Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

02
Φεβ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Κοκολάκη Γεωργίας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα02/02/2022 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Τίτλος: ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 
Title:OCEANIC INNOVATION HUBS FOR CLIMATE CHANGE 

Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2022 10.00 π.μ.
Εξεταστική Επιτροπή

Επίκουρη Καθηγήτρια Γεροπάντα Βασιλική (επιβλέπουσα)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διμέλλη Δεσποινα
Καθηγητής Ουγγρίνης Κωνσταντίνος Αλκέτας


περίληψη

Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, επηρεάζουν σήμερα πολλούς τομείς της ζωής των ανθρώπων, δημιουργώντας δυσκολίες τόσο στην διασφάλιση της υγείας τους, όσο και στη διαφύλαξη του περιβάλλοντος χώρου. Πράγματι, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, η υπερθέρμανση του πλανήτη, οι πλημμύρες, κτλ., παράλληλα με την ανεξέλεγκτη διάσταση των ανθρώπινων οικονομικών δραστηριοτήτων έχουν ενεργοποιήσει θεσμούς, πόλεις και κατοίκους να αναζητήσουν νέες προτάσεις ως προς τη θωράκιση των πόλεων έναντι των προκλήσεων αυτών.
Ένα πλήθος στρατηγικών παρέμβασης ως απάντηση στην κλιματική αλλαγή αναδύονται διαρκώς, τροφοδοτώντας τη σκέψη των παραπάνω ενδιαφερόμενων μελών και ενεργοποιώντας σχέδια δράσης. Για παράδειγμα μέσω του μοντέλου των έξυπνων πόλεων, τη στρατηγική ανάπτυξης αστικής ανθεκτικότητας αλλά και άλλων νέων τάσεων όπως η διερεύνηση πλωτών και υποθαλάσσιων μοντέλων πόλεων και κέντρων καινοτομίας γίνονται προσπάθειες επίλυσης των ανωτέρω ζητημάτων με μια προσέγγιση πιο ολιστική ως προς την προστασία του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα ο υδάτινος χώρος φαίνεται να αποκτά ιδιαίτερη σημασία ως τόπος πειραματισμού, προτείνοντας λύση σε μια σειρά από προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην ξηρά, όπως ο υπερπληθυσμός, η έλλειψη ευελιξίας στη μετακίνηση δομών, η αλλαγή της θερμοκρασίας, η άνοδος στάθμης θάλασσας κτλ. 
Στο πλαίσιο αυτό, η ερευνητική εργασία επιχειρεί να μελετήσει το παραπάνω φαινόμενο παράλληλα με τις τάσεις επίλυσης του, στρατηγικά και με έμφαση στον υδάτινο χώρο, με την πρόθεση να δημιουργήσει έναν οδηγό καλών πρακτικών σύγχρονων εργαλείων αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής στο θαλάσσιο χώρο. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η εργασία διαρθρώνεται σε τέσσερα μέρη. Το πρώτο και δεύτερο τμήμα αφορούν την έρευνα ορισμών και επιπτώσεων του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής γενικά και σε σχέση με το υδάτινο στοιχείο. Το τρίτο παγκόσμιες συνέργειες και πολιτικές αντιμετώπισης διαφορετικών χωρών και το τέταρτο τμήμα παρουσιάζει μελέτες περιπτώσεων σχεδιασμού υδάτινων μοντέλων πόλεων και πλωτών υποδομών από τη διεθνή σκηνή. Έτσι, μια σειρά από παραδείγματα πλωτών πόλεων, πλωτών κόμβων καινοτομίας, υποθαλάσσιων ερευνητικών κέντρων κτλ, αναλύονται, μεταφέροντας το κλίμα και την κατεύθυνση του σύγχρονου σχεδιασμού στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Στο  τέλος της εργασίας επιχειρείται μια συλλογή και σύνθεση σχεδιαστικών οδηγών και συμπερασμάτων ως προς τις πλωτές νέες πόλεις και την μελλοντική τους εξέλιξη με αφορμή τα θέματα κλιματικής αλλαγής.


Abstract 

In our days the consequences of climate change are affecting many areas of people's lives, while creating difficulties in both ensuring human health and preserving the environment. Indeed, rising sea levels, global warming, floods, etc., along with the uncontrolled dimension of human economic activities have prompted institutions, cities and residents seeking to new proposals in order to strengthen the global response to climate change.
A number of intervention strategies in response to climate change are constantly emerging, fueling the thinking of the above stakeholders and activating action plans. For example, through the smart city model, the strategy of developing city’s resilience but also mainly new trends such as the exploration of floating and submarine models of cities and innovation hubs, efforts are made to solve climate change issues with a more holistic approach over environment’s conservation. Therefore, aquatic environment seems to becoming more important as an experimentation location, as it solves a number of problems that have arisen on land, such as urban crowding, lack of flexibility in the structure’s movement, changing temperatures, sea level rising, etc.
In this context, this research thesis attempts to study climate change in parallel with the trends of its solution, strategically and with emphasis on the aquatic environment, with the intention to develop a guide of good practices and contemporary for tackling climate change in the ocean. In order to achieve that goal the structure of the thesis is reflected in four parts. The first and second part concerns the research of definitions and effects of climate change in general and in relation to the water element. The third about world synergies and response policies in different countries about the phenomenon of climate change and the forth section presents a number of floating case studies from the international scene. A number of examples of floating cities, floating innovation hubs, underwater research centers, etc., is being analyzed, conveying the climate and direction of modern planning in the effort to cope climate change. Finally, the last part of the research thesis is attempted a collection and synthesis of design guides and conclusions, regarding the floating new cities and their future development on the occasion of the impacts of climate change.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012