Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

18
Φεβ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Τσίτουρας Χρήστος-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα18/02/2022 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή:  Χρήστος Τσίτουρας

Α.Μ.:  2015050068

Ημερομηνία Παρουσίασης: 18/02/2022

Ώρα:  12:00

Αίθουσα:  https://tuc-gr.zoom.us/j/96939451566?pwd=NktyWW1VNmtsQTVQL0pQR3E2VndlUT09

Θέμα ΔE «Ανίχνευση και Ποσοτικοποίηση Μικροπλαστικών στις Δεξαμενές Αερισμού και στην Αναερόβια Χώνευση της ΕΕΛ-Χανίων»

Title «Detection and quantification of microplastics in aeration tank and anaerobic digester of WWTP in Chania municipality»

Επιβλέπων:  Καλογεράκης Νικόλαος

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1. Καλογεράκης Νικόλαος

2. Γκότσης Αλέξανδρος (ΜΗΧΟΠ)

3. Δρ.Συρανίδου Ευδοκία

Περίληψη:

 Τα μικροπλαστικά αποτελούν μικρά σωματίδια, μεγέθους που δεν υπερβαίνουν τα 5mm. Κατατάσσονται σε δυο βασικές κατηγορίες, τα πρωτογενή και τα δευτερογενή αναλόγως από την πηγή προέλευσής τους. Τα δευτερογενή μικροπλαστικά σχηματίζονται μέσω της φυσιολογικής φθοράς μεγαλύτερων κομματιών πλαστικού. Το μείζον ζήτημα είναι πως τα μικροπλαστικά κατά την απελευθέρωσή τους στο περιβάλλον δεν είναι βιοδιασπώμενα με αποτέλεσμα να αποτελούν ρύπανση τόσο για το περιβάλλον όσο και για την ανθρώπινη υγεία.

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανίχνευση και στην συνέχεια η ποσοτικοποίηση των μικροπλαστικών στις δεξαμενές αερισμού και  αναερόβιας χώνευσης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του νομού Χανίων.

Η δειγματοληψία διεξήχθη σε δύο διαφορετικές περιόδους, και συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού (τουριστική περίοδος) και του χειμώνα (μη τουριστική περίοδος).

Ο διαχωρισμός των μικροπλαστικών έγινε σύμφωνα με το μέγεθος και το σχήμα και παρακολουθήθηκε η συγκέντρωσή τους. Για την ανίχνευση και την καταμέτρηση των μικροπλαστικών χρησιμοποιήθηκε μικρο-στερεοσκόπιο ενώ η παρατήρηση των επιμέρους χαρακτηριστικών του και του μεγέθους έγινε με τη χρήση του προγράμματος επεξεργασίας εικόνας ανοιχτού κώδικα IMAJE-J.

Συνολικά, ένας αριθμός 2.607 μικροπλαστικών παρατηρήθηκε και στις δύο δεξαμενές επεξεργασίας  αποβλήτων και τους χειμερινούς αλλά και τους καλοκαιρινούς μήνες. Ακόμη, διαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία των μικροπλαστικών ανήκουν στα θραύσματα, με τις ίνες να ακολουθούν αμέσως μετά. Τέλος, σχετικά με το μέγεθος καταλήγουμε στο ότι τα περισσότερα βρίσκονται στην μικρότερη κατηγορία, δηλαδή 20-200 μm.

Abstract:

Microplastics are tiny plastic particles with a diameter less than 5 mm.

There are two main categories, primary and secondary microplastics. Secondary microplastics are formed by the fragmentation of older and bigger plastic particles.

The main issue here is that when the microplastics are released into the environment (eg. sea, soil), they cannot naturally biodegrade, leading to environmental pollution and causing human health hazard.

The aim of this diploma thesis was the microplastic detection as well as the size distribution of the particles collected from the aeration and the anaerobic digestion tanks of the wastewater treatment plant located in Chania.

The sampling was carried out in two phases, during wintertime (non - touristic season) and summertime (touristic season).

The distribution of the microplastics was performed according to the size, the shape and the concentration of the particles.

For the detection as well as the number of microplastics, a micro-stereoscope was essential, while for the observation of the specific characteristics the "IMAJE-J" software was used.

Totally, 2.607 microplastics were found in both wastewater treatment tanks, in winter and summer season.

In addition to that, it was found that most microplastics came from debris from bigger materials, with the micro-fiber following up. Finally, regarding microplastic sizes, most particles were distributed in the smallest category, between 20-200 μm.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012