Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

24
Φεβ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Σάββα-Γκαντάκα Αθανασίου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα24/02/2022 13:30 - 14:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   Σάββας-Γκαντάκας Αθανάσιος

Αριθμός Μητρώου:   2016010024

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:  Ελληνική Οικονομική Κρίση: Μια Κατανοητή Προσέγγιση

Τίτλος στα Αγγλιικά:  Greek Economic Crisis: An Understandable Approach

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Ζοπουνίδης Κωσταντίνος

Πρώτο Μέλος:            Δούμπος Μιχαήλ

Δεύτερο Μέλος: Ατσαλάκης Γεώργιος

    • :

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Η οικονομική κρίση που διήνυσε η Ελλάδα την τελευταία και πλέον δεκαετία, επηρέασε το σύνολο των Ελλήνων, συνεχίζει να επηρεάζει την καθημερινότητά τους μέχρι σήμερα και, αναμφίβολα, αποτελεί ένα ιδιαίτερα φορτισμένο ζήτημα. Στην παρούσα, λοιπόν, εργασία θα επιχειρηθεί μία κατανοητή ανάλυση των πραγματικών οικονομικών δεδομένων, που οδήγησαν στην κρίση και τον τρόπο με τον οποίο έγινε η προσπάθεια να αντιμετωπιστεί. Στην εργασία που ακολουθεί θα αναφερθούν τα οικονομικά δεδομένα και γεγονότα, δίχως πολιτικές ή ιδεολογικές αναφορές. Σαφώς, οικονομία και πολιτική είναι άρρηκτα συνδεδεμένες, ωστόσο, δε θα γίνει καμία προσπάθεια πολιτικής τοποθέτησης. Κάθε τέτοια αναφορά θα εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς οικονομικής ανάλυσης. Το αντίστοιχο, θα λάβει χώρα και όσον αφορά στις προσωπικές απόψεις του συγγραφέα, οι οποίες θα απουσιάζουν κατά το δυνατόν. Ο αναγνώστης, λοιπόν, δύναται από την ανάλυση αυτή, να δημιουργήσει τα δικά του συμπεράσματα.

Αρχικά, λοιπόν, παρουσιάζονται τα αίτια που οδήγησαν στην κρίση χρέους για την Ελλάδα. Ειδικότερα, γίνεται μία ανάλυση των δημοσιονομικών μεγεθών και ακολουθεί η διαχρονική ανάλυσή τους για 50 έτη πριν από την ένταξη τις Ελλάδας στο πρόγραμμα των μνημονίων, με τα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτή.

Στη συνέχεια, πραγματεύεται η ένταξη της Ελλάδος στο πρόγραμμα του 1ου μνημονίου. Εξηγείται, πως η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση επηρέασε την βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους και οδήγησε, στην πραγματικότητα, στην χρεωκοπία. Ακολουθεί, η περίοδος κατά την οποία η Ελλάδα ζήτησε επισήμως την συνδρομή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και των ευρωπαίων εταίρων, καθώς και τα προγράμματα που έλαβαν χώρα ως 1ο μνημόνιο. Εξηγούνται τα αποτελέσματα αυτού, οι πραγματικοί του στόχοι και εξάγονται τα αναγκαία συμπεράσματα.

Ακολούθως, εξετάζεται η ένταξη της Ελλάδος στο 2ο μνημόνιο. Για την κατανόηση του προγράμματος αυτού, παρουσιάζονται κάποιες απαραίτητες γνώσεις όπως η ανακοίνωση του Deauville και η συνθήκη του Μάαστριχ. Στη συνέχεια, περιγράφεται το κούρεμα του ελληνικού χρέους, γνωστό ως PSI, για το χρέος προς τους ιδιώτες, τις ελληνικές τράπεζες και τα ασφαλιστικά ταμεία. Παρουσιάζεται ο απολογισμός του προγράμματος, καθώς και το υποπρόγραμμα που έλαβε χώρα λίγο αργότερα. Αναλύονται τα αποτελέσματα του προγράμματος για την Ελλάδα και ακολουθούν τα συμπεράσματα.

