Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

05
Αυγ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Δημητρίου Χαρίτου , Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα05/08/2021 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Χαρίτος

Αριθμός Μητρώου: 2015010162

 

Θέμα

Τίτλος στα Αγγλικά: Technical Analysis of the Nasdaq-100 Index and Financial Analysis of its Constituent Companies

Τίτλος στα Ελληνικά: Τεχνική Ανάλυση του Δείκτη Nasdaq-100 και Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Εισηγμένων του Εταιριών

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής

Πρώτο Μέλος: Δούμπος Μιχάλης, Καθηγητής

Δεύτερο Μέλος: Ατσαλάκης Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά :

The purpose of this thesis is to evaluate the Nasdaq-100 as an investment option and to provide the most reliable technical analysis indicators for this particular index.

The Nasdaq-100 is a stock market index which consists of 103 equity securities issued by 100 of the largest publicly-traded companies in the United States that are listed on the Nasdaq stock market, excluding the financial sector. To evaluate the Nasdaq-100 as an investment option, a financial analysis was performed on twenty of the largest companies that this index features. During this analysis, the financial indicators for solvency, performance and performance-management were calculated from 2016 to 2019. The sub-total of these twenty companies constitutes almost 70% of the capital contained in this index. Therefore, the performance of these companies as an average should mirror the performance of the Nasdaq-100.

Technical analysis indicators are mathematical calculations that aim to predict the future price movement of an asset by analyzing the past performance of its price or volume. A technical analysis was performed on the Nasdaq-100 from 2016 to 2019 in order to determine the most reliable technical indicators who can successfully predict future prices for this index. The calculated technical indicators were momentum oscillators and trend indicators. These indicators were calculated daily for the selected time period of the analysis, based on the daily price movement of the Nasdaq-100. In this thesis, the chosen indicators were assessed individually in daily, weekly and monthly periods. For every indicator and for each one of the three time periods, an investment in the Nasdaq-100 was simulated based on the BUY and SELL signals calculated by the indicators. Two different scenarios were examined; one with 0% commission per transaction and one with 1.5%. The results show the combinations of indicators and time periods that produce the best investment returns for each one of the two scenarios.

 

Περίληψη στα Ελληνικά

Ο σκοπός αυτής της διπλωματικής είναι η αξιολόγηση του Nasdaq-100 ως επενδυτική επιλογή και η εύρεση των πιο αξιόπιστων αριθμοδεικτών τεχνικής ανάλυσης για αυτόν τον συγκεκριμένο δείκτη

Το Nasdaq-100 είναι ένας δείκτης χρηματιστηρίου που αποτελείται από 103 μετοχικούς τίτλους που εκδίδονται από 100 από τις μεγαλύτερες εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο Nasdaq, εξαιρουμένου του χρηματοπιστωτικού τομέα. Για να αξιολογηθεί το Nasdaq-100 ως επενδυτική επιλογή, πραγματοποιήθηκε χρηματοοικονομική ανάλυση σε είκοσι από τις μεγαλύτερες εταιρείες που διαθέτει αυτός ο δείκτης. Κατά τη διάρκεια αυτής της ανάλυσης, οι οικονομικοί αριθμοδείκτες φερεγγυότητας, αποδοτικότητας και επίδοσης διαχείρισης υπολογίστηκαν από το 2016 έως το 2019. Το υποσύνολο αυτών των είκοσι εταιρειών αποτελεί σχεδόν το 70% του κεφαλαίου που περιέχεται σε αυτόν τον δείκτη. Επομένως, η απόδοση αυτών των εταιρειών κατά μέσο όρο θα πρέπει να αντικατοπτρίζει την απόδοση του Nasdaq-100.

Οι αριθμοδείκτες τεχνικής ανάλυσης είναι μαθηματικοί υπολογισμοί που στοχεύουν στην πρόβλεψη της μελλοντικής κίνησης των τιμών ενός περιουσιακού στοιχείου αναλύοντας την προηγούμενη πορεία της τιμής ή του όγκου του. Πραγματοποιήθηκε τεχνική ανάλυση στο Nasdaq-100 από το 2016 έως το 2019, προκειμένου να καθοριστούν οι πιο αξιόπιστοι τεχνικοί αριθμοδείκτες που μπορούν να προβλέψουν επιτυχώς τις μελλοντικές τιμές για αυτόν τον δείκτη. Οι υπολογισμένοι τεχνικοί αριθμοδείκτες ήταν ταλαντωτές ορμής και δείκτες τάσης. Αυτοί οι δείκτες υπολογίστηκαν καθημερινά για την επιλεγμένη χρονική περίοδο της ανάλυσης, με βάση την ημερήσια κίνηση τιμών του Nasdaq-100. Σε αυτή τη διατριβή, οι επιλεγμένοι δείκτες αξιολογήθηκαν ξεχωριστά σε ημερήσιες, εβδομαδιαίες και μηνιαίες περιόδους. Για κάθε δείκτη και για κάθε μία από τις τρεις χρονικές περιόδους, μια επένδυση στο Nasdaq-100 προσομοιώθηκε με βάση τα σήματα αγοράς και πώλησης που παρουσίαζαν οι εξεταζόμενοι αριθμοδείκτες. Εξετάστηκαν δύο διαφορετικά σενάρια: ένα με 0% προμήθεια ανά συναλλαγή και ένα με 1,5%. Τα αποτελέσματα δείχνουν τους συνδυασμούς αριθμοδεικτών και χρονικών περιόδων που παράγουν τις καλύτερες επενδυτικές αποδόσεις για καθένα από τα δύο σενάρια.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: Πέμπτη 05 Αυγούστου

Ώρα: 11:00

 

Χώρος Εξέτασης

Σύνδεσμος: https://us05web.zoom.us/j/84496244080?pwd=UzZIUWRMemd6cmozSmU5WFJxd2dJdz09

Meeting ID: 844 9624 4080

Passcode: 1Q6Azb

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012