μηχανικού Περιβάλλοντος σε έργα κατασκευής για την προστασία του περιβάλλοντος.

   Στη συνέχεια, αναλύεται η έννοια της Διαχείρισης των Έργων και παρατίθενται οι βασικότερες έννοιες και κανόνες ανάλυσης. Ακολουθεί η δικτυακή ανάλυση με τις δύο σημαντικότερες μεθόδους, την CPM και την PERΤ. Οι τεχνικές αυτές παρουσιάζονται ως μεθοδολογίες, στη συνέχεια εφαρμόζεται ο χρονικός προγραμματισμός των εργασιών που απαρτίζουν το έργο υπό εξέταση, καταρχήν θεωρώντας γνωστούς τους χρόνους ολοκλήρωσης των επιμέρους δραστηριοτήτων (CPM) και στη συνέχεια σε συνθήκες αβεβαιότητας (PERT).

  Πιο συγκεκριμένα, το έργο υπό μελέτη αποτελείται από 29 επιμέρους εργασίες, οι οποίες ομαδοποιούνται σε τρείς (3) κατηγορίες, την οργάνωση και την εργοταξιακή εγκατάσταση, την κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και την κατασκευή σύνδεσης δικτύου ακαθάρτων με τα παρόδια ακίνητα. Σύμφωνα με την εργολαβική σύμβαση που υπογράφηκε από τον Ανάδοχο του έργου και από την Υπηρεσία, το ποσό του συγκεκριμένου έργου κοστολογείται στα 600.000,00€. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι έξι (6) μήνες. Με βάση τους υπολογισμούς μας, η ελάχιστη διάρκεια του έργου προσδιορίστηκε στις 20.5 εβδομάδες, δηλαδή λίγο περισσότερο από (5) μήνες. Στη συνέχεια σε συννενόηση με τον Ανάδοχο του έργου, δόθηκαν οι απαραίτητες πληροφορίες για αισιόδοξους και απαισιόδοξους χρόνους ολοκλήρωσης των επιμέρους εργασιών. Η πιθανότητα υπέρβασης της αναμενόμενης ολοκλήρωσης του έργου κατά μια (1) εβδομάδα εκτιμήθηκε σε 6.7%, επομένως η πιθανότητα υπέρβασης της προθεσμίας των 6 μηνών είναι πρακτικά μηδενική. Λόγοι προκαλούν τυχόν καθυστερήσεις αποτελούν οι παρατάσεις που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου από προφανείς παραλήψεις ή σφάλματα της μελέτης και από απαιτήσεις της κατασκευής, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και τη λειτουργικότητα του έργου. Ο προγραμματισμός των διαφόρων εργασιών θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να μειώνονται οι τυχόν καθυστερήσεις που μπορεί να οφείλονται σε ζημιές από φυσικά φαινόμενα (πλημμύρα, βροχές, κλπ)., καθυστερήσεις παραλαβής υλικών ή έκδοσης αδειών , ή ακόμα και διαδικαστικά θέματα της αρχαιολογίας.

  Από την αναλυτική κοστολόγηση του έργου προέκυψε ότι το συνολικό κόστος είναι 522.733,00€ και οι ανάγκες χρηματοδότησης κατανέμονται ως εξής: το πρώτο μισό διάστημα του έργου, δηλαδή το πρώτο τρίμηνο, χρειάζεται να εκταμιευθεί το 38,4% του συνολικού κόστους, δηλαδή το ποσό των 200.397€, και το υπόλοιπο 61,66%, δηλαδή το ποσό των 322.336€ για τους επόμενους 2.5 μήνες.

   Η διπλωματική εργασία τεκμηριώνεται με τη χρήση του λογισμικού MS Project 2016 για  χρονικό προγραμματισμό και για τον υπολογισμό της συνολικής κοστολόγησης του έργου. Τέλος, γίνεται λεπτομερής παρουσίαση των αποτελεσμάτων και ακολουθούν συμπεράσματα.

Abstract:

The subject of this dissertation is the management and time planning of a sewerage construction project. At first, references are made to the basic concepts of a plumbing project of a sewage system as well as a presentation of the most important points of the Sewerage Regulation and the Special Regulation. At this part, it is also analyzed the importance of the participation of the Environmental Engineer in the construction project for the protection of the environment.

   Then, the concept of Project Management is analyzed, and its main concepts and rules of analysis are listed. After that, the network analysis follows with its two most important methods, CPM and PERT. These techniques are presented as methodologies, then the time planning of the tasks that make up the project in question is applied , first considering the completion times of the individual activities (CPM) and then in conditions of uncertainty (PERT)..

  More specifically, the under study project is consisted of 29 sub-works, which are grouped into three (3) categories, the organization and the construction site, the construction of an internal sewage network and the construction of the connection of the sewage system with the passing properties. According to the contract signed by the Contractor of the project and the Contracting Authority, the cost of the specific project is 600.000,00€. The deadline for the execution of the project is six (6) months. Bases on calculations, the minimum duration of the project was determined at 20.5 weeks. After discussions with the Contractor of the project, the necessary information was given for optimistic and pessimistic times of completion of the individual sub-works. The probability of exceeding the expected completion of the project by one (1) week, was estimated at 6.7%, which means that the probability of exceeding the six months deadline is practically zero. Reasons that contribute to any delays are the additional work that may occur during the execution of the project due to obvious omissions or errors of the design and construction requirements, which become necessary for the perfection and functionality of the project. The planning of the various works should be such as to reduce any delay that may be due to damage from natural phenomena ( flood, rain, etc.)  , delays in receiving materials or issuing permits, or even procedural issues with the department of archeology.

  The detailed costing of the project showed that the total cost is 522.733,00€ and the financing needs are distributed as follows: the first half of the project, ie the first quarter, needs to be disbursed 38.4% of the total cost, ie the amount of 200.397€, and the remaining 61.66%, ie the amount of 322.336€ for the next 2.5 months.

  The dissertation is completed with the use of MS Project 2016 software for time scheduling supported by specialized software and for the calculation of the total cost of the project. Finally, the results and conclusions are presented.

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012