Αργότερα, παρουσιάζονται κάποιες θεμελιώδεις διαπιστώσεις, ώστε να πραγματοποιηθεί η σύνδεση μεταξύ του προηγούμενου και του επόμενου κεφαλαίου, το οποίο περιλαμβάνει την διαπραγμάτευση του 2015. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, αναλύεται η πορεία στην οποία είχε εισέλθει Ελλάδα και η μεταχείριση της από την Ευρώπη, μαζί με τα αποτελέσματα αυτής. Εν συνεχεία, εξηγείται η ενδεδειγμένη λύση, με βάση τη διεθνή εμπειρία. Πρόσθετα, αναγνωρίζονται οι ευθύνες της Ελλάδος που οδήγησαν στην χρεωκοπία. Στο σημείο αυτό, αναγκαία θεωρείται η αναφορά στην κερδοσκοπία των θεσμών έναντι της χώρας, καθώς και το κλίμα ρήξης που είχε δημιουργηθεί. Το κεφάλαιο αυτό, επί πράγμασι, αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ του 3ου και του 5ου κεφαλαίου.

Το τελευταίο τμήμα της εργασίας ξεκινά με αναφορές στην περίοδο πριν την διαπραγμάτευση του 2015. Ακολουθεί, η ίδια η διαπραγμάτευση και οι βάσεις αυτής για την ελληνική πλευρά. Αργότερα, γίνεται μία σύντομη αναφορά στο δημοψήφισμα, τα capital controls και, εν τέλει, την συνθηκολόγηση. Αποτέλεσμα αυτής, αποτέλεσε το 3o μνημόνιο. Ακολουθούν οι υποχρεώσεις και οι απολαβές από αυτό. Τέλος, επιχειρείται μία προσέγγιση του κόστους της διαπραγμάτευσης αυτής για την Ελλάδα.

Η εργασία αυτή, ολοκληρώνεται παρουσιάζοντας τα γενικότερα συμπεράσματα για την Ελλάδα σε επίπεδο αριθμών, αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά

The economic crisis that Greece went through over the last decade, has affected all Greeks, continues to affect their daily lives to these days and, without a doubt, is a particularly emotional issue. In the present paper, a comprehensible analysis of the real economic data, which led to the crisis and the way in which the attempt was made to deal with it, will be attempted. The following analysis will refer to economic data and facts, without political or ideological references. Clearly, economics and politics are inextricably linked, however, no attempt will be made for a political position. Any report of this kind will serve the purposes of economic analysis. The same will take place in relation to the personal views of the author, which will be absent as possible. The reader, therefore, can extract his own conclusions, from this analysis.

At first, the causes that led to the debt crisis for Greece are presented. An analysis of the fiscal data is made, followed by an over time analysis, with the conclusions that emerge.

Subsequently, the introduction of Greece in the program of the 1st memorandum with be considered. It is explained how the global financial crisis affected the sustainability of the Greek debt and led to the bankruptcy. Following, the period during which Greece formally requested the assistance of the IMF and its European partners will be examined, as well as the programs that took place as the 1st memorandum. Its results, its real goals are explained and the necessary conclusions are drawn.

Next, Greece's accession to the 2nd memorandum is examined. To understand this program, some essential knowledge such as the Deauville doctrine and the Maastricht treaty are presented. After that, the Greek debt haircut in described, known as PSI, for debt to individual investors, Greek banks and insurance funds. The report of this program is presented, as well as the sub-program that took place later. The results of the program for Greece are analysed and the conclusions follow.

Later, some key knowledge in presented, as a link between the previous and the next chapter, which includes the negotiation in 2015. To achieve this goal, the course in which Greece had entered and its treatment by Europe are analysed, together with its results.

Next, the appropriate solution is explained, based on international experience. In addition, the responsibilities of Greece that led to the bankruptcy are recognised. At this point, it is considered necessary to refer to the speculation of the European formals towards Greece, as well as the climate of rupture that had been created.

In the last part, references are made to the period before the negotiation in 2015. Furthermore, the negotiation itself and its bases for the Greek side are explained. Later, a brief reference is made to the referendum, capital controls and, finally, the capitulation. As result, the 3rd memorandum introduced. The obligations and the benefits from it, are referred. Finally, an approximation of the cost of this negotiation is attempted.

This paper concludes by presenting the general conclusions for Greece in terms of numbers and societary impact.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:  24/02/2022

Ώρα:    13:30

 

Χώρος Εξέτασης

Ψηφιακή Αίθουσα :

https://tuc-gr.zoom.us/j/9678035992?pwd=LzNnV0pZN1l6QTJEaWlFblJqRGxJdz09

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012