Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

21
Ιουλ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Παντελεήμων Κρινάκη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα21/07/2021 14:00 - 14:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   Παντελεήμων Κρινάκης

Αριθμός Μητρώου: 20115010069      

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Ανάπτυξη ευφυούς συστήματος για την εφαρμογή πολιτικών σε έξυπνα ενεργειακά κτίρια με χρήση υπολογιστικής επιχειρηματολογίας

Τίτλος στα Αγγλικά: Development of an intelligence system for decision policy into smart buildings with the use of hierarchical argumentation theory

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων:     Ματσατσίνης Νικόλαος, Καθηγητής ΜΠΔ

Πρώτο Μέλος:            Σπανουδάκης Νικόλαος, ΕΔΙΠ ΜΠΔ

Δεύτερο Μέλος: Κολοκοτσά Διονυσία, Καθηγήτρια, ΧΗΜΗΠΕΡ

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι ο καθορισμός ενεργειακής πολιτικής σε έξυπνα κτίρια. Στόχος είναι η λήψη αποφάσεων σε ποικίλα ζητήματα στα οποία υπάρχει σύγκρουση πολιτικών μεταξύ των προτεραιοτήτων διαφορετικών χρηστών και ρόλων. Μέσω αυτών των πολιτικών αυτοματοποιείται η διαδικασία λήψης αποφάσεων και ταυτόχρονα επιτυγχάνεται αυξημένη ενεργειακή αλλά και οικονομική αποδοτικότητα. Για την υλοποίηση της εργασίας γίνεται χρήση αισθητήρων IoT (Internet of Thing) για την λήψη αναγκαίων μετρήσεων και δεδομένων των οποίων η διασύνδεση γίνεται μέσω του προτύπου KNX. Επιπλέον η μοντελοποίηση του κτιρίου γίνεται μέσω της εφαρμογής Open Studio/Energy plus. Για την επεξεργασία των δεδομένων και την λήψη απόφασης χρησιμοποιείται ένα εργαλείο ιεραρχικής επιχειρηματολογίας, ο Gorgias. Η μελέτη περίπτωσης γίνεται για το κτίριο των Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης όπου υπάρχουν τοποθετημένοι κατάλληλοι αισθητήρες για την μέτρηση βασικών παραμέτρων-δεδομένων, όπως θερμοκρασίας, φωτισμού και επιπέδων διοξειδίου του άνθρακα. Για την μελέτη περίπτωσης χρησιμοποιούνται ως παραδείγματα διάφορες καταστάσεις, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να επιλυθούν αποτελεσματικά με την χρήση υφιστάμενων εργαλείων και προγραμμάτων. Το αποτέλεσμα της εργασίας είναι η διαμόρφωση ενεργειακών πολιτικών που βοηθούν στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας καθώς και η αποτελεσματική διαχείριση καταστάσεων όπου υπάρχει σύγκρουση αποφάσεων.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά: The objective is to define and apply energy polices into smart buildings. The goal is to make decisions on a variety of issues where there is a conflict of policies between the priorities of different users and roles. Through these policies, the decision-making process is automated and at the same time increased energy and economic efficiency is achieved. For the implementation of the work, IoT (Internet of Things) sensors are used to take the necessary measurements and data which are interconnected through the KNX standard. The relevant building’s energy consumption data is imported by Open Studio/Energy plus application. A tool for hierarchical argumentation, Gorgias, is used to process the data and make decisions. The case study is applied on the building of Environmental Engineers of the Technical University of Crete where there are suitable sensors for measuring basic parameters-data, such as temperature, lightings and CO2 levels. Various situations are used as case studies, which could not be solved efficiently by using existing tools and software. The result of the work is the implementation of energy policies that help to reduce energy consumption as well as the effective management of situations where there is a conflict of decisions.

            

​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021

Ώρα: 14:00                           

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:               zoom meeting

https://tuc-gr.zoom.us/j/3543763131?pwd=U2wwd1h2NVY1ak1SOEVKMy9NUmVFdz09
Meeting ID: 354 376 3131
Password: 598114

Κτίριο:   

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012