Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

23
Φεβ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Τσάγκουρου Θεόδωρου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα23/02/2022 13:30 - 14:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΑΓΚΟΥΡΟΣ

Αριθμός Μητρώου:  2016010020       

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Διαχείριση Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Αποβλήτων: Μέθοδοι Ανακύκλωσης και Επανάκτησης Υλικών

Τίτλος στα Αγγλικά: Electrical and Electronic Waste Management: Materials Recycling and Recovery Methods

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων: Σπυρίδων Παπαευθυμίου

Πρώτο Μέλος:            Μιχαήλ Κονσολάκης

Δεύτερο Μέλος: Δημήτριος Ιψάκης   

 

Θέμα

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:          

Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά την διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (e-waste) μέσω διαδικασιών ανακύκλωσης. Η ραγδαία αύξηση του όγκου των e-waste αναδεικνύεται ως μείζον περιβαλλοντικό πρόβλημα, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια λόγω των συνεχών αλμάτων της τεχνολογίας. Η ανακύκλωση των αποβλήτων ΗΗΕ αναγνωρίζεται μία από τις καλύτερες μεθόδους αντιμετώπισης του αυξανόμενου όγκου αποβλήτων και επανάκτησης πολύτιμων υλικών. Αφορά επίσης ένα ευρύ φάσμα φυσικών, θερμικών και χημικών διαδικασιών διαχωρισμού των δομικών υλικών και ανακύκλωσης αυτών με σκοπό την επανάκτησή τους. Ιδιαίτερο κομμάτι του συνολικού προβλήματος εμφανίζεται η διαχείριση των αποβλήτων φωτοβολταϊκών πάνελ. Στην παγκόσμια προσπάθεια ενεργειακής μετάβασης η χρήση των PV πάνελ αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς. Καθώς όμως τα πάνελ έχουν πεπερασμένο χρόνο ζωής, εξίσου σημαντικοί είναι οι τρόποι διαχείρισης τους όταν φτάνουν στο End of Life (EoL) τους. Ομοίως με τη γενική έννοια των αποβλήτων ΗΗΕ, οι διαδικασίες ανακύκλωσης των πάνελ έχουν φυσικό, θερμικό ή χημικό χαρακτήρα και αποσκοπούν στην επανάκτηση πολύτιμων υλικών. Η αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων απαιτεί ολιστική προσέγγιση και διεθνή συνεργασία. Έτσι οι διακρατικές συμφωνίες και τα κανονιστικά πλαίσια παίζουν σημαντικό ρόλο σε όλα τα στάδια της ζωής των προϊόντων και στοχεύουν στην υιοθέτηση κυκλικών μοντέλων βασισμένα στην ανακύκλωση.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:

The current thesis concerns electric and electrical waste (e-waste) management via recycling methods. The rapid increase of e-waste volumes poses a significant environmental threat, especially in recent years due to the constant leaps of technology. E-waste recycling stands out as one of the best methods tackling the rising heaps and reclaiming valuable materials. It concerns a wide spectrum of physical, thermal and chemical processes for the separation of materials and the recycling of them in order to be reclaimed. A special part of the overall problem is the management of photovoltaic panel waste. In the global energy transition effort, the use of PV panels is growing rapidly. But as panels have a finite lifespan, their management is just as important when they reach their End of Life (EoL). Similarly, to the general concept of EEE waste, panel recycling processes are physical, thermal or chemical in nature and are intended to recover valuable materials. Addressing the above problems requires a holistic approach and international cooperation. Thus, transnational agreements and regulatory frameworks play an important role in all stages of product life and aim at the adoption of cyclical models based on recycling.

 

​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 23/02/2022

Ώρα: 13:30

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/98371216412?pwd=ZGZYNVpxMDVjU056Ty9ncGhhSXh6dz09

 

Κτίριο:   

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012