06
Δεκ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του φοιτητή Γεωργίου Γεώργιου, Σχολής Μηχ.Ο.Π.
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΜ3 - Κτίριο ΜΗΧΟΠ, Μ3.108
Ώρα06/12/2018 09:00 - 10:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εξεταζόμενος φοιτητής: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

ΚΑΘ. ΜΑΝΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (επιβλέπων)
ΚΑΘ. ΚΑΛΛΙΘΡΑΚΑΣ-ΚΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝ.ΚΑΘ. ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Μελέτη κατανομής ιχνοστοιχείων σε λειμωνιτικές εμφανίσεις των νομών Χανίων και Ρεθύμνης

Περίληψη

Η Δυτική Κρήτη, κατά το μεγαλύτερο τμήμα της, δομείται από μεταμορφωμένα πετρώματα πολυφασικού τεκτονισμού. Κατά καιρούς, διάφοροι μελετητές και ερευνητές, έχουν περιγράψει με διαφορετικές ονοματολογίες, το σύνολο αυτών των μεταμορφωμένων πετρωμάτων ή τμήματα όλων αυτών. Είναι δεδομένο πως η διαφορετική και πολύπλευρη ονοματολογία αυτών των τεκτονικών και στρωματογραφικών ενοτήτων να προκαλεί κάποια σύγχυση, ιδιαίτερα όταν εντός της τεκτονικής ενότητας που είναι ευρέως γνωστή με συνθετικά των όρων «Φυλλίτες-Χαλαζίτες» εμπεριέχονται πέραν των φυλλιτών, χαλαζιτών σχιστόλιθοι, μάρμαρα, ακόμα και μεταβασάλτες. Στη Δυτική Κρήτη, εντός του λεγόμενου «Φυλλιτικού Καλύμματος» πέραν των λιθολογικών ιδιομορφιών επιπροσθέτως εντοπίζονται υπολείμματα μεταλλευτικής δραστηριότητας σε σιδηρομεταλλεύματα και μικτά θειούχα μεταλλεύματα, που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν, σε διάφορα στάδια του πρόσφατου κυρίως ιστορικού παρελθόντος.

Συνεχίζοντας μια προσπάθεια που ξεκίνησε σχετικά πρόσφατα στην Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι μέσω δειγματοληψίας σε λειμωνίτες, σε λειμωνιτικές κρούστες και γενικότερα σε θέσεις εμφανίσεων σιδηρομεταλλευμάτων αλλά και χαλκούχων ορυκτών που εντοπίζονται σε διαφορετικές περιοχές της Δυτικής Κρήτης εντός του Φυλλιτικού Καλύμματος, να αναγνωριστεί και να διερευνηθεί η κατανομή των κύριων ορυκτών, των ορυκτολογικών τους φάσεων και των ιχνοστοιχείων που βρίσκονται εντός αυτών, να αξιολογηθούν και να συγκριθούν τα αποτελέσματα από τις παρατηρήσεις και τις εργαστηριακές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν με υφιστάμενα παρόμοια αποτελέσματα από διαφορετικές χωρικές και στρωματογραφικές θέσεις.

Από τα στοιχεία αυτά, επιχειρείται η κατανόηση της γενετικής προέλευσης και της εξέλιξης των σιδηρομεταλλευμάτων και των εμφανίσεων μικτών θειούχων μεταλλευμάτων με έμφαση στην κατανομή των ελάχιστων ποσοστών χαλκού, όπου αυτά αναπτύχθηκαν εντός  του Φυλλιτικού Καλύμματος της Δυτικής Κρήτης. Πέραν αυτής συμπληρώνεται ένα αρχείο πληροφοριών το οποίο θα μπορούσε να συγκριθεί με άλλα, υφιστάμενα γενετικά μοντέλα δημιουργίας σιδηρομεταλλευμάτων στον Ελληνικό χώρο, από παλαιότερες έρευνες.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν, η μεγάλη πλειονότητα των δειγμάτων είναι πλούσια σε οξείδια σιδήρου, τα οποία εμφανίζονται κυρίως ως γκαιτίτης αλλά σε μερικές περιπτώσεις εμφανίζεται και ως αιματίτης.  Εντός των σιδηρούχων αυτών δειγμάτων συναντάμε ευρεία κατανομή ιχνοστοιχείων όπως χαλκό, αρσενικό, θείο, χρώμιο, ψευδάργυρο, βάριο, κοβάλτιο, νικέλιο, μόλυβδο, στρόντιο, ρουβίδιο κ.α. Κύριο συνοδευτικό ορυκτό αποτελεί ο χαλαζίας καθώς επίσης φυλλοπυριτικά και ανθρακικά ορυκτά.

Κλείνοντας, αβίαστα μπορεί να ειπωθεί, ότι τμήμα των αποτελεσμάτων μπορούν να φανούν χρήσιμα και στην αρχαιολογική έρευνα του νησιού, αφού οι θέσεις  της μικτής θειούχας και κυρίως σιδηρούχας μεταλλοφορίας  από όπου πιθανώς να προμηθεύτηκαν τα απαραίτητα μέταλλα στις αντίστοιχες προϊστορικές χρονικές περιόδους παραμένει ένα ανοικτό ερευνητικό κεφάλαιο για τις γεωεπιστήμες αλλά και για την αρχαιολογία.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012