Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

10
Ιαν

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Καρύδης Χρήστος-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα10/01/2022 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή:Χρήστος Καρύδης

Α.Μ.:2014050005.

Ημερομηνία Παρουσίασης:10/01/2022

Ώρα:14:00.

Αίθουσα:Μέσω zoom..

Θέμα ΔE «ΤΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΠΕΛΛΕΤ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

Title «Technical economic analysis of a pellet production unit in the municipality of North Corfu .»

Επιβλέπων: Στέλιος Ροζάκης

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1Στέλιος Ροζάκης

2Πέτρος Γκίγκας

3Θεοχάρης Τσούτσος

Περίληψη:

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στην τεχνικο-οικονομική μελέτη μονάδας παραγωγής και επεξεργασίας βιομάζας συσσωματωμάτων ξύλου (πέλλετ), η οποία θα αξιοποιεί πρώτη ύλη προερχόμενη από την έκταση του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας.

Αρχικά, γίνεται περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της προαναφερθείσας βιομάζας, και αναφέρονται τα πλεονεκτήματα που φέρει σε σχέση με τα έως τώρα συμβατικά καύσιμα. Επιπλέον, γίνεται λόγος εν γένει για τα περιβαλλοντικά οφέλη της συνολικής δραστηριότητας.

Εν συνεχεία, γίνεται περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος στο οποίο πρόκειται να δημιουργηθεί η εν λόγω εγκατάσταση στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας. Βαρύτητα δίνεται στην επιλογή της θέσης του έργου, στην περιγραφή των στοιχείων του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Ύστερα, παρουσιάζεται η ανάλυση του δικτύου συλλογής και μεταφοράς πρώτων υλών, μέσω του οποίου προκύπτουν οι χαρακτηριστικές τιμές του έργου όσον αφόρα το κόστος μεταφοράς, την ποσότητα της πρώτης ύλης καθώς και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της πρώτης ύλης.

Ακολουθεί η διαστασιολόγηση του έργου, συγκεκριμένα η επιλογή του εξοπλισμού, ο σχεδιασμός των διεργασιών και εκτίμηση του παραχθέντος προϊόντος.

Έπειτα, ως πρώτο μέρος της μελέτης γίνεται η κοστολόγηση του συνολικού έργου, όπου λαμβάνονται υπόψη όλα τα κόστη της εγκατάστασης, δηλαδή κόστος εξοπλισμού, κόστος κτιριακών εγκαταστάσεων, κόστος μεταφορών, κόστος αρμόδιας ομάδας υπαλλήλων του δήμου, κόστος σε ενεργειακές ανάγκες και κόστος οικοπέδου, τα οποία συναθροίζονται με σκοπό να προκύψει τελικώς η τιμή συνολικού κόστους για τη δημιουργία της προαναφερθείσας μονάδος.

Τέλος, αξιολογείται τεχνικό-οικονομικά η μονάδα και παρατίθενται τα συμπεράσματα ως προς την οικονομικο-περιβαλλοντική αναγκαιότητα του έργου.

Συμπερασματικά, η εκπόνηση της παρούσας μελέτης αναμένεται να επηρεάσει θετικά την καθημερινότητα του Δ. Βόρειας Κέρκυρας. Συγκεκριμένα, η παρούσα μονάδα αναμένεται, μετά την έναρξη λειτουργίας της, να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής μέσω των εσόδων του δημοτικού ταμείου και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, ενώ ως έργο πράσινης ανάπτυξης αναμένεται να προωθήσει την οικολογική ευαισθησία του άμεσα εμπλεκόμενου πληθυσμού. Επιπλέον, μπορεί να χαρακτηριστεί η επένδυση ως συμφέρουσα βάσει της οικονομικής ανάλυσης που πραγματοποιείται στην παρούσα εργασία λαμβανομένης υπόψη και της αβεβαιότητας. Αξιοσημείωτο, από οικολογικής πτυχής, είναι το ότι οι πρώτες ύλες που απαιτούνται για τη διαδικασία παραγωγής, είναι τα ήδη υπάρχοντα υπολείμματα της υπό μελέτη περιοχής.

Abstract:

The current thesis’s goal is to technically-economically evaluate a pellet production unit fed by olive tree residues, which will be located at the area of the Municipality of North Corfu.

             First, the basic characteristics of the pellet biomass are being described, paying special attention to the advantages of biomass over conventional fuels. In addition, the overall environmental benefits of the whole activity are assessed.

             Next, the current state of the environment in which this facility is to be set up is being presented. Emphasis is given to the project’s sitting which is chosen according to the elements of the natural and man-made environment.

             Then, the collection and transportation network of the raw material are being presented, through which the characteristic prices of the project, in terms of costs, are to be estimated.

             Moreover, the sizing and design of the project are being estimated. In other words, the equipment, the work force and the necessary processes are being calculated.  After all, the total cost of the project requires the estimation of the following, all installation costs, equipment costs, building installation costs, transport costs, costs of the complete man-force, energy costs and land costs, which are to be aggregated for the purpose of finally obtaining the total costs price for the creation of the aforementioned unit.

             Finally, technical and economic appraisal of the project is resumed supported by means of evidence based information furthermore provided in detailed charts. The thesis is concluded by a discussion of the actual necessity, environmentally speaking, of the whole project. 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012