Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

30
Μαρ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Σόβολου Αφροδίτη-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα30/03/2022 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:   Σόβολου Αφροδίτη

Α.Μ.:    2011050061

Ημερομηνία Παρουσίασης: Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022

Ώρα:    2 μ.μ.

Αίθουσα:      https://tuc-gr.zoom.us/j/95479652082?pwd=MlZaTHNHb3RZVGtmc2xXOTF2STNWUT09  

Θέμα ΔE «Προτάσεις για την τιμολόγηση νερού οικιακής χρήσης στο Δήμο Χανίων με χρήση της Θεωρίας Παιγνίων»

Title «Pricing proposals for domestic water usage, in the Chania Municipality, using Game Theory»

Επιβλέπων: Τρύφων Δάρας

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

  1. Τρύφων Δάρας
  2. Γεώργιος Καρατζάς
  3. Εμμανουήλ Βαρουχάκης

Περίληψη:

Η όλο και αυξανόμενη εμφάνιση πιέσεων στο υδατικό περιβάλλον καθιστά αναγκαία την εφαρμογή πολιτικών ανάπτυξης και διαχείρισης των υδατικών πόρων που θα είναι βιώσιμες. Η διαχείριση των υδάτων και η η χρήση τους με ορθολογικό τρόπο συχνά αποτελούν αιτία σύγκρουσης μεταξύ ομάδων οι οποίες καλούνται να τα μοιραστούν. Η Θεωρία Παιγνίων είναι ένα εργαλείο μελέτης των αποφάσεων το οποίο οι εμπλεκόμενοι σε ζητήματα διαχείρισης πόρων ύδατος μπορούν να επιλέξουν στρατηγικές με στόχο να βελτιστοποιήσουν τα κέρδη τους.
Η παρούσα μελέτη περιστρέφεται γύρω από τη βέλτιστη πολιτική χρέωσης οικιακού νερού στο Δήμο Χανίων Κρήτης στα πλαίσια περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών προοπτικών.  Κατόπιν στατιστικής μελέτης που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 203 κατοίκων της πόλης των Χανίων προκύπτει ότι οι υπέρογκες πάγιες χρεώσεις κάθε άλλο παρά κίνητρο δίνουν στους κατοίκους να μειώσουν την άσκοπη και αλόγιστη χρήση του νερού.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετηθούν εναλλακτικά σενάρια τιμολόγησης του νερού σε μια ευρύτερη προσπάθεια για για επικράτηση μιας περιβαλλοντικής πολιτικής, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών προκειμένου να διαμορφωθεί το πλαίσιο αυτό όπου όλοι θα καταναλώνουν τα πολύτιμα φυσικά αγαθά με ευσυνείδητο τρόπο.
Ως εκ τούτου, μέσα από μια παραλλαγή του διλήμματος του φυλακισμένου προτάθηκε ένα παίγνιο μηδενικού αθροίσματος με δύο παίκτες. Στο παίγνιο αυτό η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) είναι ο Παίκτης 1 με τα συμφέροντά του να έρχονται σε σύγκρουση με αυτά των κατοίκων της πόλης των Χανίων, οι οποίοι αποτελούν τον Παίκτη 2. Αναπτύχθηκαν τέσσερα σενάρια για τη σταδιακή μείωση των πάγιων τελών από την πλευρά της Δ.Ε.Υ.Α.Χ κάνοντας ταυτόχρονα υποθέσεις και για διαφορετικό βαθμό αλλαγής της συμπεριφοράς των πολιτών ως προς την κατανάλωση του νερού οικιακής χρήσης για κάθε κλάση κατανάλωσης νερού. Από τη στιγμή που η Δ.Ε.Υ.Α.Χ είναι ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με κοινωφελή – μη κερδοσκοπικό – χαρακτήρα θεωρείται ότι δεν στοχεύει στην αύξηση των κερδών της. Από την πλευρά της μάλιστα, οφείλει να μεριμνήσει σχετικά με το θέμα των διαρροών του δικτύου, στις οποίες οφείλεται μέρος της δυσαρμονίας της ογκομετρικής κατανάλωσης νερού και της οικονομικής χρέωσης των καταναλωτών.

Abstract:

The growing pressure on the aquatic environment necessitates the implementation of sustainable water resources development and management policies. Water management and rational use are often the cause of conflict between groups that are called upon to share it. Game Theory is a decision study tool that those involved in water resource management issues can choose strategies to optimize their profits.

The present study revolves around the optimal household water billing policy in the Municipality of Chania, Crete in the context of environmental, social and economic perspectives. A statistical study conducted among 203 residents of the city of Chania shows that the exorbitant fixed charges are anything but motivating to give the residents to reduce the unnecessary and reckless use of water.

The purpose of this thesis is to study alternative water pricing scenarios in a broader effort to prevail environmental policy, information and public awareness in order to create this framework where everyone will consume valuable natural goods in a conscientious manner.

Therefore, through a variation of the prisoner's dilemma, a zero-sum game with two players was proposed. In this game, the Municipal Water Supply and Sewerage Company of Chania (DEYACH) is Player 1 with its interests in conflict with those of the residents of the city of Chania, who constitute Player 2. Four scenarios were developed for the gradual reduction of fixed fees on the part of DEYACH while making assumptions about a different degree of change in the behavior of citizens regarding the consumption of domestic water for each class of water consumption. Since DEYACH is a Legal Entity under Private Law, with a public benefit - non-profit - character, it is considered that it does not aim at increasing its profits. For its part, in fact, it must take care of the issue of network leaks, which are due in part to the discrepancy between volumetric water consumption and the financial charging of consumers.

 

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012