Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

22
Ιουλ

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διατριβής Μάριου Τριανταφύλλου-Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   Ομιλία/Διάλεξη   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΤηλεδιάσκεψη
Ώρα22/07/2021 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

Θέμα: Επεξεργασία Θαλάσσιων σεισμικών καταγραφών για την απεικόνιση δομών σε περιοχή του Ιονίου
Marine seismic data processing for subsurface imaging of an area in Ionian sea

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

Καθηγ. Α. Βαφείδης (επιβλέπων)

Καθηγ. Ε. Μανούτσογλου

Αναπλ. Καθηγ. Ε. Στειακάκης

Περίληψη:

Αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η επεξεργασία των θαλάσσιων σεισμικών δεδομένων μεγάλου βάθους που αντιστοιχούν σε γραμμή μελέτης στο νότιο Ιόνιο, μήκους 80 km. Σκοπός ήταν η δημιουργία σεισμικής τομής για την απεικόνιση της γεωλογικής δομής του υπεδάφους κατά μήκος της γραμμής μελέτης. Η επεξεργασία των δεδομένων σεισμικής ανάκλασης πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα ProMAX 2D. Εφαρμόστηκαν τεχνικές για την εξασθένηση των πολλαπλών ανακλάσεων και την αύξηση της διακριτικής ικανότητας της σεισμικής τομής.

Στο πρώτο στάδιο πραγματοποιήθηκε αποκοπή των πρώτων αφίξεων, διαγραφή των καναλιών θορύβου και διόρθωση για την γεωμετρική διασπορά.  Στο δεύτερο στάδιο έγινε ανάλυση ταχυτήτων και δημιουργήθηκε μοντέλο ταχυτήτων. Στο τρίτο στάδιο εφαρμόστηκε φίλτρο f-k για την εξασθένηση των πολλαπλών ανακλάσεων μεγάλης περιόδου. Στο τέταρτο στάδιο  εφαρμόστηκε η μέθοδος υπέρθεσης σταθερής ταχύτητας και εφαρμογής φίλτρων κλίσης. Στο πέμπτο στάδιο εφαρμόστηκε αποσυνέλιξη πρόβλεψης για την εξασθένηση των περιοδικών πολλαπλών ανακλάσεων στην τομή υπέρθεσης. Στο έκτο στάδιο χωροθετήθηκε η τομή υπέρθεσης με την μέθοδο Kirchhoff. Στο έβδομο στάδιο εφαρμόστηκε χωροθέτηση Kirchhoff στα δεδομένα διάταξης σταθερής απόστασης πηγής-δέκτη και ακολούθησε η υπέρθεση τους με σκοπό την παραγωγή χωροθετημένης τομής με αυξημένο λόγο σήματος προς θόρυβο. Οι τελικές τομές χωροθέτησης από την εφαρμογή τεχνικών για την εξασθένηση των πολλαπλών ανακλάσεων συγκρίθηκαν και προτάθηκαν τεχνικές για την περαιτέρω αύξηση της διακριτικής ικανότητας της τελικής τομής υπέρθεσης.

Η διαδικασία εξασθένησης των πολλαπλών ανακλάσεων με το φίλτρο f-k αποδείχθηκε αρκετά αποτελεσματική στην εξασθένηση της ενέργειας  των πολλαπλών ανακλάσεων μεγάλης περιόδου. Η αποσυνέλιξη πρόβλεψης εξασθένησε την απομένουσα ενέργεια των πολλαπλών ανακλάσεων σε βαθμό που να μην παρεμβάλλεται στο σήμα των κύριων ανακλάσεων στην τομή χωροθέτησης. Η μέθοδος υπέρθεσης σταθερής ταχύτητας και εφαρμογής φίλτρων κλίσης παρήγαγε υψηλότερης διακριτικής ικανότητας σεισμική τομή από την  χωροθέτηση Kirchhoff στα δεδομένα διάταξης σταθερής απόστασης πηγής-δέκτη.

Abstract

Seismic reflection data for a 2D offshore seismic line (80 Km) located in the south Ionian Sea was processed for this thesis. The purpose of the seismic data processing was the subsurface imaging of the aforementioned deep-sea region. Marine seismic data are typically imprinted with multiples energy, which is undesirable in seismic imaging. In order to increase S/N ratio, two methods for the suppression of multiples were applied and two processing sequences were introduced which provide an improved image.

The processing of the seismic data has been implemented using the seismic processing and imaging software ProMAX 2D. Prior to poststack Kirchhoff time migration and constant-offset prestack Kirchhoff migration, multiple attenuation methods and trace processing methods were applied. A velocity analysis has been accomplished by using the semblance method to determine the RMS velocities, further used for multiple constant velocity stacks with dip filter method. Multiple attenuation methods include f-k filtering for the suppression of long period multiples and predictive deconvolution, which was applied to the stacked section to suppress water column reverberations. 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012