Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

24
Μαρ

Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ-Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας-Βαρούχας Νικόλαος
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΚ2 - Κτίριο ΧΗΜΗΠΕΡ, Κ2.Ι.2
Ώρα24/03/2022 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ»

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όνοματεπώνυμο Μεταπτυχιακού Φοιτητή: Νικόλαος Βαρούχας του Δημητρίου

Α.Μ.: 2015057393

Ημερομηνία Παρουσίασης: Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022

Ώρα: 12:00π.μ.

Αίθουσα: K2. I.2.

Θέμα ΜΕ «Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιοαερίου στο ΧΥΤΑ Αμαρίου»

TitleMSc «Energy Valorization of Biogas at the Amari Landfill»

Επιβλέπων: Ομότιμος καθηγητής Ευάγγελος Γιδαράκος

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1 Ευάγγελος Γιδαράκος, Ομ. Καθηγητής

2 Νικόλαος Ξεκουκουλωτάκης, Επ. Καθηγητής

3 Μαρία Αϊβαλιώτη, Διδάκτωρ

Περίληψη:

Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή επικεντρώνεται στην παραγωγή και στη μετέπειτα πορεία του βιοαερίου του ΧΥΤΑ Αμαρίου, διερευνώντας τις υφιστάμενες δυνατότητες ενεργειακής αξιοποίησής του, μέσω της εκτίμησης του παρόντος και μελλοντικού δυναμικού, με την χρήση μοντέλου (LandGEM).

Όπως προκύπτει βασικά μεγέθη του εν λόγω ΧΥΤΑ (π.χ. διαθέσιμο προς αξιοποίηση μεθάνιο, ποσότητες απορριμμάτων, έκταση, κλπ.) είναι σημαντικά χαμηλότερα από τα ελάχιστα απαιτούμενα, βάσει βιβλιογραφίας και εμπειρίας, ώστε να θεωρηθεί πιθανά οικονομικά συμφέρουσα και βιώσιμη η ενεργειακή αξιοποίηση του παραγόμενου βιοαερίου.

Εντούτοις, η συλλογή και επεξεργασία του βιοαερίου του ΧΥΤΑ Αμαρίου σε πυρσό καύσης αποτελεί αδιαμφησβήτητη αναγκαιότητα, επιβαλλόμενη τόσο από την ισχύουσα νομοθεσία, όσο και από το παρελθόν (αλλά και το μέλλον) του ίδιου του χώρου.

Abstract:

The present dissertation focuses on the production and subsequent course of biogas of the Amari landfill, exploring the existing potential for its energy valorization, through the assessment of present and future potential, using a model (LandGEM).

As it turns out, the basic sizes of this landfill (eg available methane for valorization, waste quantities, area, etc.) are significantly lower than the minimum required, based on literature and experience, so that energy valorization of biogas produced is considered potentially economically viable and sustainable.

However, the collection and treatment of biogas of the Amari landfill in a gas flare is an indisputable necessity, imposed both by the current legislation and by the past (but also the future) of the landfill itself.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012