Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

06
Αυγ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Θεοδωρίδης Θεόδωρος-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα06/08/2021 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Διπλωματικής

 

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Θεοδωρίδης Θεόδωρος.

Α.Μ.: 2012050088..

Ημερομηνία Παρουσίασης: 06/08/2021..

Ώρα: 12:00 μ.μ...

Αίθουσα: https://us04web.zoom.us/j/79973949735?pwd=RXg4UFVvY0s0N1Q2U1VpcFhoNHRaQT09 

Θέμα «Απομάκρυνση αντικαταθλιπτικών ουσιών από υδατικές μήτρες με καινοτόμα προσροφητικά υλικά»

Title «Removal of antidepressant compounds from aqueous matrices with novel adsorbent materials»

Επιβλέπων: Νικόλαος Ξεκουκουλωτάκης

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1. Νικόλαος Ξεκουκουλωτάκης

2. Ιωάννης Γεντεκάκης

3. Κώστας Κομνίτσας

Παρασκευή Παναγιωτοπούλου (Αναπληρωματικό μέλος)

Περίληψη: Στις μέρες μας ο άνθρωπος καταναλώνει υψηλές ποσότητες αντικαταθλιπτικών φαρμάκων για να καταφέρει να ανταπεξέλθει με τις δυσκολίες και τα άγχη της μοντέρνας ζωής. Οι αντικαταθλιπτικές αυτές ουσίες καταλήγουν στο υδατικό περιβάλλον. Η ρύπανση που προκαλείται από αυτές τις ουσίες θεωρείται πλέον ως μείζον περιβαλλοντικό πρόβλημα, για το οποίο πρέπει να βρεθεί λύση. Μία πιθανή λύση είναι η απομάκρυνση των αντικαταθλιπτικών ουσιών από τα αστικά λύματα, πριν καταφέρουν να φτάσουν στα υδατικά οικοσυστήματα. Η απομάκρυνση αυτή μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση της προσρόφησης.

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας των τελευταίων δέκα ετών σχετικά με την απομάκρυνση των αντικαταθλιπτικών φαρμάκων από υδατικές μήτρες, μέσω της προσρόφησης σε προσροφητικά υλικά. Οι εργασίες διαχωρίστηκαν με βάση τα προσροφητικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν. Οι δυο βασικές κατηγορίες προσροφητικών υλικών ήταν τα ανθρακούχα και τα μη ανθρακούχα προσροφητικά υλικά. Στα ανθρακούχα προσροφητικά υλικά ανήκουν τα εμπορικά διαθέσιμα δείγματα (G)AC, υλικά που προέρχονται από PMS, συνθετικά προσροφητικά υλικά προερχόμενα από διάφορα βιολογικής προέλευσης υλικά και άλλα. Ενώ στα μη ανθρακούχα ανήκουν, τα μαγνητικά υλικά, πηλοί και ζεόλιθοι, νανο-προσροφητικά υλικά και άλλα.

Ο σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση των πειραματικών μεθόδων, προσροφητικών υλικών και αποτελεσμάτων των εργασιών – δημοσιεύσεων που σχετίζονται με τη προσρόφηση αντικαταθλιπτικών ουσιών. Επίσης γίνεται αναφορά  στην ύπαρξη των αντικαταθλιπτικών ουσιών στο περιβάλλον, καθώς επίσης και στους τρόπους με τους οποίους οι ουσίες αυτές επηρεάζουν τα υδατικά οικοσυστήματα.

Abstract: Nowadays, people consume high amounts of antidepressant products to cope with the difficulties and stresses of modern life. These antidepressants end up in the aqueous environment. Pollution caused by these substances is now regarded as a major environmental problem, for which a solution must be found. One possible solution is to remove antidepressants from urban wastewater, before they manage to reach aquatic ecosystems. This removal can be achieved by using adsorption.

This thesis deals with the review of the literature, of the last ten years, on the removal of antidepressant products from aqueous matrices, through adsorption to various adsorbent materials. The two main categories of adsorbents were carbonaceous and non-carbonaceous adsorbents. Carbon adsorbents include commercially available samples (G)AC, materials derived from PMS, synthetic adsorbents derived from various biological materials and others. While non-carbonates include, magnetic materials, clay and zeolites, Nano-adsorbing materials and others.

The purpose of the work is the presentation of experimental methods, adsorbing materials, and results of work – publications related to the adsorption of antidepressant substances. Reference is also made to the existence of antidepressants in the environment, as well as to the ways in which these substances affect aquatic ecosystems.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012