Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

23
Φεβ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Αντωνιάδης Κωνσταντίνος-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα23/02/2022 14:15 - 15:15

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Αντωνιάδης Κωνσταντίνος

Α.Μ.: 2016050096

Ημερομηνία Παρουσίασης: 23/2/2022

Ώρα: 14:15

Αίθουσα:https://tuc-gr.zoom.us/j/2776583359?pwd=TkhwZTBmZW9RU0JFQmpmODlpZXM0Zz09

Θέμα ΔE «ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Φ/Β ΣΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΨΕΛΙΔΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ- ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ»

Title «Hydrogen refueling station dimensioning using PV electrolysis in FCEV bus for the route Chania downtown-TUC Campus»

Επιβλέπων: Τσούτσος Θεοχάρης

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1 Τσούτσος Θεοχάρης

2 Παναγιωτοπούλου Παρασκευή

3 Σταματάκης Εμμανουήλ

Περίληψη:

Τα τελευταία 100 χρόνια η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και της βιομηχανίας βελτίωσαν και άλλαξαν ολοκληρωτικά τον τρόπο ζωής και το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων. Ειδικότερα στον τομέα τον μεταφορών, ένας μέσος άνθρωπος που ζει σε μια ανεπτυγμένη χώρα έχει υπό την ιδιοκτησία του τουλάχιστον ένα αυτοκίνητο ενώ όλες οι μεγάλες πόλεις διαθέτουν σύνθετα δίκτυα συγκοινωνιών για να εξυπηρετούν τους πολίτες. ‘Όμως στην πλειοψηφία τους, αυτά τα μέσα τροφοδοτούνται από ορυκτά καύσιμα και συνεπώς παράγουν αέριους ρύπους που επηρεάζουν αρνητικά την υγεία των ανθρώπων και συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αυτό αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα, το οποίο αν δεν αντιμετωπιστεί μπορεί να καταστήσει την ζωή στην Γη μη εφικτή πριν το τέλος του 21ου αιώνα. Μια πιθανή λύση είναι η χρήση του υδρογόνου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ενναλακτικό καύσιμο. Στην συγκεκριμένη εργασία εξετάζεται η βιώσιμη παραγωγή και χρήση αυτού για την τροφοδοσία υδρογονοκίνητων βαρέων οχημάτων. Συγκεκριμένα σχεδιάστηκε μονάδα παραγωγής υδρογόνου από ηλεκτρόλυση της οποίας η απαίτηση σε ενέργεια θα καλύπτεται από φωτοβολταϊκά πλαίσια. Στην συνέχεια το υδρογόνο θα χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία δύο λεωφορείων στο δρομολόγιο Κέντρο Χανίων – Πολυτεχνείο Κρήτης. Ως τοποθεσία της εγκατάστασης επιλέχθηκε το μηχανοστάσιο του ΚΤΕΛ Χανίων, ενώ εξετάστηκε μια πληθώρα λεωφορείων υδρογόνου τεχνολογίας κυψελίδας καυσίμου για την αντικατάσταση των συμβατικών. Η έρευνα έδειξε ότι ένα τέτοιο εγχείρημα είναι εφικτό καθώς η εγκατάσταση μπορεί να τοποθετηθεί σε έναν σχετικά μικρό χώρο και να εξυπηρετήσει την ανάγκη υδρογόνου ώστε αντικαταστήσει πλήρως τα συμβατικά λεωφορεία για το συγκεκριμένο δρομολόγιο. Επίσης θα μειωθεί σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της διαδρομής αφού τα λεωφορεία θα παράγουν νερό ως αποτέλεσμα της χρήσης του υδρογόνου εξοικονομώντας έτσι κάθε χρόνο 10,02 TN CO2, 44,9 kg NOx και 8,8 kg ΝΟ2 που παράγουν τα συμβατικά λεωφορεία της διαδρομής. Τέλος όσο αφορά στο οικονομικό σκέλος του εγχειρήματος, η εταιρία θα πρέπει να επενδύσει περίπου 1.400.000 € για την εγκατάσταση και 1.300.000 € για τα λεωφορεία ενώ θα εξοικονομεί 125.000 € από την μη χρήση υδρογονανθράκων ετησίως. Χωρίς μεταβολή των υπαρχόντων τιμών των εισιτηρίων και με τα παραπάνω δεδομένα για ορίζοντα σχεδιασμού 25 χρόνων, η επένδυση θεωρείται αποδοτική χρησιμοποιώντας την μέθοδο της καθαρής παρούσας αξίας. Ωστόσο παράγοντες όπως η αύξηση του κόστους των ορυκτών καυσίμων και η μείωση του κόστους παραγωγής υδρογόνου στο μέλλον θα δεν εξετάζονται στην παρούσα εργασία.

Abstract:

Throughout the past 100 years the rapid development of technology and industry improved the standard of living of humans. Especially in the field of transportation, an average citizen of a developed country owns at least one car, while the majority of cities have complex transportation networks. The main source of energy used for the above comes from fossil fuels, and thus vast amounts of air pollutants are produced, with negative effects on public health and a large contribution to the greenhouse effect. This constitutes one of the most important modern environmental problems and can make planet earth uninhabitable by the end of the 21st century, if it is not addressed. A solution that can contribute to the alleviation of the aforementioned problem, is the use of hydrogen as an alternative fuel for transportation. The topic of this thesis is the sustainable production and use of hydrogen fuel for heavy-duty vehicles. More specifically, it covers the design of a hydrogen refueling station for such vehicles. The design includes a hydrogen production unit, using the technology of PV electrolysis. The hydrogen produced will then be used to fuel two fuel-cell electric busses for the route of Chania center- TUC. The place in which the station will be located is the main bus depot of the company KTEL-Chania. For the purposes of this project, a variety of FCEBs were examined for the replacement of the conventional ones which are currently being used. The results of this research showed that this task is technically feasible since the unit could be installed in a small area and produce enough hydrogen for the fueling of the FCEBs which would potentially replace the conventional busses for this particular route. Furthermore, the environmental impact of the vehicles used will be minimized, because fuel-cell busses produce only water during their operation (instead of the pollutants produced by conventional vehicles), as a result of the use of hydrogen, and every year the production of 10,02 tn CO2, 44,9 kg NOx and 8,8 kg ΝΟ2 will be avoided. In economic terms the company will have to invest about 1.400.000 € for the construction of the unit and 1.300.000 € for the purchase of the FCEBs, while it will save about 125.000 € yearly from the fossil fuels not used. Without changing the ticket prices, for the 25-year lifetime of the project, the investment seems profitable for the company. However, factors such as the increase in fossil fuel costs and the reduction in hydrogen production costs in the future will not be considered in this thesis.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012