Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

20
Ιουλ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Παπαδημητρίου Νικολέτας, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα20/07/2021 10:00 - 10:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   Παπαδημητρίου Νικολέτα

Αριθμός Μητρώου: 2014010093

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Η σημαντικότητα της εκπαίδευσης προσωπικού στη Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων

Τίτλος στα Αγγλικά: The importance of company employee training in human resource management

           

Επιτροπή:

Επιβλέπων:     Καθηγ. Βασίλειος Μουστάκης

Πρώτο Μέλος:            Καθηγ. Γεώργιος Σταυρουλάκης

Δεύτερο Μέλος: Μαρία Μπακατσάκη, ΕΔΙΠ

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:          

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την διαχείριση ανθρωπίνων πόρων (human resource management) και την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης (training) του προσωπικού μιας επιχείρησης για την βέλτιστη εξέλιξη των προϊόντων της και την ποιότητά τους. Αναλυτικότερα, θα εστιάσουμε στις θετικές συνέπειες που έχει η σωστή διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, πως αυτή σχετίζεται με την εκπαίδευση – μετεκπαίδευσή τους και στους τρόπους με τους οποίους γίνεται η τελευταία. Ο όρος διοίκηση ανθρωπίνων πόρων χρησιμοποιείται για να εκφράσει μια βραχυχρόνια προσέγγιση των θεμάτων που αφορούν το προσωπικό μιας οργάνωσης. Επικεντρώνεται σε θέματα που αφορούν τις κατώτερες ή και τις μεσαίες βαθμίδες του προσωπικού μιας επιχείρησης σε μια βραχυχρόνια βάση και συγκεκριμένα τη στρατολόγηση και επιλογή του προσωπικού, την εκπαίδευση, αξιολόγηση και αμοιβή του. (Ξηροτύρη, 2010). Η σημαντικότητα της εκπαίδευσης και ανάπτυξης του προσωπικού μιας επιχείρησης γίνεται με σκοπό να εκτιμηθούν οι ανάγκες και οι στόχοι της για να υπάρξει το βέλτιστο αποτέλεσμα. Επιπλέον, στο πλαίσιο της εργασίας πραγματοποιήθηκε έρευνα μέσω ερωτηματολογίου σε εταιρείες και στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων του. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει πληθώρα ερωτήσεων με βάση των οποίων μπορεί να γίνει η συλλογή διαφορετικών απαντήσεων και απόψεων των εργαζομένων σχετικά με το πόσο σημαντική είναι η εκπαίδευσή τους και ποια είναι τα οφέλη της τόσο για τους ίδιους αλλά και για την πορεία της εταιρείας. Τέλος, στη συγκεκριμένη εργασία μετά την λεπτομερή παρουσίαση των όρων της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και της εκπαίδευσής τους, σε συνδυασμό με την ανάλυση των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων γίνεται εμφανής η αναγκαιότητά της και η μεταξύ τους σύνδεση.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:

The subject of the present thesis is Human Resource Management and the importance of training a company’s employees in the evolution of its products and their quality. In more detail, it focuses on the positive consequences of the proper use of Human Resource Management and its relationship to their training and the ways that the latter is done. The term Human Resource Management is used to express a short-term approach to issues concerning a company’s staff. It focuses on the issues related to the lower or middle ranks of a company’s staff on a short-term basis and more particularly the recruitment and selection of staff, their training, evaluation and their remuneration. The importance of training and developing the staff of a company is done to fulfill its needs and goals in order for it to have the best results. In addition, in the context of this thesis, a survey was conducted through a questionnaire in companies followed by a statistical analysis of its results. The questionnaire includes the variety of questions based on which different answers and views of employees can be collected about how important their training is and what are its benefits for both themselves and their company. Finally, in this paper, after combining a detailed presentation of the terms of Human Resource Management and training, with the analysis of the results of the questionnaires, the necessity and the connection between the two terms becomes apparent.  

 

​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 20/07/2021         

Ώρα: 10:00                                          

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα: Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη:
https://tuc-gr.zoom.us/j/93227248906?pwd=TGtTbk9pVGZkZ1lsWUI4UUJ4VC8zUT09

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012