Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

29
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Καλογιάννης Απόστολος-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα29/07/2021 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Διπλωματικής

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Α.Μ.: 2013050071

Ημερομηνία Παρουσίασης: 29/07/2021

Ώρα: 12:00

Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/92089278349?pwd=WmFQSVBXZFJ5cjIvVk1qQWpNS2Zmdz09

Meeting ID: 920 8927 8349

Password: 093713

Θέμα «ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΕ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ»

Title «AREA SELECTION FOR A SMALL-SCALE LNG PLANT INSTALLATION USING MULTICRITERIA ANALYSIS AND GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS»

Επιβλέπων: Τσουχλαράκη Ανδρονίκη

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1 Τσουχλαράκη Ανδρονίκη-Επίκ. Καθηγήτρια

2 Στέλιος Ροζάκης-Αν. Καθηγητής

3 Δρ. Νεκτάριος Κουργιαλάς

Περίληψη:

(Ελληνικά)

Η αύξηση των ενεργειακών αναγκών καθώς και η ανάγκη μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος έχουν θέσει τις τελευταίες δεκαετίες το Φυσικό Αέριο (ΦΑ) σε μια πλεονεκτική θέση ως μορφή ενέργειας. Πρόκειται για μια πιο καθαρή και φιλική προς το περιβάλλον πηγή ενέργειας σε σχέση με τα υπόλοιπα ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο , άνθρακας) καθώς παρουσιάζει χαμηλότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Η μεταφορά του ωστόσο πολλές φορές καθίσταται δύσκολη, ειδικά σε απομακρυσμένες από την εξαγωγή του περιοχές, τόσο τεχνολογικά όσο και οικονομικά (κυρίως λόγο της αναγκαίας χρήσης συστημάτων αγωγών). Λύση των δυσκολιών μεταφοράς αποτελεί η διαδικασία της Υγροποίησης (ΥΦΑ) η οποία παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα στην ικανότητα προώθησης με ποικίλα μέσα, στην ευελιξία αλλά και στην ασφάλεια. Τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί και δρομολογούνται μονάδες ΥΦΑ μικρής κλίμακας οι οποίες λειτουργούν ως μονάδες αποθήκευσης και εφοδιασμού. Οι συγκεκριμένες μονάδες μπορούν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη απομακρυσμένων περιοχών, νησιών ή νησίδων και στην ταυτόχρονη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσω της αντικατάστασης των περισσότερο ρυπογόνων μορφών ενέργειας με το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (και κατ’ επέκταση το Φυσικό Αέριο).

Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό την αναγνώριση, τον καθορισμό και τελικά την λήψη απόφασης για την βέλτιστη τοποθεσία χωροθέτησης μιας μονάδας μικρής κλίμακας Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου σε μια μελέτη περίπτωσης στην περιοχή του Νομού Χανίων. Με τη χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών σε συνδυασμό με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία για συστήματα μεταφοράς Φυσικού Αερίου, επιλέγονται οι πιθανές θέσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία της μονάδας. Η αξιολόγηση των εναλλακτικών θέσεων και τελικά η επιλογή της βέλτιστης εξ αυτών για την μονάδα ΥΦΑ γίνεται με την βοήθεια της πολυκριτηριακής μεθόδου της Αναλυτικής Ιεραρχικής Ταξινόμησης (AHP). Η διαδικασία της Αναλυτικής Ιεράρχησης είναι μέθοδος με ευρεία χρήση στην λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων. Οι συγκρίσεις γίνονται με την βοήθεια εμπειρογνωμόνων με μακροχρόνια εμπειρία σε προβλήματα λήψης αποφάσεων (όπως το πρόβλημα που περιγράφεται στην παρούσα διπλωματική εργασία). Ακόμη, για περεταίρω έλεγχο παρουσιάζονται τρία διαφορετικά σενάρια αξιολόγησης, ευνοώντας κατά την διάρκεια των συγκρίσεων διαφορετικές κατηγορίες κριτηρίων ώστε να επιβεβαιώσουμε τα αποτελέσματα.

Μέσω της αξιολόγησης, τριών εναλλακτικών λύσεων, επιλέχθηκε η βέλτιστη θέση για την χωροθέτηση της μονάδας, η οποία συγκεντρώνει και την υψηλότερη επίδοση. Η αξιοπιστία της μεθόδου καθώς και κατά συνέπεια η ορθότητα της λήψης απόφασης του προβλήματος επιβεβαιώνονται από τον έλεγχο συνέπειας της Αναλυτικής Ιεραρχικής Ταξινόμησης (AHP). Τέλος, προτείνεται η συγκεκριμένη μεθοδολογία ως ένα ευέλικτο και αποτελεσματικό εργαλείο στην χωροθέτηση μονάδων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου μικρής κλίμακας, αλλά και γενικότερα, σε διαδικασίες υποστήριξης λήψης απόφασης σε διάφορα προβλήματα μελέτης και κατασκευής τεχνικών έργων.

Abstract:

(Αγγλικά)

The increase in energy needs as well as the need to reduce the environmental footprint have in recent decades put Natural Gas (LNG) in an advantageous position as a form of energy. It is a cleaner and more environmentally friendly energy source than other fossil fuels (oil, coal) as it has lower greenhouse gas emissions. However, its transportation often becomes difficult, especially in remote areas, both technologically and economically (mainly due to the necessary use of pipeline systems). The solution of the transfer difficulties is the process of Liquefaction (LNG), which presents several advantages in the ability to promote by various means, in flexibility but also in safety. In recent years, small-scale LNG units have emerged and are operating as storage and supply units. These units can contribute to the development of remote areas, islands or islets and at the same time reduce the environmental footprint by replacing the most polluting forms of energy with Liquefied Natural Gas (and consequently Natural Gas).

The purpose of this bachelor’s thesis is to identify, determine and finally decide on the optimal location of a small-scale unit of Liquefied Natural Gas in a case study in the area of ​​the Prefecture of Chania. With the use of Geographic Information Systems in combination with the existing environmental legislation for Natural gas transmission systems, the possible locations for the installation and operation of the unit are selected. The evaluation of the alternative positions and finally the selection of the best of them for the LNG unit is done with the help of the multi-criteria method of the Analytical Hierarchical Classification (AHP). The Analytical Hierarchy process is a method widely used in business decision making. Comparisons are made with the help of experts with long experience in decision-making problems (such as the problem described in this bachelor’s thesis). Also, for further testing, three different evaluation scenarios are presented, favoring different categories of criteria during the comparisons in order to confirm the results.

Through the evaluation of three alternatives, the best location for the location of the unit was selected, which brings together the highest performance. The reliability of the method as well as the correctness of the decision making of the problem are confirmed by the consistency check of the Analytical Hierarchical Classification (AHP). Finally, this methodology is proposed as a flexible and effective tool in the location of small-scale Liquefied Natural Gas units, but also in general, in decision support processes in various problems of study and construction of technical projects.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012